Waar zeggen kan iedereen

Goedemid­dag bij uw favori­ete pro­gram­ma op Radio 1. Nu we aan het begin staan van alweer een nieuw jaar leek het ons wel leuk om eens terug te kijken naar de voor­spellin­gen die aan het begin van het vorige jaar zijn gedaan om te zien in hoev­erre die zijn uit­gekomen. Daar­voor hebben we een heuse waarzeg­ster uitgen­odigd. En zij is zo dap­per om hier live op de radio te ver­schi­j­nen. Mevrouw X, mogen wij u hartelijk welkom het­en.”

Goedemid­dag.”

Zoals gezegd bent u waarzeg­ster. En nog wel met een echte web­site. Waar u uw voor­spellin­gen elk jaar op post. Maar vooraleer we met die voor­spellin­gen begin­nen kunt u ons en de luis­ter­aars miss­chien iets vertellen over de door u gehanteerde tech­niek?”

Tja, hoe moet ik dat uit­leggen. Ik con­cen­treer me en dan komen de beelden vanzelf. Het is een soort film die ik dan zie, en ik kan het vooruit en achteruit spoe­len. En iedereen kan het.”

Iedereen kan het?”

Jazek­er, wan­neer de mensen lekker in hun vel zit­ten is het voor iedereen weggelegd.”

OK, lat­en we dan maar eens naar uw voor­spellin­gen gaan kijken. Met betrekking tot het weer gaf u aan dat we een zomer zouden kri­j­gen met zon­nige dagen maar ook met regen.”

Ja, dat is waar.”

Maar is dat niet wat alge­meen?”

Hoe bedoelt u?”

Nu ja, er zijn alti­jd wel dagen met zon en met regen tij­dens de zomer.”

Ja, dat is waar. Maar het had ook een zomer kun­nen zijn zon­der een spat­je regen. Wat ik niet voor­speld heb.”

Maar dat komt natu­urlijk ook zelden voor.”

Ja, dat is waar.”

Een andere voor­spelling gaat over de zoge­naamde VIP’s en BN’ers. U voor­spelde dat er heel wat begrafenis­sen en geboortes in 2011 de revue zouden passeren.”

Dat is waar.”

Eerlijk gezegd is het wel wat vaag.”

Dat is waar.”

Maar zo’n vage uit­spraak zegt hele­maal niets. Die is zo alge­meen dat hij alti­jd uitkomt. Dat kan iedereen wel voor­spellen.”

Ja, dat is hele­maal waar. Dat zei ik toch.”

…”

~ ~ ~

Met een luide klik onder­brak ik het erg­erniswekkende gezwa­tel van de zichzelf te serieus nemende ‘waarzeg­ster’.
Waar is een val­lende tak wan­neer je hem nodig hebt!?

Soms val je in een radio­pro­gram­ma waar­van je je tij­dens het luis­teren afvraagt of je niet gigan­tisch voor de gek wordt gehouden. Van­daag had ik dat met deze waarzeg­ster.

Helaas is het alle­maal waar gebeurd…

~ ~ ~

 

5 Comments

Geef een reactie