Categorieën
Blogpost

Woensdag, 4 januari 2012

“Goe­de­mid­dag bij uw favo­rie­te pro­gram­ma op Radio 1. Nu we aan het begin staan van alweer een nieuw jaar leek het ons wel leuk om eens terug te kij­ken naar de voor­spel­lin­gen die aan het begin van het vori­ge jaar zijn gedaan om te zien in hoe­ver­re die zijn uit­ge­ko­men. Daar­voor heb­ben we een heu­se waar­zeg­ster uit­ge­no­digd. En zij is zo dap­per om hier live op de radio te ver­schij­nen. Mevrouw X, mogen wij u har­te­lijk wel­kom heten.”

“Goe­de­mid­dag.”

“Zoals gezegd bent u waar­zeg­ster. En nog wel met een ech­te web­si­te. Waar u uw voor­spel­lin­gen elk jaar op post. Maar voor­al­eer we met die voor­spel­lin­gen begin­nen kunt u ons en de luis­te­raars mis­schien iets ver­tel­len over de door u gehan­teer­de techniek?”

“Tja, hoe moet ik dat uit­leg­gen. Ik con­cen­treer me en dan komen de beel­den van­zelf. Het is een soort film die ik dan zie, en ik kan het voor­uit en ach­ter­uit spoe­len. En ieder­een kan het.”

“Ieder­een kan het?”

“Jaze­ker, wan­neer de men­sen lek­ker in hun vel zit­ten is het voor ieder­een weggelegd.”

“OK, laten we dan maar eens naar uw voor­spel­lin­gen gaan kij­ken. Met betrek­king tot het weer gaf u aan dat we een zomer zou­den krij­gen met zon­ni­ge dagen maar ook met regen.”

“Ja, dat is waar.”

“Maar is dat niet wat algemeen?”

“Hoe bedoelt u?”

“Nu ja, er zijn altijd wel dagen met zon en met regen tij­dens de zomer.”

“Ja, dat is waar. Maar het had ook een zomer kun­nen zijn zon­der een spatje regen. Wat ik niet voor­speld heb.”

“Maar dat komt natuur­lijk ook zel­den voor.”

“Ja, dat is waar.”

“Een ande­re voor­spel­ling gaat over de zoge­naam­de VIP’s en BN’ers. U voor­spel­de dat er heel wat begra­fe­nis­sen en geboor­tes in 2011 de revue zou­den passeren.”

“Dat is waar.”

“Eer­lijk gezegd is het wel wat vaag.”

“Dat is waar.”

“Maar zo’n vage uit­spraak zegt hele­maal niets. Die is zo alge­meen dat hij altijd uit­komt. Dat kan ieder­een wel voorspellen.”

“Ja, dat is hele­maal waar. Dat zei ik toch.”

“…”

~ ~ ~

Met een lui­de klik onder­brak ik het erger­nis­wek­ken­de gezwa­tel van de zich­zelf te seri­eus nemen­de ‘waar­zeg­ster’.
Waar is een val­len­de tak wan­neer je hem nodig hebt!?

Soms val je in een radio­pro­gram­ma waar­van je je tij­dens het luis­te­ren afvraagt of je niet gigan­tisch voor de gek wordt gehou­den. Van­daag had ik dat met deze waarzegster. 

Helaas is het alle­maal waar gebeurd…

5 reacties op “Woensdag, 4 januari 2012”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *