Boodschappenlijstje — Gloeiend koperdraad

Dicht zaten de Pool­se bouw­vak­kers tegen elkaar aan­ge­kro­pen. Onge­loof en vrees wis­sel­den elkaar af. Hoe had de Pool­se Vak­bond Cen­tra­le hen hier kun­nen vin­den? Zo ver weg van de thuis­ba­sis had­den ze gedacht lucra­tie­ve opdrach­ten in de wacht te kun­nen sle­pen zon­der dat ze gehou­den waren aan de hoge afdrach­ten aan de PVC. Dat was ze goed afge­gaan, tot­dat ze bij hun laat­ste klus te onacht­zaam waren geweest. Toen ze de kra­ken­de vloer­de­len hoor­den was het te laat.
Aan een alter­na­tie­ve vlucht­rou­te had­den ze niet gedacht. Nie­mand had weten te ont­snap­pen. Nu zaten ze in ban­ge afwach­ting van de test met het gloei­en­de koper­draad om hun legi­ti­mi­teit te bewij­zen. Hope­lijk was de wod­ka sterk genoeg om de erg­ste pijn te verdrijven.

~ ~ ~

2 thoughts on “Boodschappenlijstje — Gloeiend koperdraad

  1. Vol­gens mij zit gewoon die vak­bond hier ach­ter. Totaal ande­re inter­pre­ta­tie dan zoals ik het zou doen. Maar wel geni­aal. Dank­je­wel, Peter!

    • Of het geni­aal is laat ik aan jou over, maar ik ben blij dat het in ieder geval anders heb inge­vuld dan dat jij ver­wacht had. Graag gedaan, Stephan!

Comments are closed.