Diaspora*

Al een week ben ik nu lid van een voor mij nieuw en onbe­kend soci­aal plat­form. Het zit nog in de ont­wik­kel­fa­se, en wat ik er zo mooi aan vind is dat ik er geen bal van snap. Dat zal zon­der twij­fel aan mij lig­gen, maar het geeft me onte­gen­zeg­ge­lijk het gevoel weer in de begin­da­gen van het inter­net­ge­bruik te ver­ke­ren. Ook toen zat ik soms uren te sta­ren naar het zwar­te gat wat het ‘world wide web’ voor mij was. Los van het feit dat het ‘get con­nec­ted’ al een uit­da­ging op zich vorm­de, werd het daar­na niet mak­ke­lij­ker gemaakt om uit te vin­den hoe je waar moest zijn om de veel­be­lo­ven­de din­gen te doen en te zien die op inter­net schijn­baar aan­we­zig waren. Wat een ver­schil met hoe sim­pel en intu­ï­tief het inter­net­ge­bruik van­daag de dag is.

Zo niet Dias­po­ra*, het pri­va­cy-vrien­de­lijk alter­na­tief voor Facebook en Google+

Dias­po­ra is an open-sour­ce and dis­tri­bu­ted com­mu­ni­ty of soci­al net­works run by users that ena­bles you to own your own per­so­nal data, con­trol with whom you sha­re, and dis­co­ver cool stuff throug­hout the Web.

Tot zover is het me gelukt om:

 • in te loggen
 • een pro­fiel aan te maken
 • iets te posten
 • ergens een com­men­taar ach­ter te laten
 • een like (in de vorm van een hart­je) te doen
 • en een eer­ste nieu­we vriend(in) te vin­den, die me inmid­dels ook al terug­volgt en een post van mij geli­ked heeft!

Ver­der blijft het stil.

Rust­ge­vend stil.
Heer­lijk stil.
Zen.

Op het gevaar af dat deze wel­da­di­ge rust van kor­te duur is, ga ik hier toch wat recla­me maken voor dit sym­pa­thie­ke initiatief:

JOIN DIASPORA*

Heb­ben jul­lie gezien dat ik hier­on­der nu al een mooie sha­re but­ton heb om deze post op Dias­po­ra* te delen? Moet je natuur­lijk wel even lid wor­den. (Maak ik toch alweer reclame…)

0

10 thoughts on “Diaspora*

 1. Ik heb je toe­ge­voegd in Dias­po­ra*. De mees­te NL-ers heb­ben hashtag #Dut­ch.

  1. Dank voor het toe­voe­gen. Heb ik inmid­dels ook gedaan. De hashtag #dut­ch zal ik toe­voe­gen en ook gaan volgen.

  1. Moet je doen. Je kunt zelfs je eigen ‘pod’ opzet­ten op een decen­tra­le ser­ver. Dus dan heb je met nie­mand iets te maken, dan met je eigen vrien­den. Dan ben je echt eigen baas in je soci­a­le net­werk 🙂 Dias­po­ra zit nog wel in de alfa fase, dus je zult wat geduld moe­ten heb­ben voor­dat e.e.a. beschik­baar is.

 2. ik wacht wel even, Hyves op een laag pit­je, Goog­le + uit pro­be­ren te zet­ten maar doe er iig niets mee, blijft FB, Lin­kedIn en Twit­ter, vind het wel even­tjes genoeg.

  1. Ik vind het leuk om een beet­je rond te kij­ken in weer iets nieuws. Dias­po­ra zit nog in de alfa fase dus je kunt ook nog wat input geven die mis­schien opge­no­men wordt in de defi­ni­tie­ve ver­sie. Of ik het daar­na inten­sief ga gebrui­ken is nog maar de vraag.

 3. ‘het pri­va­cy-vrien­de­lijk alternatief’

  .. heul pri­va­cy-vrien­de­lijk: zelfs om jouw pro­fielfo­to te kun­nen bekij­ken moet ik al inloggen..

Comments are closed.