Vrijdag, 23 december 2011

Iede­re dag bloglezen

Al enke­le jaren is het voor mij een gewoon­te om, dan wel niet dage­lijks doch zeker elke week op het inter­net een rij­tje favo­rie­te blog­gers af te gaan als­ook dan wat ver­der te sur­fen naar aan­lei­ding van de hyper­links die in hun blogs zijn ver­werkt. Niet alleen is dit een uiterst ont­span­nen­de bezig­heid (althans zo ervaar ik dat), het is in veel geval­len ook erg leer­zaam. Het blijft altijd een ver­ras­sing waar­over geblogd en waar­naar ver­we­zen wordt. Ik vind het ook heel ple­zie­rig om op deze manier nieu­we ont­wik­ke­lin­gen of per­soon­lij­ke ont­boe­ze­min­gen tot me te nemen bui­ten alleen maar de krant te lezen, het nieuws te kij­ken of de nieuws­si­tes te bezoe­ken. Je hebt het gevoel dat je de blog­gers door de tijd heen leert ken­nen en zij jou ook, waar­door het lijkt of ze spe­ci­aal voor jou het nieuws dui­den of iets uit hun per­soon­lijk leven prijsgeven.

Van­daar dat ik het ook meer en meer van­zelf­spre­kend ging vin­den om een reac­tie ach­ter te laten bij de blogs die ik las. Soms gewoon maar om aan te geven dat ik het een goed blog vond. Als een blijk van waar­de­ring voor het feit dat iemand er tijd, denk­werk en ener­gie in steekt om een blog het levens­licht te laten zien. Een ande­re keer kon het een ant­woord zijn op een vraag die gesteld werd. Of een aan­vul­ling op het betoog. Een tegen­re­ac­tie wan­neer ik het er niet mee eens was.
Kort­om, ver­der com­mu­ni­ce­ren onder het blog, wat ten­slot­te ook een vorm van com­mu­ni­ca­tie is.

Wat me gaan­de­weg wel ging opval­len (en het kan zijn dat mijn erva­ring gekleurd is door de selec­tie van de blogs die ik bezoek en geheel niet repre­sen­ta­tief is) was dat het aan­tal reac­ties onder blogs min­der en min­der werd. Ter­wijl (indien dat te zien was) het aan­tal bezoe­kers soms hui­zen­hoog was, werd er slechts mond­jes­maat gere­a­geerd. Ik vond dat vreemd en begon me er zelfs wat aan te erge­ren. En dat is opval­lend, want iets wat ik hoogst zel­den doe. Het bracht me er zelfs toe om er een tweet aan te wijden:

Ik ver­heug me er nu al op de actie­ve blog­gers in mijn lees­lijst dit week­end weer te mogen lezen. #dat­zou­den­meer­men­sen­moe­ten­doen

— Peter Pel­le­naars (@petepel) Decem­ber 3, 2011

En een week­je later nog­maals. Dan kun je wel nagaan hoe hoog het me zat…

Elkan­ders blog lezen, er reac­ties bij plaat­sen, en het blog ook nog eens pro­mo­ten. Dat zou­den vele blog­gers vaker kun­nen doen… — Peter Pel­le­naars (@petepel) Decem­ber 10, 2011

Deze laat­ste tweet werd opge­pikt door @robertkeizer en via hem kwam dit onder­werp bij @elja1op1 terecht. Het leid­de er toe dat tij­dens de eerst­vol­gen­de #blog­praat (de twit­ter­chat over blog­gen) van maan­dag 19 decem­ber 2011 we met ver­schil­len­de blog­gers hier­over van gedach­ten kon­den wisselen.

Dit waren de vra­gen die tij­dens het uur­tje chat­ten de revue passeerden:

  1. Waar­om rea­ge­ren blog­gers niet of nau­we­lijks (meer) op elkaars blog?
  2. ‘Vroe­ger’ moest je het als blog­ger voor­al van ande­re blog­gers heb­ben, het was een klein wereld­je. Hoe zit dat nu?
  3. Wat voor soort reac­ties horen er onder blogs, en wat zie je als spam?
  4. Moet je zelf ook rea­ge­ren op reac­ties onder je blog? (en waar­om wel/niet)
  5. Lezen blog­gers elkaars blogs? Hoe­veel blogs kun je eigen­lijk actief volgen?
  6. Kun je je ‘reach’ uit­brei­den met behulp van je mede­blog­gers? Zo ja, hoe?

Heel in het kort kwam het er op neer dat we tegen­woor­dig veel­al vol­staan met het gebrui­ken van de ver­schei­de­ne sha­ring-but­tons (zoals de Facebook-Like en de Goog­le+ knop) om aan te geven dat we een blog gele­zen heb­ben. Mits we de tijd heb­ben om te lezen. Moch­ten we nog wil­len rea­ge­ren, dan doen we dat eer­der op de soci­a­le media sites zelf, dan onder het blog. Waar­door de reac­ties op een blog ver­snip­perd raken over het inter­net. Goe­de of slech­te ont­wik­ke­ling? Daar­over werd niet echt een uit­spraak gedaan.

Het vol­le­di­ge ver­slag van de #blog­praat twit­ter­chat is hier te lezen.

En het onbe­vre­di­gen­de gevoel bleef.

Schijn­baar ook bij @robertkeizer gezien zijn blog dat hij van­daag via www.contentgirls.nl de wereld in stuur­de. Hij zit nog steeds met dezelf­de vra­gen die ook bij mij spelen:

  • Wat is voor jou een reden om te rea­ge­ren op een blog?
  • Vind je het pret­ti­ger om mid­dels een tweet, een like of een +1 je waar­de­ring voor een blog te laten mer­ken, in plaats van dit onder de betref­fen­de blog te doen?
  • Hoe vaak rea­geer je door de bank geno­men op een blog, het­zij door een reac­tie, het­zij mid­dels de diver­se socialmediaplatformen?

Inmid­dels begint zich al een seri­eu­ze stroom van reac­ties onder zijn blog te vor­men. Het geeft weer wat meer aan­vul­len­de infor­ma­tie. Ga voor­al even kij­ken.
Natuur­lijk heb ik ook mijn beschei­den steen­tje bijgedragen.

Een leu­ke spin-off die zich heeft ont­wik­keld van­uit de afge­lo­pen #blog­praat twit­ter­chat is het idee van @elja1op1 om weer wat vaker te gaan blog­gen. Niet zomaar wat vaker, maar iede­re dag! Hier­voor heeft ze het idee om op haar eigen site het label ‘Mar­ke­ting­ad­vies’ te ver­wij­de­ren om zo elke beper­king in onder­werp­keu­ze weg te halen. Ook heeft ze alvast het domein www.iederedagbloggen.nl gekocht om daar een lijst aan te leg­gen van de iede­re-dag-blog­gers die haar gaan vol­gen in dit voor­ne­men voor 2012.

Ik heb mezelf al opge­ge­ven, en dit blog vormt de aftrap voor mijn Iede­re-Dag-Blog­gen poging omdat ik geen zin heb om te wach­ten tot 2012. Wat ik wel hoop is dat alle blog­gers die mee­doen het ook op kun­nen bren­gen om niet alleen dage­lijks te blog­gen, maar ook om iede­re dag (of op zijn minst regel­ma­tig) een aan­tal mede­blog­gers te bezoe­ken, hun blog te lezen en een reac­tie ach­ter te laten.
Dan zou het ini­ti­a­tief pas echt goed aan­slui­ten bij mijn klei­ne erger­nis die in de blog­praat bespro­ken werd.