Press "Enter" to skip to content

Compensatie

Din­gen gaan zoals ze gaan. Eer­der op de dag ont­viel me zomaar een woord. Com­pen­sa­tie.

Er werd een poging gedaan tot dui­ding. Niet een geslaag­de. Geluk­kig kwam al snel de trein. Enke­le minu­ten daar­na zat ik alweer in mijn auto en vroeg me af wat ik had wil­len zeg­gen met com­pen­sa­tie. Ik kwam d’r niet uit, wat ook te maken kon heb­ben met de aflei­ding tij­dens de tus­sen­stop in het plaat­se­lij­ke friet­kot. Naast me zat name­lijk een jon­ge hond.

Navraag leer­de dat hij (of zij, want ik ver­gat het geslacht te vra­gen) de leef­tijd had van 13 en een hal­ve week. Voor­al dat hal­ve intri­geer­de mij. Die hond was trou­wens erg speels en sprong elke bin­nen­ko­men­de klant onver­wachts tegen de benen. Niet ieder­een stel­de dat op prijs. “Dat doet ie anders nooit” vond ik als excuus nog­al onge­loof­waar­dig over­ko­men voor een hond die enke­le weken gele­den nog niet eens bestond. Maar ze kwa­men er mee weg.

Thuis bleek dat ik een kro­ket teveel, maar een bamischijf te wei­nig had gekre­gen. De hoe­veel­heid friet was wel in balans. Daar­om zag ik af van ver­haal te gaan halen. Ik had al moei­te genoeg het ver­haal van de tweetup in Arn­hem aan mijn vrouw uit te leg­gen.

En steeds bleef dat woord com­pen­sa­tie maar door mijn hoofd malen. Waar­om had ik het gebruikt? Waar kwam het van­daan? En juist op dat moment? Ik besloot nog tij­dens het eten van de kro­ket om er die­zelf­de avond een blog over te schrij­ven. Zoiets als een ‘woord van de dag’ blog. Want ten­slot­te blog ik nu iede­re dag.

Maar eerst was daar #blog­praat. Over de goe­de voor­ne­mens met betrek­king tot blog­gen in 2012. De mij­ne? Onder ande­re iede­re dag blog­gen. En ik ben daar­in niet de eni­ge. Tips wer­den uit­ge­wis­seld over hoe te rea­li­se­ren dat je regel­ma­tig een blog post. In het voor­uit schrij­ven. Vas­te thema’s ver­zin­nen. Altijd goed om je heen kij­ken. Wow. Niet altijd te per­fec­ti­o­nis­tisch wil­len zijn. Wow? Wat is wow nu weer? Wri­ting on Wed­nes­day, zo werd ver­klaard. Een (alweer ter zie­le gegaan) ini­ti­a­tief om elke woens­dag te blog­gen. Over een woord:

De Wri­te On Wed­nes­day daag­de je uit om na te den­ken over de bete­ke­nis van een woord en wat je erbij voel­de of waar het je aan deed den­ken.
[citaat uit blog­post Karin Rama­ker]

Spon­taan werd beslo­ten om wow weer in te voe­ren.

Com­pen­sa­tie. Mis­schien dat ik er woens­dag over ga blog­gen…

~ ~ ~

23 Comments

 1. Robert Keizer 2 januari 2012

  Wow!
  Dage­lijks blog­gen. Maar voor­al op woens­dag!

  • Peter 3 januari 2012

   Het is inmid­dels WOT => wri­ting on thurs­day
   Dit om copy­right fit­ties te ver­mij­den…

 2. karin r. 2 januari 2012

  @Linda: een nieuw woord hoor voor woens­dag, en nee, laten we het bij de WOW hou­den. 😉

 3. Elja 3 januari 2012

  Ik dacht, even kij­ken wat @petepel van­daag heeft geblogt. En ja hoor, heer­lijk blog. Ik denk dat het tijd wordt dat ik jouw blogs gewoon in de email krijg. Lek­ker lees­mo­ment­je op de dag. 🙂 *klikt & regi­streert*

  Wat kun jij heer­lijk schrij­ven.

  En. “Com­pen­sa­tie”. Had het met de tweetup te maken?

 4. Lauradenkt 3 januari 2012

  Nog nooit van WOW gehoord. Leuk bedacht, maar ik zou het zelf niet doen, ik werk niet met vas­te dagen (op die dag een column, op die dag dat).

  • Peter 3 januari 2012

   Ik had er ook nooit van gehoord, maar ga het eens een tijd­je aan­kij­ken. Wie weet bevalt het en boort het weer nieu­we onver­moe­de blogkan­ten aan.

 5. Fabiola 3 januari 2012

  En ter­wijl jij wow in wot ver­an­dert, ga ik nog even door met pow (poë­zie op woens­dag). Span­nen­de voor­ne­mens alle­maal. Wat zal het geheim zijn ach­ter com­pen­sa­tie?

  • Peter 3 januari 2012

   Zolang het maar geen pow­ned gaat wor­den blijf ik je pow vol­gen.
   Hope­lijk komt het woord com­pen­sa­tie wel aan bod tij­dens de wow, anders gaan het geheim nooit te weten komen…

 6. Jacob Jan 3 januari 2012

  Was die kro­ket genoeg com­pen­sa­tie voo de ver­lo­ren bami­bal?

 7. harold 3 januari 2012

  Suc­ces met iede­re dag blog­gen!! Ik ga het ook pro­be­ren in ieder geval.

  • Peter 3 januari 2012

   Ja? Ga je ook mee doen? Ik heb je met­een toe­ge­voegd aan mijn blo­groll zodat ik je kan vol­gen in je poging tot iede­re dag blog­gen. Suc­ces!

 8. karin r. 3 januari 2012

  psst, maak er maar rama­ker van. 😉

  • Peter 3 januari 2012

   Oh my… Gedaan! En sor­ry!

 9. […] Com­pen­sa­tie De eer­ste werk­dag van het nieu­we jaar was voor mij nog een vrije dag. Ter com­pen­sa­tie van enke­le vakan­tie­da­gen die we in decem­ber moesten opof­fe­ren. De vrije dag werd ‘s mid­dags inge­vuld met een zeer bij­zon­de­re tweetup in het gezel­schap van Knet­ter­Blog­ger Robert Kei­zer (@robertkeizer en niet de eer­ste keer dat ik die in leven­de lij­ve mocht ont­moe­ten) en Queen of Ero­ti­ca LS Hart­e­veld (@LSHarteveld die ik die dag voor de aller­eer­ste keer maar hope­lijk nog lang niet voor de laat­ste keer tegen het beval­li­ge lijf mocht lopen). Na een mid­dag die voor­bij vloog en waar menig Dudok bezoe­ker onze aan­we­zig­heid nog lang zal bij­blij­ven, lie­pen we samen naar het sta­ti­on en mocht ik nog een stuk­je van mijn trein­reis met LS door­bren­gen. Toen viel het woord com­pen­sa­tie. En ben ik daar niet over gaan blog­gen. Want daar­voor is er #wow. En nog weer later #wot. Maar of het woord ooit aan bod zal komen? […]

 10. Jolka 9 januari 2012

  Ik las het al ergens: Wot en Wow. Wtf, dacht ik nog, ik heb blijk­baar nog­al wat gemist. Nu ben ik iig weer hele­maal op de hoog­te.

  .. woens­dag begin ik.. mis­schien.

  • Peter 11 januari 2012

   Woens­dag doe ik niet mee, wel op don­der­dag. Anders wordt het teveel…

Laat een reactie achter op Peter Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *