Einde

Nee hoor, zei de man op de radio. Hij bleef gewoon vuur­werk kopen en afste­ken. Dat had hij altijd al gedaan. En zou hij altijd blij­ven doen. Maar wat nu als het mis ging, wil­de de inter­vie­wer weten. Wat zou er mis moe­ten gaan, zei de man. Nou, zo pro­beer­de de inter­vie­wer, dat bij­voor­beeld hetLees ver­der…Ein­de

Melk

In de serie Moder­ne mythen schrijft Arjen van Vee­l­en weke­lijks over een moder­ne mythe in het NRC. Van­daag las ik er een­tje in de krant van 27 novem­ber 2012 (ik lig inder­daad enke­le weken ach­ter, maar ben naar­stig bezig om de ach­ter­stand goed te maken). Dit­maal ging het over boe­ken. De titel was Voo­doo metLees ver­der…Melk

Dik

Lang gele­den zat ik met een hier niet nader te noe­men fami­lie­lid een avond ste­vig door te drin­ken. Het was bij hem thuis en er was drank in over­vloed. Op de radio stem­mi­ge soul­mu­ziek. Geen vuil­tje aan de lucht, zou je zeg­gen. Toch ging het mis. Ergens diep in de nacht werd bij mij eenLees ver­der…Dik

Park

Maar ik moest dus door dat park. Gis­te­ren. Iets wat ik nor­maal niet zo vaak doe. Eer­der ren ik door het park. Voor­al ’s avonds. En dan is het don­ker. Zodat de men­sen (die er dan meest­al rond die tijd niet meer zijn) niet zien dat ik nog maar een begin­nen­de ren­ner ben. Waar­door ikzelfLees ver­der…Park

Terug

Gis­ter stuur­de Karin Rama­ker een tweet de wereld in: ben ont­zet­tend op zoek naar hel­de­re, cut-the-crap, nuch­ter geschre­ven blogs. waar o waar en van wie o wie? #dtv — Karin Rama­ker (@metkcom) decem­ber 26, 2012 Ik had die tweet niet gezien, maar geluk­kig schreef ze er van­daag een blog over. En omdat ik Karin in mijn blo­grollLees ver­der…Terug

Wennen

Hoe raar het ook klinkt, maar het is voor mij weer wen­nen. Het schrij­ven gaat me moei­zaam af. Wan­neer ik de blogs terug­lees die ik deze week heb geschre­ven, dan lees ik mezelf er nog niet in terug. Dat is dan ook voor­na­me­lijk de reden om voor­lo­pig iede­re dag iets te gaan pos­ten. Ik wilLees ver­der…Wen­nen

Gevaar

Nu was ik al nooit zo’n soci­al media fanaat, maar zeker de afge­lo­pen maan­den waren m’n acti­vi­tei­ten op plat­forms zoals facebook en twit­ter som­mi­ge weken tot min­der dan het mini­ma­le beperkt. Dat doet teveel werk(druk) met mij, schijn­baar. Ech­ter om nou te zeg­gen dat ik het gemist heb. Of dat ik last had van afkick­ver­schijn­se­len.Lees ver­der…Gevaar

Serieus!

Een jaar gele­den schreef ik op 23 decem­ber het blog Iede­re dag blog­le­zen, over mijn klei­ne erger­nis dat zoveel blog­gers altijd maar naar­stig op zoek zijn naar nog meer lezers voor hun blog, ter­wijl ze zelf (in mijn ogen) ver­za­ken om ande­re blogs te lezen of een reac­tie ach­ter te laten. De titel was eenLees ver­der…Seri­eus!

Uitdaging

Nadat ik ergens dit jaar de boe­ken­si­te good­reads had ont­dekt aar­zel­de ik niet om er met­een een account aan te maken. Ver­vol­gens ben ik wat titels uit mijn ver­za­me­ling gaan toe­voe­gen om op basis van deze selec­tie nieu­we lees­tips te kun­nen ont­van­gen. En als laat­ste heb ik een streef­ge­tal aan­ge­maakt voor het aan­tal boe­ken watLees ver­der…Uit­da­ging

Afstand

Lan­ger dan ik mij wist te her­in­ne­ren was ik bezig om het pad in de ach­ter­tuin sneeuw­vrij te maken toen ik op een dag een soort gezoem hoor­de. Het kwam van ergens een heel eind boven mij. Was het een obser­ve­ren­de heli­kop­ter of een pas­se­rend vlieg­tuig op weg naar voor mij onbe­ken­de bestem­ming? Nieuws­gie­rig keekLees ver­der…Afstand

Back to Top