Making the Difference — 6

Deze blog­post is deel 6 van 17 in de serie Mak­ing the Dif­fer­ence

Een weinig enerverend week­je heb ik achter de rug, zo moet ik beken­nen. En dan natu­urlijk toege­spitst op het 100 dagen plan waaraan ik geacht word te werken. Eigen­lijk een beet­je meer van het­zelfde zon­der het gevoel echt grote stap­pen gemaakt te hebben. Maar miss­chien past dat ook wel beter bij mij.

Nadat ik op maandag een pijn­loze maar verder vruchteloze Dry Needling sessie bij de fysio had doorstaan, kreeg ik gaan­deweg de dag steeds meer last van mijn arm. De zeurende pijn waar­van ik dacht dat die achter me lag na de eerste fysio-behan­delin­gen kwam weer opzetten. Om pas eind van de week ter­gend langza­am weg te trekken. Het maak­te de noodza­ak om mijn dagelijkse oefenin­gen te doen grot­er, maar verder dan dat ben ik niet gekomen. Nog steeds geen 3 x 20 minuten per week iet­wat meer fysieke inspan­ning dan die lichte oefenin­gen om mijn nek en schoud­er loss­er te kri­j­gen. Voor­lop­ig rustig aan bli­jven doen is het devies van de fys­io­ther­a­peut.

Op kan­toor heb ik gepoogd om elke dag tijdig naar huis te gaan. Wat nog niet mee­valt. Weliswaar heb ik toestem­ming om min­der te werken, maar dat wil niet zeggen dat het werk automa­tisch ook min­der wordt. Het is dus zaak een overzicht te mak­en van waar ik aan werk en dan met mijn pro­ject­man­ag­er te bespreken wat bin­nen mijn huidi­ge werk­week past, en wat er moet gebeuren met dat­gene waar ik niet meer aan toekom.
Verder probeer ik al het bin­nenkomende werk op een effec­tie­vere manier te behan­de­len. Hier­voor maak ik gebruik van het principe van de 4 D’s uit de Get­ting things done meth­ode van David Allen:

 1. Do — Als je iets oppakt, maak het dan ook meteen af indi­en dat bin­nen enkele minuten kan;
 2. Del­e­gate — Delegeer zak­en die een ander beter of sneller kan, maar houd een vinger aan de pols door regel­matig de voort­gang te check­en;
 3. Defer — Uit­stellen, als in: maak van de zaak onder han­den een con­crete actie met een juiste tim­ing erbij, indi­en je het niet in één keer kunt afhan­de­len (zoals onder Do). Ver­vol­gens ga je tijd vri­j­mak­en om aan die con­crete en gep­lande acties te kun­nen werken.
 4. Drop — Wat je niet nodig hebt, dat gooi je weg. Durf je iets niet defin­i­tief weg te gooien, dan kun je het alti­jd nog archiv­eren.

Op deze manier bli­jft je bureau en mail-inbox hopelijk leeg, maar in ieder geval overzichtelijk. En vol­gens deze filosofie dus ook je hoofd. Want niets is zo funest wan­neer je bij elke taak die je oppakt er een stem­met­je in je achter­hoofd bli­jft zeuren om aan­dacht voor andere zak­en. Dan heb je je hoofd niet vrij om goed te kun­nen denken. En moet je dus eerst aan de slag om die zak­en die nog om aan­dacht vra­gen allereerst ook vol­gens de 4 D’s meth­ode weg te werken. Dan pas kun je aan de slag.

Hier­mee ben ik de afgelopen week voorzichtig aan de slag gegaan. Het past gelukkig in mijn toch al method­is­che manier van werken (zo zit DERK, Doe Eerst Rot­tige Klussen al sinds jaren in mijn sys­teem), maar ik merk dat het me nog wat beter af gaat nu ik meer bewust ben van de achterliggende gedacht­es van deze meth­ode. Het lezen in het boek ‘Willpow­er‘ van Baumeis­ter en Tier­ney begint z’n vrucht­en af te wer­pen.

Voor de rest ben ik langza­am maar zek­er ook op het privévlak bezig om mijn hoofd meer ‘vrij’ te mak­en voor de zak­en die er in mijn ogen echt toe doen. Dat heb ik alle­maal niet op papi­er gezet, echter voor een groot gedeelte weet ik heus wel waar ik tijd aan zou willen best­e­den en waaraan niet. Alleen valt het niet alti­jd mee om je los te rukken van alle aflei­d­ing die op je pad komt. Dat gaat echter steeds beter wan­neer je voor ogen probeert te houden wat je die dag of die week zou willen bereiken. Een sim­pel lijst­je met een aan­tal van die belan­grijke zak­en voor de komende week is al een heel nut­tig hulp­mid­del. Leg een paar copi­et­jes op strate­gis­che plaat­sen in je huis, en je zult zien dat je er vanzelf tijd voor vrij bli­jft mak­en. In mijn geval zorgt het ervoor dat ik nog min­der tv kijk en op social media zit, en in plaats daar­van de vri­jgekomen tijd benut om eens wat anders te doen.

Lukt dit niet, dan waren de zak­en op je lijst­je schi­jn­baar niet belan­grijk genoeg. Of schort er iets aan je daad­kracht…

~ ~ ~

Naar aan­lei­d­ing van de tweedaagse work­shop ‘Mak­ing the Dif­fer­ence’, waar­bij we afs­loten met een 100 dagen actieplan om te zien in hoev­erre we in staat zijn veran­derin­gen door te voeren, geef ik hier weke­lijks reken­schap af van mijn vorderin­gen.  

Hier nog eens de 10 principes die ik eerder heb toegelicht. Het is een set van ver­schil­lende lei­draden die los van elka­ar, maar zek­er in samen­hang met elka­ar een krachtig mid­del kun­nen zijn om richt­ing te geven aan je lev­en:

 1. I am respon­si­ble / I choose
 2. I clar­i­fy my val­ues / My foun­da­tion
 3. I have a vision / The prin­ci­ple of lead­er­ship
 4. I live my mis­sion / The prin­ci­ple of exe­cu­tion
 5. I strive for life bal­ance / Putting more liv­ing in our life
 6. I give and take / The fair­ness-prin­ci­ple in nego­ti­a­tion, sell­ing and in life
 7. I focus on empa­thy / Under­stand­ing is the key
 8. I believe in involve­ment and diver­si­ty / A small com­mit­ted group of peo­ple can change the world
 9. I make rela­tion­ship deposits / It’s the small things
 10. I re-ener­gize week­ly / You can’t man­age time, but you can man­age your ener­gy
  [copy­right: Mark McGre­gor — Being on a mis­sion]

Het 100 dagen actieplan dat ik voor mezelf heb opgesteld, ziet er ver­vol­gens als vol­gt uit:

 • Begin met een week­plan­ning
 • Drink meer water – Meer bal­ans in voed­ing
 • Vak­er sporten – Dagelijkse work­out
 • Leg visie en missie vast
 • Pre­sen­teer jezelf als lei­der
 • Maak een betere tijdsverdel­ing bin­nen je rollen

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« Mak­ing the Dif­fer­ence — 5Mak­ing the Dif­fer­ence — 7 »

Geef een reactie