20111115

20 jaar

Naar eigen zeg­gen waren ze jarig gis­ter. Ik had geen reden om daar­aan te twij­fe­len. Van­uit het publiek om me heen, voor­na­me­lijk trou­we vol­gers, klon­ken de eer­ste feli­ci­ta­ties. Het bleek dat ze al twin­tig jaar samen waren. Ikzelf was pas een tijd­je bewust van hun bestaan, en van­daag was het de eer­ste keer dat ik ze in leven­de lij­ve mocht aanschouwen.
Voor de gele­gen­heid had­den ze zich ver­za­meld rond­om de pia­no om op deze manier de jaren­lan­ge hech­te vriend­schap te tonen. Er wer­den wat han­den geschud, ver­trou­we­lijk­he­den uit­ge­wis­seld die wij maar half kon­den ver­staan en uit­ein­de­lijk begre­pen wij de hint… Er moest spon­taan gezon­gen gaan wor­den. Aan­van­ke­lijk iet­wat aar­ze­lend werd ‘Hap­py Bir­th­day’ inge­zet, maar al snel deed ieder­een mee.

De front­man was zoals elke avond totaal over­rom­peld, en tus­sen het gezang door maak­te hij wel­ge­meen­de opmer­kin­gen over hoe gewel­dig het was. Etce­te­ra. Zoals het hoort, en hoe het hoogst­waar­schijn­lijk op voor­gaan­de avon­den ook al was gegaan. Zij blij, wij blij, en/of anders­om. Wel­ge­meend maar niet echt bijzonder.
Tot­dat de zaal door­ging met zin­gen en vol­op het Neder­lands­ta­li­ge ver­jaar­dags­re­per­toi­re door de HMH liet gal­men. Bij de laat­ste klan­ken van het ‘Hiep Hiep Hoe­ra’ stond de band wer­ke­lijk even­tjes per­plex. Mis­schien dat we ze toch een nieu­we unie­ke erva­ring heb­ben kun­nen mee­ge­ven in hun twin­tig­ste levensjaar.

Nog vele jaren, Elbow!

~ ~ ~

Gis­ter ben ik voor de eer­ste keer naar een con­cert van Elbow geweest, en het was een over­wel­di­gen­de erva­ring. Per­fect geor­ches­treer­de songs in een gewel­di­ge ambi­an­ce. En de geluids­kwa­li­teit was super. Wat ik niet altijd gewend ben in de HMH.
Het deed me voor even­tjes de pijn ver­ge­ten die ik aan mijn eigen elle­boog had als gevolg van de trap­treetui­mel­par­tij eer­der die dag.

Wat ik niet wist, is dat de band Elbow al twin­tig jaar bestaat. Nu wel, en ik denk het niet snel weer te vergeten.

Het gepos­te film­pje heb ik gevon­den op You­tu­be bij user Wowa­wi. Op zijn video­ka­naal staat ook nog een lan­ge­re ver­sie waar­in de band het erna vol­gen­de num­mer ‘Per­fect wea­ther to fly’ aan het publiek opdraagt.

Bezoek ook zeker het kanaal van user gert­bak­hui­zen voor bij­na pro­fes­si­o­neel lij­ken­de opna­mes van het concert.

Een mooie recen­sie is inmid­dels ook al op OOR ver­sche­nen: HMH buigt voor ‘The Migh­ty Elbow’.

5 reacties

Raoul 15 november 2011

Gaaf dat je zo gewel­di­ge avond heb gehad dat er zul­ke gewel­di­ge woor­den uit voortvloeien.

Jolka 15 november 2011

.. gaaf, gaaf, gaaf.. Ik vind ze hele­maal geweldig!
(Noem ze vaak lief­ko­zend ‘Woble’..)

Sanne 15 november 2011

Elbow is te gek. Ik zag ze deze zomer op Rockwerchter.

Lauradenkt 16 november 2011

:O Seri­eus? Ik dacht dat ze nog maar een paar jaar beston­den… (sha­me on me)

Anneke 9 maart 2013

Dank je! Ik vind ze fantastisch!