Making the Difference — 7

Deze blog­post is deel 7 van 17 in de serie Mak­ing the Dif­fer­ence

Sinds ik mid­den 2007 wat actiev­er en fre­quenter ben begonnen met bloggen (nadat ver­schil­lende pogin­gen vanaf begin 2000 telkens weer vroegti­jdig wer­den ges­taakt) heb ik alti­jd het voorne­men gehad om dagelijks te gaan bloggen. Een serieuze poging daar­toe heb ik in de zomer van 2009 onder­nomen, maar was geen lang lev­en beschoren. Al snel ebde het bloggen weg naar gemid­deld 2 tot 3 blogs per week. Ook niet slecht, maar het bli­jft dagelijks kna­gen. Mooi is daarom het ini­ti­atief van @elja1op1 waar ik eerder deze week al over schreef => #iederedag­bloggen

Gretig heb ik meteen van de gele­gen­heid gebruik gemaakt en mezelf aangemeld om mee te gaan doen. Niet vanaf 1 jan­u­ari 2012, maar meteen. Geen getreuzel. Instap­pen op 23 decem­ber en bloggen maar! Zou ik willen verza­k­en, dan staan daar de overige #iederedag­blog­gers klaar om mij op het rechte blog­pad te houden. Geef ons heden ons dagelijks blog! Een nieuwe mantra is geboren.

Waarom? Waar komt deze fas­ci­natie van­daan om elke dag mijn gedacht­en­spin­sels wereld­kundig te mak­en? Zit daar iemand op te wacht­en? Denk ik er iets door te kun­nen veran­deren? Heb ik zulke inter­es­sante menin­gen te verkondi­gen?
Troost u, niets van dat al. In essen­tie is het niets meer dan gebruik mak­en van de mogelijkheid om al dat­gene wat zich gedurende de dag in mijn hoofd ophoopt op een makke­lijke manier over te heve­len naar een plek waar het mij min­der lastig valt. En waar ik het alti­jd weer terug kan vin­den om er lat­er verder over door te mijmeren.

Want er gaat wat om in mijn hoofd. U moest eens weten…

Natu­urlijk kan het ook door elke dag in een dag­boek te schri­jven. Wat niet wil zeggen dat ik dit nooit heb gedaan. Maar dat ging me tegen­staan. Het heeft teveel weg van in jezelf prat­en. Tegen jezelf prat­en. En in het erg­ste geval tegen jezelf terug­prat­en. Of, het kan alti­jd toch nog erg­er, naar jezelf terugschri­jven. Dan weet je dat het tijd wordt om er even­t­jes mee te stop­pen en een lange wan­del­ing te mak­en. Ergens waar andere mensen zijn. Zodat je con­tact kunt leggen. Com­mu­ni­catie kunt opstarten.

Net zoals met een blog.

Van­daar.

Dus uitein­delijk doe ik het niet alleen voor mezelf. Ook voor jul­lie. Om jul­lie de mogelijkheid te geven iets moois te kun­nen lezen wan­neer je over de inter­webs surft. En dat je daar dan een reac­tie op kunt geven.
Welke ik dan weer tot mij kan nemen in mijn verdere over­peinzin­gen voor een vol­gend blog.

Geven en nemen.
Is dat nu geen passende afs­luit­ing zo op de eerste ker­stdag van 2011?
Ik dacht van wel.

En het sluit ook nog eens per­fect aan bij principe 6 — I give and take / The fair­ness-prin­ci­ple in nego­ti­a­tion, sell­ing and in life [zie tekst onder de illus­tratie]

Goed gedacht van mij.

~ ~ ~

Naar aan­lei­d­ing van de tweedaagse work­shop ‘Mak­ing the Dif­fer­ence’, waar­bij we afs­loten met een 100 dagen actieplan om te zien in hoev­erre we in staat zijn veran­derin­gen door te voeren, geef ik hier weke­lijks reken­schap af van mijn vorderin­gen.  

Hier nog eens de 10 principes die ik eerder heb toegelicht. Het is een set van ver­schil­lende lei­draden die los van elka­ar, maar zek­er in samen­hang met elka­ar een krachtig mid­del kun­nen zijn om richt­ing te geven aan je lev­en:

 1. I am respon­si­ble / I choose
 2. I clar­i­fy my val­ues / My foun­da­tion
 3. I have a vision / The prin­ci­ple of lead­er­ship
 4. I live my mis­sion / The prin­ci­ple of exe­cu­tion
 5. I strive for life bal­ance / Putting more liv­ing in our life
 6. I give and take / The fair­ness-prin­ci­ple in nego­ti­a­tion, sell­ing and in life
 7. I focus on empa­thy / Under­stand­ing is the key
 8. I believe in involve­ment and diver­si­ty / A small com­mit­ted group of peo­ple can change the world
 9. I make rela­tion­ship deposits / It’s the small things
 10. I re-ener­gize week­ly / You can’t man­age time, but you can man­age your ener­gy
  [copy­right: Mark McGre­gor — Being on a mis­sion]

Het 100 dagen actieplan dat ik voor mezelf heb opgesteld, ziet er ver­vol­gens als vol­gt uit:

 • Begin met een week­plan­ning
 • Drink meer water – Meer bal­ans in voed­ing
 • Vak­er sporten – Dagelijkse work­out
 • Leg visie en missie vast
 • Pre­sen­teer jezelf als lei­der
 • Maak een betere tijdsverdel­ing bin­nen je rollen

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« Mak­ing the Dif­fer­ence — 6Mak­ing the Dif­fer­ence — 8 »
 • Herken­baar, en tegelijk ver­rassend. Je schri­jft zo soe­pelt­jes… Maar ik herken in jouw blog ook al mijn over­weg­in­gen om deze uitdag­ing aan te gaan. We gaan elka­ar daar­bij onder­s­te­unen!

  • Ik zou nog ‘soe­pel­ert­jes’ willen schri­jven 😉 en hoop dat te bereiken door de dagelijkse blo­goe­fen­ing.
   En zek­er gaan we elka­ar daar­bij onder­s­te­unen! Daarom heb ik ook zoveel vertrouwen in een goede afloop deze keer.

 • even een reac­tie om te lat­en weten dat ik mee lees
  je schri­jft niet in de leegte
  wan­de­len is trouwens ook een mooie manier om je hoofd leeg te kri­j­gen.

  Nee

  dat lieg ik.

  Tij­dens wan­delin­gen komen er juist mooie din­gen in mijn hoofd die ik juist weer wil opschri­jven en delen

  toch bloggen dus, naast dat wan­de­len

  • Ook bij mij komt er tij­dens het wan­de­len vanalles naar boven. Mijn hoofd raakt niet echt leeg tij­dens zo’n wan­del­ing, maar eerder overzichtelijk­er. Er komt ruimte vrij voor nieuwe gedacht­es. En daar­na moet ik dus bloggen 😉

 • Ja, ik her ken het ook. Ook die worstel­ing (toch wel) van of ik het nou voor mezelf doe of voor iemand anders? In eerste instantie voor mezelf. Maar met een the­ma waar­van ik hoop dat anderen er ook iets aan hebben.
  Miss­chien dat dit de reden is dat ik het nu kan, dagelijks bloggen. Dat ik ein­delijk besloten heb dat de doel­groep die ik voor ogen had, zake­lijk, niet mijn doel­groep is. Zake­lijk dan. Als je begri­jpt wat ik bedoel. Het is nog steeds mijn doel­groep, in de zin van dat het de mensen zijn waar­voor ik wil schri­jven. Maar niet in de zin van dat ik me daar zake­lijk op richt.
  Any­way. Nu ben ik alweer bij­na een blog aan het schri­jven! Op jouw blog. Het moet niet gekker wor­den!

  • Ik begri­jp je hele­maal. En indi­en je zelf ook steeds helderder kri­jgt waar­voor en voor wie je schri­jft, gaat het alle­maal een stuk makke­lijk­er. (dan tik je zomaar een lap tekst als reac­tie bij iemand anders z’n blog…)

 • Leuk dat je dagelijks gaat bloggen! Bij mij is het vooral om te zor­gen dat ik zoveel mogelijk schri­jf en zo ook beter word. En ook als oefen­ing met inspi­ratie. Mensen denken dat inspi­ratie een ingev­ing is, maar het is eigen­lijk iets wat je op kunt wekken en dagelijks bloggen helpt je daarmee 🙂

  Dus suc­ces! 🙂

  • Ik zie het ook als een vorm van oefe­nen. Bezig bli­jven. Niet bang zijn dat het een keert­je niet hele­maal is zoals je voor ogen had. Een vol­gende keer beter. En het voordeel is dat je het alle­maal lat­er eens op je gemak kunt analy­seren vwb vooruit­gang, veran­der­ing, sti­jlen, onder­w­er­pen, etc. Kor­tom, leerza­am in meerdere opzicht­en.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets