20111022

Vier Race­fiet­sen

Wes­tern Mass. 29 yr. old peti­te, pas­si­o­na­te, Pari­si­an pro­fes­sor, equal­ly at home tea­ching Molie­re as

Brai­ny, beau­ti­ful Berk­shi­re aca­de­mic, equal­ly at home coo­king medal­li­ons de veau as chai­ring a huma­ni­ties dept., seeks

Serious SWF scho­lar seeks

SWF Yale Ph.D. Pari­si­an-born aca­de­mic. Peti­te, scho­lar­ly, lite­ra­tu­re-loving, fas­hi­on-con­scious bru­net­te seeks

Attrac­ti­ve, serious scho­lar seeks

SWF Ph.D., French, Mass.-based seeks

In de roman The human stain van Phi­lip Roth, wor­stelt de van oor­sprong fran­se pro­fes­sor Delp­hi­ne Roux met het opstel­len van een con­tact­ad­ver­ten­tie. Geves­tigd in een inge­sla­pen uni­ver­si­teits­stad­je, is ze wan­ho­pig op zoek naar pas­send man­ne­lijk gezel­schap. Maar ze is veel­ei­send en heeft bij elke nieu­we ver­sie wel weer haar beden­kin­gen. Moet ze wel of niet om een pas­fo­to vra­gen? Maar hoe kan ze nagaan of die echt zijn? Is het wel ver­stan­dig om de nadruk op uiter­lijk­he­den te leg­gen? Dat zou alleen maar kun­nen lei­den tot reac­ties van sex­be­lus­te man­nen. Ter­wijl een adver­ten­tie die teveel het intel­lec­tu­e­le aspect belicht hoogst­waar­schijn­lijk een boel saaie aca­de­mi­ci doet rea­ge­ren. En daar zit ze ook niet op te wach­ten. Wat wil ze eigen­lijk zelf? Waar is ze echt naar op zoek?
Moei­lijk, moei­lijk, moeilijk…

Zelf heb ik nooit een con­tact­ad­ver­ten­tie geschre­ven of geplaatst. Wel heb ik er op vele gere­a­geerd. Dat kwam door mijn bes­te vriend. Samen had­den we een stan­daard­brief ont­wor­pen die altijd suc­ces had, onge­acht de adver­ten­tie waar we op rea­geer­den. Ik moest daar aan den­ken toen ik boven­ver­mel­de pas­sa­ge las. Ergens had ik een aan­tal van die brie­ven nog bewaard. En deze week heb ik ze eens gezocht en gevonden.

Nadat ik van­daag ette­lij­ke uren met buik­pijn van de slap­pe lach heb door­ge­bracht met het lezen van deze cor­res­pon­den­tie, kan ik het niet nala­ten een wil­le­keu­rig voor­beeld hier te delen. Een en ander speelt zich af in het jaar 1995.

Twee vrou­we­lij­ke racefietsen

Twee man­ne­lij­ke racefietsen

Razen­de Racen­de Tweewielers,

(bij voor­keur niet figu­re­rend in Parijs-Rou­baix, want dat hob­belt en bob­belt zo…)

De ver­ba­zing die ons trof bij het ont­wa­ren van jul­lie Mini valt zelfs met een spe­ci­aal daar­toe ont­wor­pen pen (en al hele­maal niet op een spe­ci­aal daar­toe ont­wor­pen race­fiets, al wordt die dan bedwon­gen door mid­del van een zeem­le­ren map die wij lie­ver aan onze laars werk­woor­den) niet te beschrij­ven.
Dat doen we dus ook maar niet.

Hopen­de op een spoe­di­ge, spe­ci­aal daar­toe geschre­ven en ons in het zo wan­ke­le zadel hel­pen­de reac­tie, ver­blij­ven wij, al trap­pend in vele voor­al zwa­re versnellingen

Met vrien­de­lij­ke groet, zomers gekleed en uiterst(?) mannelijk

NaamA (31) & NaamB (31)

PS: Wij rea­li­se­ren ons ten vol­le dat in deze bril­jan­te brief eni­ge spe­ci­aal daar­toe aan­ge­brach­te hia­ten en omis­sies voor­ko­men. Maar dat zij ons hier­bij graag ver­ge­ven! Kort­om, wij kun­nen terug­zien op een beslist geslaag­de brief en hope­lijk komen wij nog eens een keer in de gele­gen­heid jul­lie nog­maals te schrij­ven.
Aan ons zal het in ieder geval niet liggen!

PS2: Is zwaar ver­zet jul­lie handelsmerk?

Twee vrou­we­lij­ke racefietsen

Hoi NaamA en NaamB,

Als reac­tie op jul­lie raad­sel­ach­ti­ge brief zou­den we het vol­gen­de wil­len zeg­gen: Geen woor­den maar daden!
Of jul­lie regel­ma­tig op het zadel zit­ten wordt ons niet hele­maal dui­de­lijk, maar hier­bij wil­len we jul­lie uit­da­gen voor een fiets­rit­je in het bra­bant­se land.

Nog even iets over ons­zelf:
Fiets1:
32 jr, werkt momen­teel als z‑verpleegkundige in een instel­ling in Plaat­sA, en als bege­leid­ster in een asiel­zoe­kers­cen­trum te PlaatsB; Tref­woor­den: con­cor­de, rei­zen, muziek, sal­sa, film­huis, blond, 1.78
Fiets2:
31jr, werkt als wijk­ver­pleeg­kun­di­ge in de bin­nen­stad van Plaat­sC; Tref­woor­den: gazel­le olym­pia, rei­zen, sal­sa, film­huis, cre­a­tief, blond, 1.64

Wat de afstand betreft, 100 a 120 km lijkt ons pri­ma, dan heb­ben we nog de tijd om een ter­ras­je te pik­ken! Hier­on­der vol­gen een aan­tal data waar­op wij in de gele­gen­heid zijn rich­ting zui­den te komen. Wij heb­ben er zin in!

Twee man­ne­lij­ke racefietsen

Flit­sen­de Fietseressen,

Jul­lie zadel­pijn belo­ven­de voor­stel viel ons wel­is­waar rauw op de in zeem­leer ver­pak­te blan­ke bil­le­tjes, maar de avon­tu­rier in ons bei­den voel­de zich der­ma­te aan­ge­spro­ken dat wij niet anders kun­nen dan met een vol­mon­dig JA ant­woor­den. Ons in de haast opge­stel­de trai­nings­sche­ma leer­de ons dat wij pas in Maan­dA op fat­soen­lij­ke wij­ze deze boven­men­se­lij­ke krachts­in­span­ning kun­nen opbren­gen. Tegen die tijd zijn we dan wel van plan erg hard van sta­pel te gaan fiet­sen. Dus maak jul­lie bor­sten maar vast nat.

Rest ons op dit moment nog iets over ons­zelf te ber­de te bren­gen daar dit in onze eer­ste wel­is­waar bril­jan­te brief bewust ach­ter­we­ge is gela­ten.
NaamA:
31 jr, werkt momen­teel in de auto­ma­ti­se­ring; Tref­woor­den: tijd­rit­spe­ci­a­list, voet­bal­clubA­fa­naat, lite­ra­tuur, Spring­steen tot Amos, medi­ter­ran­nee­blauw­groe­ne slaap­ka­merogen, don­ker­blond, 1.82
NaamB:
31jr, werkt momen­teel in de logis­tiek; Tref­woor­den: berg­geit, filo­so­fe­ren, Young tot Floyd, zach­te brui­ne ogen, bruin, 1,78

Bei­den heb­ben wij een onver­klaar­ba­re aver­sie tegen tele­fo­nie. Edoch, gezien de onbaat­zuch­ti­ge ont­be­rin­gen die wij ons­zelf in het voor­uit­zicht heb­ben gesteld hopen en ver­wach­ten wij jul­lie daar­van via de pos­te­rij­en regel­ma­tig ver­slag te kun­nen doen. Hier­voor zou een cor­res­pon­den­tie­adres best wel han­dig zijn. Zin­nen­prik­ke­len­de aan­moe­di­gin­gen van jul­lie zul­len ons zeker de komen­de zwa­re tijd in het zadel doen hou­den. Dus schrijf!

PS: Wij heb­ben er nog veel meer zin in!

PS2: Voor de vol­le­di­ge vol­le­dig­heid wil­len wij op de val­reep nog even veri­fi­ë­ren of het de bedoe­ling is dat jul­lie hier­heen komen gereisd en dat wij een spe­ci­aal daar­toe aan­ge­we­zen rou­te selec­te­ren? Zo ja, wel­ke ingre­di­ën­ten mogen dan in de mix voorkomen?

 • kas­sei­en?
 • tegen­wind?
 • beklim­min­gen?
 • tus­sen­sprin­ten?
 • ravi­tail­le­ring?
 • ron­de­mis­sen?
 • pech­prij­zen?
 • bezem­wa­gens?
 • doping­test?

Twee vrou­we­lij­ke racefietsen

Hoe staat het met jul­lie wil­de fiets­plan­nen? Of was jul­lie brief alleen als grap bedoeld?
Nieuws­gie­rig als we zijn geven we jul­lie dus nog­maals de gele­gen­heid om ons te schrij­ven.
Liefst in een wat begrij­pe­lij­ker ver­zet…
Groet­jes van NaamC en NaamD

Twee man­ne­lij­ke racefietsen

Rebel­se Raddraaisters,

Dit is een onspor­tie­ve wie­ler­truc niet ach­ter jul­lie gezocht!
Een demar­ra­ge plaat­sen tij­dens een luw­te in de koers die benut wordt voor tot zich nemen van voed­sel en van zich geven van ont­las­ting. En dan qua­si-ver­baasd ach­ter­om blik­ken met ogen die spot­tend vra­gen naar het waar­om van ons ach­ter­op raken.

Voor de de dui­de­lijk­heid: het gedeel­te ‘nog­maals de gele­gen­heid’ zo ter­loops maar tevens zo cynisch door jul­lie gebruikt op die aan­ma­ti­gen­de kaart is vol­strekt gespeend van enig rea­li­teits­be­sef. Het ware daar­voor op z’n minst nood­za­ke­lijk geweest op jul­lie 1ste kaartje ook een adres te ver­mel­den! Via een tele­foon­num­mer alleen schrijft het zo moei­lijk…
En waar­om wij niet kun­nen bel­len wordt in onder­weg­zijn­de post enigs­zins uit de doe­ken gedaan.

Toch heeft jul­lie kaartje ons veel geleerd. We weten nu dat we met twee zeer door­trap­te trap­sters te maken heb­ben, en dat nood­zaakt ons met nog meer ener­gie in het voor­be­rei­den­de werk te stor­ten. Werk dat ont­huld wordt in een reeds geschre­ven en ver­stuur­de brief naar jul­lie onder­weg via de omweg van de Volks­krant­bu­re­len (een kilo­me­ter­tje meer of min­der doet ons niet zoveel) daar wij niet de per­so­nen zijn om pri­vé-adres­sen ach­ter gege­ven tele­foon­num­mers te gaan zoe­ken. Wij zijn name­lijk wel uit het goe­de sport­hout gesne­den!
In ieder geval lijkt het ons nog uit­da­gen­der de strijd met jul­lie aan te gaan op data in onze rei­zen­de post ver­meld. Wij zijn gewaar­schuwd en jul­lie bij deze ook. Let op de post­bo­de zou­den wij als laat­ste wil­len schrij­ven.
Let op de postbode.

Spor­tie­ve groeten!

Oh nee, sor­ry. Let op de postbode.

Twee vrou­we­lij­ke racefietsen

Hoi NaamA en NaamB,

We voel­den even de nei­ging om via een woor­den­boek een reac­tie ‘op nivo’ te geven, maar we hou­den ons­zelf niet voor de gek. Daar wij lie­ver lezen dan schrij­ven hou­den we het kort. Wat de ingre­di­ën­ten betreft voor de (door jul­lie uit­ge­zet­te) rou­te, geven we jul­lie een kijk­je in onze spor­tie­ve keuken:

 • asfalt
 • voor de wind
 • posi­tie­ve zijwind
 • afda­lin­gen
 • ana­bo­le steroiden
 • 1e prijs
 • ron­de­mis­ters
 • ter­ras­sen
 • tus­sen­stops
 • ban­den­plak­kers
 • bre­de ruggen
 • bier­tje bij de finish

Jul­lie wil­len nu dan ook vast wel weten wan­neer het spek­ta­kel zal plaats­vin­den. Wij dur­ven met jul­lie de uit­da­ging aan in het week­end van Datu­mA. Er is dan vol­doen­de tijd om die zach­te blan­ke kadet­jes van jul­lie te voor­zien van een laag­je eelt!

Twee man­ne­lij­ke racefietsen

Spor­tie­ve Sportfietsters,

Ondanks dat jul­lie som­tijds je bedie­nen van onge­oor­loof­de wie­ler­trucs, den­ken wij toch van doen te heb­ben met spor­tie­ve spe­ci­a­lis­ten zowel op fiets als in het leven. Het kan dus geen kwaad om toe te geven dat voor ons het fiet­sen ver­der dan 5 km (laat staan terug) zwaar­der valt dan ver­wacht. Wat daar­van de oor­zaak ik laat zich mak­ke­lijk dui­den doch valt moei­lij­ker te accepteren.

Want hoe­wel wij de car­ros­se­rie heb­ben van wel­voor­zie­ne atle­ten, blijkt het met de aan­drij­ving som­ber gesteld. Te lan­ge ver­waar­lo­zing vormt een ono­ver­ko­me­lij­ke belem­me­ring om zelfs maar de peda­len een meer dan slak­ke­gan­gom­wen­te­ling te geven. Dat schiet niet op!
Pijn­lijk gevolg is dat de groot­ste daden die we met jeug­dig elan ooit op het sta­len ros moei­te­loos tot uit­voe­ring heb­ben gebracht, inder­daad geschaard moe­ten wor­den in het rij­tje van daden die gedaan maar nooit her­haald kun­nen wor­den.
Gezien tegen de opti­mis­ti­sche ver­wach­tin­gen die wij voor­af koes­ter­den komt dit hard aan. De man met de hamer heeft ons vol­uit geraakt alvo­rens de koers ook maar een aan­vang heeft geno­men. Welk een triest lot heeft ons getroffen.

Toch zou dit alles uit­ein­de­lijk geen obsta­kel moe­ten zijn om jul­lie een ple­zie­ri­ge dag te bezor­gen, all­round enter­tai­ners dat wij zijn (of zou­den dit ook wens­ge­dach­ten zijn, geba­seerd op erva­rin­gen uit een ver ver­le­den?). Jam­mer genoeg is er niet alleen op het spor­tie­ve vlak een spaak in het wiel geko­men. Een onzer, met name NaamB, is ech­ter zoda­nig in lief­de­vol­le aan­va­ring geko­men met een onspor­tie­ve maar repre­sen­ta­tie­ve cor­res­pon­den­tie­vrien­din dat eni­ge com­mu­ni­ca­tie met hem wel­haast onmo­ge­lijk is. Daar spor­ti­vi­teit hoog in zijn vaan­del gedra­gen wordt, vind hij het ver­der niet meer dan net­jes zich te rich­ten op slechts 1 koers. In dit geval dege­ne die zijn hart hem aan­geeft te gaan. Waar­voor natuur­lijk niets dan lof.

Zodoen­de dan ook dit schrij­ven dat niet­te­min som­ber van strek­king is wat betreft onze niet meer te ver­we­zen­lij­ken ont­moe­tin­gen, maar ander­zijds kan ver­ha­len over het geluk dat een van ons ten deel is geval­len. En dat is iets waar­op wij met z’n allen best trots kun­nen zijn. Want zeg nu zelf, van fiet­sen alleen wordt je ook niet geluk­ki­ger.
We voe­len dat we het ein­de van deze koers nade­ren en beslui­ten daar­om met een welgemeend

Hou­doe!

~ ~ ~

Zoals gezegd, zomaar een wil­le­keu­ri­ge greep. Ik had ook kun­nen kie­zen voor:

 • 1 Kro­kus­je
 • 1 meid 30 norm post
 • 2 Thelma & Louise
 • 1 leu­ke vr 27 jr
 • 1 Pip­pi Langkous
 • 1 jon­ge vr 29 jr
 • 2 lie­ve las­ti­ge vrouwen
 • 2 om in te verdrinken
 • 2 spon­ta­ne groenten
 • 1 all of the above
 • 1 klein bijdehandje
 • 3 vrou­wen met wijn, whis­ky en zwar­te koffie
 • 1 asse­poes­ter
 • 1 bele­zen boekenbezitster
 • 1 lan­ge­ter­mijn vrouw

Ik bedoel maar…