Categorieën
Blogpost

Maandag, 2 januari 2012

Din­gen gaan zoals ze gaan. Eer­der op de dag ont­viel me zomaar een woord. Compensatie.

Er werd een poging gedaan tot dui­ding. Niet een geslaag­de. Geluk­kig kwam al snel de trein. Enke­le minu­ten daar­na zat ik alweer in mijn auto en vroeg me af wat ik had wil­len zeg­gen met com­pen­sa­tie. Ik kwam d’r niet uit, wat ook te maken kon heb­ben met de aflei­ding tij­dens de tus­sen­stop in het plaat­se­lij­ke friet­kot. Naast me zat name­lijk een jon­ge hond.

Navraag leer­de dat hij (of zij, want ik ver­gat het geslacht te vra­gen) de leef­tijd had van 13 en een hal­ve week. Voor­al dat hal­ve intri­geer­de mij. Die hond was trou­wens erg speels en sprong elke bin­nen­ko­men­de klant onver­wachts tegen de benen. Niet ieder­een stel­de dat op prijs. “Dat doet ie anders nooit” vond ik als excuus nog­al onge­loof­waar­dig over­ko­men voor een hond die enke­le weken gele­den nog niet eens bestond. Maar ze kwa­men er mee weg.

Thuis bleek dat ik een kro­ket teveel, maar een bamischijf te wei­nig had gekre­gen. De hoe­veel­heid friet was wel in balans. Daar­om zag ik af van ver­haal te gaan halen. Ik had al moei­te genoeg het ver­haal van de tweetup in Arn­hem aan mijn vrouw uit te leggen.

En steeds bleef dat woord com­pen­sa­tie maar door mijn hoofd malen. Waar­om had ik het gebruikt? Waar kwam het van­daan? En juist op dat moment? Ik besloot nog tij­dens het eten van de kro­ket om er die­zelf­de avond een blog over te schrij­ven. Zoiets als een ‘woord van de dag’ blog. Want ten­slot­te blog ik nu iede­re dag.

Maar eerst was daar #blog­praat. Over de goe­de voor­ne­mens met betrek­king tot blog­gen in 2012. De mij­ne? Onder ande­re iede­re dag blog­gen. En ik ben daar­in niet de eni­ge. Tips wer­den uit­ge­wis­seld over hoe te rea­li­se­ren dat je regel­ma­tig een blog post. In het voor­uit schrij­ven. Vas­te thema’s ver­zin­nen. Altijd goed om je heen kij­ken. Wow. Niet altijd te per­fec­ti­o­nis­tisch wil­len zijn. Wow? Wat is wow nu weer? Wri­ting on Wed­nes­day, zo werd ver­klaard. Een (alweer ter zie­le gegaan) ini­ti­a­tief om elke woens­dag te blog­gen. Over een woord:

De Wri­te On Wed­nes­day daag­de je uit om na te den­ken over de bete­ke­nis van een woord en wat je erbij voel­de of waar het je aan deed den­ken.
[citaat uit blog­post Karin Ramaker]

Spon­taan werd beslo­ten om wow weer in te voeren.

Com­pen­sa­tie. Mis­schien dat ik er woens­dag over ga bloggen…

18 reacties op “Maandag, 2 januari 2012”

Ik dacht, even kij­ken wat @petepel van­daag heeft geblogt. En ja hoor, heer­lijk blog. Ik denk dat het tijd wordt dat ik jouw blogs gewoon in de email krijg. Lek­ker lees­mo­ment­je op de dag. 🙂 *klikt & registreert*

Wat kun jij heer­lijk schrijven. 

En. “Com­pen­sa­tie”. Had het met de tweetup te maken?

Ik had er ook nooit van gehoord, maar ga het eens een tijd­je aan­kij­ken. Wie weet bevalt het en boort het weer nieu­we onver­moe­de blogkan­ten aan.

En ter­wijl jij wow in wot ver­an­dert, ga ik nog even door met pow (poë­zie op woens­dag). Span­nen­de voor­ne­mens alle­maal. Wat zal het geheim zijn ach­ter compensatie?

Zolang het maar geen pow­ned gaat wor­den blijf ik je pow volgen.
Hope­lijk komt het woord com­pen­sa­tie wel aan bod tij­dens de wow, anders gaan het geheim nooit te weten komen…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *