20111018

Al een week ben ik nu lid van een voor mij nieuw en onbe­kend soci­aal plat­form. Het zit nog in de ont­wik­kel­fa­se, en wat ik er zo mooi aan vind is dat ik er geen bal van snap. Dat zal zon­der twij­fel aan mij lig­gen, maar het geeft me onte­gen­zeg­ge­lijk het gevoel weer in de begin­da­gen van het inter­net­ge­bruik te ver­ke­ren. Ook toen zat ik soms uren te sta­ren naar het zwar­te gat wat het ‘world wide web’ voor mij was. Los van het feit dat het ‘get con­nec­ted’ al een uit­da­ging op zich vorm­de, werd het daar­na niet mak­ke­lij­ker gemaakt om uit te vin­den hoe je waar moest zijn om de veel­be­lo­ven­de din­gen te doen en te zien die op inter­net schijn­baar aan­we­zig waren. Wat een ver­schil met hoe sim­pel en intu­ï­tief het inter­net­ge­bruik van­daag de dag is.

Zo niet Dias­po­ra*, het pri­va­cy-vrien­de­lijk alter­na­tief voor Facebook en Google+

Dias­po­ra is an open-sour­ce and dis­tri­bu­ted com­mu­ni­ty of soci­al net­works run by users that ena­bles you to own your own per­so­nal data, con­trol with whom you sha­re, and dis­co­ver cool stuff throug­hout the Web.

Tot zover is het me gelukt om:

  • in te loggen
  • een pro­fiel aan te maken
  • iets te posten
  • ergens een com­men­taar ach­ter te laten
  • een like (in de vorm van een hart­je) te doen
  • en een eer­ste nieu­we vriend(in) te vin­den, die me inmid­dels ook al terug­volgt en een post van mij geli­ked heeft!

Ver­der blijft het stil.

Rust­ge­vend stil.
Heer­lijk stil.
Zen.

Op het gevaar af dat deze wel­da­di­ge rust van kor­te duur is, ga ik hier toch wat recla­me maken voor dit sym­pa­thie­ke initiatief:

JOIN DIASPORA*

Heb­ben jul­lie gezien dat ik hier­on­der nu al een mooie sha­re but­ton heb om deze post op Dias­po­ra* te delen? Moet je natuur­lijk wel even lid wor­den. (Maak ik toch alweer reclame…)

10 reacties

Lauradenkt 19 oktober 2011 Reageer

Hmm, nog nooit van gehoord. Klinkt op zich wel interessant.

Peter 19 oktober 2011 Reageer

Is het ook. Ga maar eens een kijken 😉

Jolka 19 oktober 2011 Reageer

‘het pri­va­cy-vrien­de­lijk alternatief’

.. heul pri­va­cy-vrien­de­lijk: zelfs om jouw pro­fielfo­to te kun­nen bekij­ken moet ik al inloggen..

Peter 19 oktober 2011 Reageer

Goed he! 😉

Carel 20 oktober 2011 Reageer

ik wacht wel even, Hyves op een laag pit­je, Goog­le + uit pro­be­ren te zet­ten maar doe er iig niets mee, blijft FB, Lin­kedIn en Twit­ter, vind het wel even­tjes genoeg.

Peter 22 oktober 2011 Reageer

Ik vind het leuk om een beet­je rond te kij­ken in weer iets nieuws. Dias­po­ra zit nog in de alfa fase dus je kunt ook nog wat input geven die mis­schien opge­no­men wordt in de defi­ni­tie­ve ver­sie. Of ik het daar­na inten­sief ga gebrui­ken is nog maar de vraag.

Sanne 21 oktober 2011 Reageer

Pri­va­cy­vrien­de­lijk, dat is niet ver­keerd. Ik ga eens een kijk­je nemen.

Peter 22 oktober 2011 Reageer

Moet je doen. Je kunt zelfs je eigen ‘pod’ opzet­ten op een decen­tra­le ser­ver. Dus dan heb je met nie­mand iets te maken, dan met je eigen vrien­den. Dan ben je echt eigen baas in je soci­a­le net­werk 🙂 Dias­po­ra zit nog wel in de alfa fase, dus je zult wat geduld moe­ten heb­ben voor­dat e.e.a. beschik­baar is.

Joyce 21 oktober 2011 Reageer

Ik heb je toe­ge­voegd in Dias­po­ra*. De mees­te NL-ers heb­ben hashtag #Dut­ch.

Peter 22 oktober 2011 Reageer

Dank voor het toe­voe­gen. Heb ik inmid­dels ook gedaan. De hashtag #dut­ch zal ik toe­voe­gen en ook gaan volgen.

Geef een antwoord