Making the Difference — 8

Deze blog­post is deel 8 van 17 in de serie Mak­ing the Dif­fer­ence

Op de eerste dag van het nieuwe jaar voor mij geen goede voorne­mens. Ik ben nor­maal gespro­ken niet zo voor het uit­stellen van bepaalde veran­derin­gen indi­en het duidelijk is dat ze een posi­tief effect zullen hebben. Waarom wacht­en tot een zoge­naamd ‘geschikt’ moment om er mee te begin­nen? Alsof 1 jan­u­ari wezen­lijk ver­schilt van 23 decem­ber? Om maar eens een willekeurige datum te noe­men.

Het grote voordeel van meteen begin­nen t.o.v. doorschuiv­en naar 1 jan­u­ari is dat er vaak meer moti­vatie aan­wezig is op het moment dat je beseft dat iets moet veran­deren. De ‘urgency to act’ is duidelijk­er voel­baar. Ook voorkom je dat de start van het nieuwe jaar begint met een lange lijst van opges­paarde goede voorne­mens. Waar­door tij­dens het lezen alleen al de moed je in de schoe­nen zakt.

Voor diegene die mij op dit blog al wat langer vol­gt is het geen geheim dat mijn laat­ste ‘act of urgency’ terug­gaat naar de work­shop ‘Mak­ing the Dif­fer­ence’ in de week van 7 novem­ber. Daar werd op een zeer inspir­erende wijze inzichtelijk gemaakt in hoev­erre je zelf in staat kunt zijn om veran­derin­gen in je lev­en (werk en/of privé) door te voeren. Op het eind wer­den we ges­tim­uleerd om een lijst van acties op te stellen waar we de eerstvol­gende hon­derd dagen aan wilden gaan werken.

Ik besloot niet alleen om deze keer eens wat serieuzer dan voor­gaande keren met zo’n opdracht aan de slag te gaan, maar er ook elke zondag over te bloggen. Om lat­er terug te kijken wat er van gekomen was en of het inder­daad de gewen­ste veran­derin­gen zou oplev­eren.

Inmid­dels is ruim de helft van die hon­derd dagen achter de rug, dus tijd om eens terug te gaan naar de oor­spronke­lijke lijst om te zien hoe het ermee staat. Het 100 dagen actieplan dat ik voor mezelf had opgesteld, ziet er als vol­gt uit:

 • Begin met een week­plan­ning
 • Drink meer water – Meer bal­ans in voed­ing
 • Vak­er sporten – Dagelijkse work­out
 • Leg visie en missie vast
 • Pre­sen­teer jezelf als lei­der
 • Maak een betere tijdsverdel­ing bin­nen je rollen

WEEKPLANNING
Op kan­toor had ik al snel ‘de smaak’ te pakken van het werken vol­gens een week­plan­ning. Op zich had ik alti­jd wel al een soort van week­plan­ning, maar wat ik nu gerichter doe is allereerst de belan­grijk­ste zak­en inplan­nen die ik de komende week per se wil doen. Dit probeer ik alti­jd om vri­jdag­mid­dag aan het einde van de werk­week af te hebben voor de vol­gende week. Dat geeft ruimte in mijn hoofd, en die ruimte neem ik mee het week­end in.
De tijd die (eventueel) overbli­jft in de week­plan­ning gebruik ik voor min­der belan­grijke zak­en. Elke ocht­end bek­ijk ik of ik die tijd nodig heb omdat de vorige dag niet gelopen is zoals verwacht, of dat ik de tijd nog steeds beschik­baar heb voor andere zak­en.
Thuis ben ik ook begonnen met een soort van schema wat ik door de week probeer te vol­gen. Dit is om er voor te zor­gen dat ik de tijd verdeel tussen lezen, bloggen, sporten, gitaar spe­len, en dergelijke. Ik heb het gevoel dat ik nu meer rust heb om de (vele) din­gen te doen die ik wil doen.

WATERBALANS IN VOEDING
Meer water drinken is iets wat heel langza­am in mijn ges­tel komt. Ik heb op meerdere plekken flessen staan om me er aan te herin­neren, en dat helpt. Eén van de effecten zou moeten zijn dat ik op de dag langer helder bli­jf en gecon­cen­treerder kan werken. Ik kan bea­men dat dit klopt.
Met bal­ans in voed­ing moet ik toegeven nog niet echt bezig te zijn geweest. Het kan zijn dat ik hier de urgen­tie nog niet vol­doende voel. Ik heb zelden of nooit last van dat­gene wat ik gegeten heb, mijn BMI (body mass index) is 22, en ik voel me goed. Vooral­snog moet ik me wat verder verdiepen in voed­ings­ge­woontes om te zien waar ik het beste mee kan begin­nen.

SPORT
Van­wege mijn tuimel­ing van de trap enkele weken gele­den, heb ik de plan­nen die ik voor ogen had voor­lop­ig in de ijskast moeten zetten. Allereerst is het nu zaak om via fysio en dagelijkse oefenin­gen de zenuw­pi­jn in mijn rechter­arm bli­jvend te lat­en verd­wi­j­nen. Dan is het zaak verder te werken aan mijn lichaamshoud­ing om verdere nekklacht­en in de toekomst te ver­mi­j­den. Voorzichtig kan ik dan ook de gepar­keerde plan­nen er weer bij nemen en gaan denken aan sportschool en hard­lopen.

MISSIE EN VISIE
Aan visie (lange ter­mi­jn doe­len) en missie (actieplan om de lange ter­mi­jn doe­len te realis­eren) heb ik op mijn werk meer aan­dacht besteed dan privé. Het afgelopen jaar heb ik te mak­en gekre­gen met zow­el een nieuwe afdel­ings­man­ag­er als een nieuwe pro­ject­man­ag­er. Met bei­den ben ik bezig om mijn rol voor de komende jaren verder uit te werken. Daar­voor heb ik ook aangegeven hoe ik mijn toekomst over vijf jaar zie. Dat heeft enorm geholpen bij het man­a­gen van hun verwachtin­gen.
Op privége­bied ben ik langza­am begonnen met het in kaart bren­gen van aspecten die ik in de loop van de komende jaren gere­aliseerd zou willen zien. Dit helpt enorm bij het terugver­tal­en naar de hoofd- en bijza­k­en in mijn huidi­ge (drukke) lev­en. Zie ook de eerder aange­haalde week­plan­ning. Tijd is niet onge­lim­i­teerd beschik­baar, dus wan­neer je nog steeds bepaalde doe­len wilt realis­eren, dan kun je maar beter zor­gen dat je de beschik­bare tijd op de juiste wijze gebruikt. En opnieuw, dit geeft geen stress of druk, maar werkt juist bevri­j­dend!

LEIDER
Op het werk neem ik vak­er dan dat ik gewend was de lei­d­ing in sit­u­aties waar­van ik denk dat mijn han­de­len een meer­waarde kan hebben. Ik ben me meer bewust van het feit dat het niet alti­jd de hoog­ste in rang hoeft te zijn die de lei­d­ing neemt. Miss­chien ver­school ik me wel teveel achter die redener­ing om ver­ant­wo­ordelijkheid te ont­lopen. Ook wel makke­lijk om dan lat­er kri­tiek te hebben wan­neer iets niet goed uit­pakt. Nu stap ik eerder op de voor­grond. Vanu­it het principe dat lei­der­schap geen posi­tie is, maar een keuze.

TIJDSVERDELING
Door­dat ik de afgelopen tijd meer nagedacht heb over wat belan­grijk in mijn lev­en is en hoe mijn toekomst er uit zou kun­nen zien wan­neer ik de juiste din­gen doe, wordt het ook steeds duidelijk­er waar ik mijn tijd aan wil best­e­den. Vind ik mijn fam­i­lie en vrien­den net zo belan­grijk als mijn werk, dan zal zich dat ook uit mijn tijds­beste­d­ing moeten blijken. Het is dus zaak helder te kri­j­gen welke rollen voor jou het meeste tellen. Daar ga je dan ver­vol­gens de meeste tijd aan toebe­de­len. Je kri­jgt er nor­maal gespro­ken ook de meeste waarder­ing en energie voor terug. Dat helpt om de opof­ferin­gen die je je moet getroost­en (want je kunt niet alles, hoe graag je dat ook zou willen) te verzacht­en.

Con­clud­erend kan ik vast­stellen dat ik miss­chien niet zo’n flinke stap­pen maak, maar dat de stap­jes die ik zet wel degelijk bek­li­jven. Ik heb dan ook het gevoel dat het niet bij dit 100 dagen plan zal bli­jven. Het ‘werken’ aan mezelf, met deze weke­lijkse zondagsre­flec­tie ervaar ik als bij­zon­der pret­tig om op mijn manier con­tinu aan nieuwe goede voorne­mens te kun­nen werken. Zon­der de gek­te en druk­te die er ron­dom de 1 jan­u­ari vari­ant hangt.

Zullen we begin feb­ru­ari eens kijken wie er nog steeds aan zijn goede voorne­mens werkt?

~ ~ ~

Naar aan­lei­d­ing van de tweedaagse work­shop ‘Mak­ing the Dif­fer­ence’, waar­bij we afs­loten met een 100 dagen actieplan om te zien in hoev­erre we in staat zijn veran­derin­gen door te voeren, geef ik hier weke­lijks reken­schap af van mijn vorderin­gen.  

Hier nog eens de 10 principes die ik eerder heb toegelicht. Het is een set van ver­schil­lende lei­draden die los van elka­ar, maar zek­er in samen­hang met elka­ar een krachtig mid­del kun­nen zijn om richt­ing te geven aan je lev­en:

 1. I am respon­si­ble / I choose
 2. I clar­i­fy my val­ues / My foun­da­tion
 3. I have a vision / The prin­ci­ple of lead­er­ship
 4. I live my mis­sion / The prin­ci­ple of exe­cu­tion
 5. I strive for life bal­ance / Putting more liv­ing in our life
 6. I give and take / The fair­ness-prin­ci­ple in nego­ti­a­tion, sell­ing and in life
 7. I focus on empa­thy / Under­stand­ing is the key
 8. I believe in involve­ment and diver­si­ty / A small com­mit­ted group of peo­ple can change the world
 9. I make rela­tion­ship deposits / It’s the small things
 10. I re-ener­gize week­ly / You can’t man­age time, but you can man­age your ener­gy
  [copy­right: Mark McGre­gor — Being on a mis­sion]

Het 100 dagen actieplan dat ik voor mezelf heb opgesteld, ziet er ver­vol­gens als vol­gt uit:

 • Begin met een week­plan­ning
 • Drink meer water – Meer bal­ans in voed­ing
 • Vak­er sporten – Dagelijkse work­out
 • Leg visie en missie vast
 • Pre­sen­teer jezelf als lei­der
 • Maak een betere tijdsverdel­ing bin­nen je rollen

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« Mak­ing the Dif­fer­ence — 7Mak­ing the Dif­fer­ence — 9 »
 • Grote stap­pen zijn nogal eens een­ma­lig, kleine stap­jes zijn vaak makke­lijk­er te nemen. Zeg ik ook even voor mijzelf 😉
  Ik heb (nog) geen lijst­jes enz gemaakt voor dit jaar. Miss­chien toch ook maar eens doen…

  • Het is ook belan­grijk welke kant je wil opgaan voor de stap­pen die je zet. Heb je een doel voor ogen, dan zijn de stap­pen die je moet zetten logisch en kun je de inspan­ning beter lev­eren. Verder heb ik het idee dat kleine stap­pen in com­bi­natie met veel zel­fre­flec­tie voor een betere ‘inbed­ding’ zorgt van de veran­derin­gen. Het bek­li­jft langer en je valt min­der snel terug.

  • Dank voor de tip. Inter­es­sant om te lezen.

   De 3 woor­den voor 2012 lijken me een krachtige tech­niek om nog duidelijk­er voor ogen te houden wat je uitein­delijke doel is. Het oblig­ate ‘ik ga stop­pen met roken’ heeft weinig kans van sla­gen wan­neer je je niet tevens afvraagt waarom je dat zou willen. Als het niet past in een bepaald doel wat je jezelf voor ogen hebt gesteld, waar haal je dan de kracht van­daan tij­dens de moeil­ijke peri­odes van ‘afkick­en’?

   De 3 woor­den van Bro­gan spreken me wel aan, trouwens: Tem­ple (gezond van geest en lichaam), Entan­gle (focus op de din­gen waarin je goed wil zijn en afs­tand doen van alle ‘ruis’ er omheen) en Prac­tice (doen, doen, doen; elke dag opnieuw voor ogen houden waarom je hier mee bezig bent). Het laat­ste deed me herin­neren aan ‘the gold­en dozen’ waar ik in mijn zondagse blogs al een keer aan ref­er­eerde: I must do the most pro­duc­tive thing pos­si­ble at every giv­en moment. Dat kun­nen dus ook ontspan­nende activiteit­en zijn. Het gaat om het effect, niet om de effi­cien­cy.

   Nog even voor alle duidelijkheid. Ik ben niet doorges­la­gen naar de Amerikaanse oer-posi­tieve benader­ing van ‘You can do it’. Maar probeer wel te leren van hun tech­nieken en gebruik ze zoals dat het beste bij mij past.

 • Inter­es­sant! Ik ben het met je eens dat je iedere dag met goede voorne­mens kan begin­nen. Het nieuwe jaar is een aardi­ge aan­lei­d­ing, maar zek­er niet noodza­ke­lijk. Ik denk dat het vol­houden van voorne­mens afhangt van de hoeveel­heid hooi die je in een keer op je vork neemt en hoe real­is­tisch je doe­len zijn. En elke week erover bloggen helpt om te zien hoe het ermee gaat.

  • Door er elke week over te bloggen con­fron­teer ik mezelf met het feit of ik er ewl genoeg energie in stop. En kan het dan nog makke­lijk bein­vloe­den wan­neer blijkt dat ik ‘dreig’ te verza­k­en.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets