Making the Difference — 6

Een wei­nig ener­ve­rend week­je heb ik ach­ter de rug, zo moet ik beken­nen. En dan natuur­lijk toe­ge­spitst op het 100 dagen plan waar­aan ik geacht word te wer­ken. Eigen­lijk een beet­je meer van het­zelf­de zon­der het gevoel echt gro­te stap­pen gemaakt te heb­ben. Maar mis­schien past dat ook wel beter bij mij.

Nadat ik op maan­dag een pijn­lo­ze maar ver­der vruch­te­lo­ze Dry Need­ling ses­sie bij de fysio had door­staan, kreeg ik gaan­de­weg de dag steeds meer last van mijn arm. De zeu­ren­de pijn waar­van ik dacht dat die ach­ter me lag na de eer­ste fysio-behan­de­lin­gen kwam weer opzet­ten. Om pas eind van de week ter­gend lang­zaam weg te trek­ken. Het maak­te de nood­zaak om mijn dage­lijk­se oefe­nin­gen te doen gro­ter, maar ver­der dan dat ben ik niet geko­men. Nog steeds geen 3 x 20 minu­ten per week iet­wat meer fysie­ke inspan­ning dan die lich­te oefe­nin­gen om mijn nek en schou­der los­ser te krij­gen. Voor­lo­pig rus­tig aan blij­ven doen is het devies van de fysiotherapeut.

Op kan­toor heb ik gepoogd om elke dag tij­dig naar huis te gaan. Wat nog niet mee­valt. Wel­is­waar heb ik toe­stem­ming om min­der te wer­ken, maar dat wil niet zeg­gen dat het werk auto­ma­tisch ook min­der wordt. Het is dus zaak een over­zicht te maken van waar ik aan werk en dan met mijn pro­ject­ma­na­ger te bespre­ken wat bin­nen mijn hui­di­ge werk­week past, en wat er moet gebeu­ren met dat­ge­ne waar ik niet meer aan toekom.
Ver­der pro­beer ik al het bin­nen­ko­men­de werk op een effec­tie­ve­re manier te behan­de­len. Hier­voor maak ik gebruik van het prin­ci­pe van de 4 D’s uit de Get­ting things done metho­de van David Allen:

 1. Do — Als je iets oppakt, maak het dan ook met­een af indien dat bin­nen enke­le minu­ten kan;
 2. Dele­ga­te — Dele­geer zaken die een ander beter of snel­ler kan, maar houd een vin­ger aan de pols door regel­ma­tig de voort­gang te checken;
 3. Defer — Uit­stel­len, als in: maak van de zaak onder han­den een con­cre­te actie met een juis­te timing erbij, indien je het niet in één keer kunt afhan­de­len (zoals onder Do). Ver­vol­gens ga je tijd vrij­ma­ken om aan die con­cre­te en geplan­de acties te kun­nen werken.
 4. Drop — Wat je niet nodig hebt, dat gooi je weg. Durf je iets niet defi­ni­tief weg te gooi­en, dan kun je het altijd nog archiveren.

Op deze manier blijft je bureau en mail-inbox hope­lijk leeg, maar in ieder geval over­zich­te­lijk. En vol­gens deze filo­so­fie dus ook je hoofd. Want niets is zo funest wan­neer je bij elke taak die je oppakt er een stem­me­tje in je ach­ter­hoofd blijft zeu­ren om aan­dacht voor ande­re zaken. Dan heb je je hoofd niet vrij om goed te kun­nen den­ken. En moet je dus eerst aan de slag om die zaken die nog om aan­dacht vra­gen aller­eerst ook vol­gens de 4 D’s metho­de weg te wer­ken. Dan pas kun je aan de slag.

Hier­mee ben ik de afge­lo­pen week voor­zich­tig aan de slag gegaan. Het past geluk­kig in mijn toch al metho­di­sche manier van wer­ken (zo zit DERK, Doe Eerst Rot­ti­ge Klus­sen al sinds jaren in mijn sys­teem), maar ik merk dat het me nog wat beter af gaat nu ik meer bewust ben van de ach­ter­lig­gen­de gedach­tes van deze metho­de. Het lezen in het boek ‘Will­po­wer‘ van Bau­meis­ter en Tier­ney begint z’n vruch­ten af te werpen.

Voor de rest ben ik lang­zaam maar zeker ook op het pri­vé­vlak bezig om mijn hoofd meer ‘vrij’ te maken voor de zaken die er in mijn ogen echt toe doen. Dat heb ik alle­maal niet op papier gezet, ech­ter voor een groot gedeel­te weet ik heus wel waar ik tijd aan zou wil­len beste­den en waar­aan niet. Alleen valt het niet altijd mee om je los te ruk­ken van alle aflei­ding die op je pad komt. Dat gaat ech­ter steeds beter wan­neer je voor ogen pro­beert te hou­den wat je die dag of die week zou wil­len berei­ken. Een sim­pel lijst­je met een aan­tal van die belang­rij­ke zaken voor de komen­de week is al een heel nut­tig hulp­mid­del. Leg een paar copie­tjes op stra­te­gi­sche plaat­sen in je huis, en je zult zien dat je er van­zelf tijd voor vrij blijft maken. In mijn geval zorgt het ervoor dat ik nog min­der tv kijk en op soci­al media zit, en in plaats daar­van de vrij­ge­ko­men tijd benut om eens wat anders te doen.

Lukt dit niet, dan waren de zaken op je lijst­je schijn­baar niet belang­rijk genoeg. Of schort er iets aan je daadkracht…

~ ~ ~

Naar aan­lei­ding van de twee­daag­se work­shop ‘Making the Dif­fe­ren­ce’, waar­bij we afslo­ten met een 100 dagen actie­plan om te zien in hoe­ver­re we in staat zijn ver­an­de­rin­gen door te voe­ren, geef ik hier weke­lijks reken­schap af van mijn vorderingen. 

Hier nog eens de 10 prin­ci­pes die ik eer­der heb toe­ge­licht. Het is een set van ver­schil­len­de lei­dra­den die los van elkaar, maar zeker in samen­hang met elkaar een krach­tig mid­del kun­nen zijn om rich­ting te geven aan je leven:

 1. I am res­pon­si­ble / I choose
 2. I cla­ri­fy my valu­es / My foundation
 3. I have a visi­on / The prin­ci­ple of leadership
 4. I live my mis­si­on / The prin­ci­ple of execution
 5. I stri­ve for life balan­ce / Put­ting more living in our life
 6. I give and take / The fair­ness-prin­ci­ple in nego­ti­a­ti­on, sel­ling and in life
 7. I focus on empa­thy / Under­stan­ding is the key
 8. I belie­ve in invol­ve­ment and diver­si­ty / A small com­mit­ted group of peo­p­le can chan­ge the world
 9. I make rela­ti­ons­hip depo­sits / It’s the small things
 10. I re-ener­gi­ze wee­kly / You can’t mana­ge time, but you can mana­ge your energy
  [copy­right: Mark McG­re­gor — Being on a mission]

Het 100 dagen actie­plan dat ik voor mezelf heb opge­steld, ziet er ver­vol­gens als volgt uit:

 • Begin met een weekplanning
 • Drink meer water – Meer balans in voeding
 • Vaker spor­ten – Dage­lijk­se workout
 • Leg visie en mis­sie vast
 • Pre­sen­teer jezelf als leider
 • Maak een bete­re tijds­ver­de­ling bin­nen je rollen

~ ~ ~