20 jaar

Naar eigen zeggen waren ze jarig gis­ter. Ik had geen reden om daaraan te twi­jfe­len. Vanu­it het pub­liek om me heen, voor­namelijk trouwe vol­gers, klonken de eerste felic­i­taties. Het bleek dat ze al twintig jaar samen waren. Ikzelf was pas een tijd­je bewust van hun bestaan, en van­daag was het de eerste keer dat ik ze in lev­ende lijve mocht aan­schouwen.
Voor de gele­gen­heid had­den ze zich verza­meld ron­dom de piano om op deze manier de jaren­lange hechte vriend­schap te tonen. Er wer­den wat han­den geschud, vertrouwelijkhe­den uit­gewis­seld die wij maar half kon­den ver­staan en uitein­delijk begrepen wij de hint… Er moest spon­taan gezon­gen gaan wor­den. Aan­vanke­lijk iet­wat aarze­lend werd ‘Hap­py Birth­day’ ingezet, maar al snel deed iedereen mee.

De front­man was zoals elke avond totaal over­rompeld, en tussen het gezang door maak­te hij wel­ge­meende opmerkin­gen over hoe geweldig het was. Etcetera. Zoals het hoort, en hoe het hoogst­waarschi­jn­lijk op voor­gaande avon­den ook al was gegaan. Zij blij, wij blij, en/of ander­som. Wel­ge­meend maar niet echt bij­zon­der.
Tot­dat de zaal doorg­ing met zin­gen en volop het Ned­er­land­stal­ige ver­jaardagsreper­toire door de HMH liet gal­men. Bij de laat­ste klanken van het ‘Hiep Hiep Hoera’ stond de band werke­lijk even­t­jes per­plex. Miss­chien dat we ze toch een nieuwe unieke ervar­ing hebben kun­nen meegeven in hun twintig­ste lev­en­s­jaar.

Nog vele jaren, Elbow!

~ ~ ~

Gis­ter ben ik voor de eerste keer naar een con­cert van Elbow geweest, en het was een over­weldigende ervar­ing. Per­fect georchestreerde songs in een geweldige ambiance. En de gelu­id­skwaliteit was super. Wat ik niet alti­jd gewend ben in de HMH.
Het deed me voor even­t­jes de pijn ver­geten die ik aan mijn eigen elle­boog had als gevolg van de trap­tree­tu­imel­par­tij eerder die dag.

Wat ik niet wist, is dat de band Elbow al twintig jaar bestaat. Nu wel, en ik denk het niet snel weer te ver­geten.

Het geposte film­p­je heb ik gevon­den op Youtube bij user Wowawi. Op zijn videokanaal staat ook nog een lan­gere ver­sie waarin de band het erna vol­gende num­mer ‘Per­fect weath­er to fly’ aan het pub­liek opdraagt.

Bezoek ook zek­er het kanaal van user gert­bakhuizen voor bij­na pro­fes­sioneel lijk­ende opnames van het con­cert.

Een mooie recen­sie is inmid­dels ook al op OOR ver­sch­enen: HMH buigt voor ‘The Mighty Elbow’.

Als laat­ste nog wat sfeerfoto’s:
de band
de front­man
de band

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets