Waar zeggen kan iedereen

“Goe­de­mid­dag bij uw favo­rie­te pro­gram­ma op Radio 1. Nu we aan het begin staan van alweer een nieuw jaar leek het ons wel leuk om eens terug te kij­ken naar de voor­spel­lin­gen die aan het begin van het vori­ge jaar zijn gedaan om te zien in hoe­ver­re die zijn uit­ge­ko­men. Daar­voor heb­ben we een heu­se waar­zeg­ster uit­ge­no­digd. En zij is zo dap­per om hier live op de radio te ver­schij­nen. Mevrouw X, mogen wij u har­te­lijk wel­kom heten.”

“Goe­de­mid­dag.”

“Zoals gezegd bent u waar­zeg­ster. En nog wel met een ech­te web­si­te. Waar u uw voor­spel­lin­gen elk jaar op post. Maar voor­al­eer we met die voor­spel­lin­gen begin­nen kunt u ons en de luis­te­raars mis­schien iets ver­tel­len over de door u gehan­teer­de tech­niek?”

“Tja, hoe moet ik dat uit­leg­gen. Ik con­cen­treer me en dan komen de beel­den van­zelf. Het is een soort film die ik dan zie, en ik kan het voor­uit en ach­ter­uit spoe­len. En ieder­een kan het.”

“Ieder­een kan het?”

“Jaze­ker, wan­neer de men­sen lek­ker in hun vel zit­ten is het voor ieder­een weg­ge­legd.”

“OK, laten we dan maar eens naar uw voor­spel­lin­gen gaan kij­ken. Met betrek­king tot het weer gaf u aan dat we een zomer zou­den krij­gen met zon­ni­ge dagen maar ook met regen.”

“Ja, dat is waar.”

“Maar is dat niet wat alge­meen?”

“Hoe bedoelt u?”

“Nu ja, er zijn altijd wel dagen met zon en met regen tij­dens de zomer.”

“Ja, dat is waar. Maar het had ook een zomer kun­nen zijn zon­der een spatje regen. Wat ik niet voor­speld heb.”

“Maar dat komt natuur­lijk ook zel­den voor.”

“Ja, dat is waar.”

“Een ande­re voor­spel­ling gaat over de zoge­naam­de VIP’s en BN’ers. U voor­spel­de dat er heel wat begra­fe­nis­sen en geboor­tes in 2011 de revue zou­den pas­se­ren.”

“Dat is waar.”

“Eer­lijk gezegd is het wel wat vaag.”

“Dat is waar.”

“Maar zo’n vage uit­spraak zegt hele­maal niets. Die is zo alge­meen dat hij altijd uit­komt. Dat kan ieder­een wel voor­spel­len.”

“Ja, dat is hele­maal waar. Dat zei ik toch.”

“…”

~ ~ ~

Met een lui­de klik onder­brak ik het erger­nis­wek­ken­de gezwa­tel van de zich­zelf te seri­eus nemen­de ‘waar­zeg­ster’.
Waar is een val­len­de tak wan­neer je hem nodig hebt!?

Soms val je in een radio­pro­gram­ma waar­van je je tij­dens het luis­te­ren afvraagt of je niet gigan­tisch voor de gek wordt gehou­den. Van­daag had ik dat met deze waar­zeg­ster.

Helaas is het alle­maal waar gebeurd…

~ ~ ~

 

5 Replies to “Waar zeggen kan iedereen”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *