Alles is nieuw voor zolang het duurt

Van­daag kreeg ik te horen dat de kosten om mijn auto door de APK keur­ing te lood­sen zodanig hoog uit­vallen dat ik heb besloten er van af te zien. Dan beter een nieuwe. Nieuwe tweede­handse. Net zoals de huidi­ge die ik in 2004 kocht. Die was toen weliswaar nieuw voor mij, maar niet nieuw als zijnde auto. Dat was hij in jan­u­ari van het jaar 2000. Ten­min­ste, dat staat in zijn ‘paspoort’.

Rond die tijd moet de auto in Ned­er­land gear­riveerd zijn via een con­tain­er­schip afkom­stig uit een of ander lagelo­nen­land waar hij enkele maan­den eerder als nieuw uit een fab­riek was gerold.

Maar was hij toen echt nieuw? Wan­neer kun je spreken van een nieuwe auto?

Was de auto nieuw toen het aller­laat­ste onderdeelt­je in de assem­blage­hal door een robot beves­tigd werd? Of toen de laat­ste inspec­tie in de fab­riek aan­gaf dat de auto aan alle kwaliteit­snor­men vold­eed en verkocht kon wor­den? Maar was hij dan nog nieuw toen hij in de con­tain­er verd­ween om ver­scheept te wor­den? Laat staan toen hij weken lat­er weer uit­ge­laden werd in de haven van Rot­ter­dam?

Of was hij pas nieuw toen hij in de show­room werd gezet? Met een label ‘NIEUW’ er op geplakt. Maar hoe nieuw was hij nog toen er zich pas na enkele weken een kop­er aan­di­ende? Want in de tussen­ti­jd had de ‘nieuwe’ auto al heel wat meege­maakt. Had hij zeeën bevaren en proe­frit­ten onder­gaan. Was hij betast en bezeten. Toch werd hij als nieuw verkocht.

Ik denk dat het komt omdat de auto telkens opnieuw nieuw is. Elke keer weer is hij nieuw gegeven de zich veran­derende omstandighe­den. Hij vernieuwt zich niet, maar is nieuw in een ‘nieuwe rol’. Nieuw als een van de band rol­lende auto. Nieuw als een goedgekeurde auto. Nieuw als per boot reizende auto.

Zo is de auto slechts een bepaalde peri­ode nieuw. Om daar­na weer nieuw te zijn. In zijn vol­gende hoedanigheid. Welke die ook mag zijn. Elke hoedanigheid is namelijk nieuw voor de auto en vanzelf­sprek­end is de auto dus nieuw in die vol­gende hoedanigheid.

Net zoals een nieuwe dag of een nieuw jaar slechts heel even nieuw is. Daar­na is het over en gedaan met de nieuwe dag. En is het een nieuwe dag van enkele sec­on­den oud. Om lat­er een nieuwe enkele uren oude dag te zijn.

Tegelijk­er­ti­jd is iets ook nog eens elke keer nieuw vanu­it het per­spec­tief van iemand die er naar kijkt. Toen de klok op de avond van 31 decem­ber richt­ing 12 uur ging, was het nieuwe jaar voor mij bij­na aange­bro­ken. Ter­wi­jl ik wist dat het allang nieuw­jaars­dag was in een groot deel van de wereld. Pre­cies om twaalf uur hief ik het glas en wen­ste mijn vriendin een voor­spoedig nieuw­jaar. Enkele minuten lat­er haalden we onze kleinkinderen uit hun logeerbed­jes om ze het vuur­w­erk te lat­en zien. Voor hen was het jaar nu pas nieuw.

Alles is dus slechts een korte peri­ode nieuw om meteen daar­na weer nieuw te zijn. Zolang het er is is het con­tinu nieuw. Tot iets com­pleet verd­we­nen is. Dat is het defin­i­tieve nieuw-zijn als zijnde verd­we­nen.

Voor mij is dat alles een heel troos­t­ende gedachte wan­neer ik mor­gen met mijn beperk­te bud­get een andere auto ga uit­zoeken. Ondanks dat ik hoogst­waarschi­jn­lijk de keus laat vallen op een auto met bouw­jaar ergens in 2007 zal het voor mij een nieuwe auto zijn.
En de auto zal zichzelf zon­der mokken in een nieuwe hoedanigheid van nieuwe verkochte tweede­hands auto schikken.

Hoe de keus ook uit­valt, ik heb alti­jd waar voor mijn geld.

~ ~ ~

Mijn bij­drage voor #wot dd 5/1/2012

Wat is wot? => Write on Thurs­day

Deze week is het woord NIEUW:
Nieuw [bijvoeglijk naam­wo­ord] • wat nog niet lang bestaat of nog niet gebruikt is
vb: ik heb nieuwe kleren aan
tegen­stelling: oud

Zie het blog van Karin Ramak­er (@metkcom) voor meer info.

~ ~ ~

33 Comments

Die nieuwe occa­sion zal je straks ook weer aller­lei nieuwe belevenis­sen bezor­gen, en vast wel eens een nieuw set­je ruiten­wis­sers kri­j­gen, en nieuwe rem­blokken, en nieuwe ban­den, en nieuw spul voor in de ruiten­sproeierT. Tot­dat een nieuwe APK je opnieuw dwingt een nieuwe vier­wiel­er uit te zoeken. En dan begint alles weer opnieuw.

Zoals de grote filosoof Elton John al zei: It’s the Cir­cle of Life!

Die ver­rek­te auto’s ook. Mooi hoe ik tij­dens het leze dat ver­rek­te gevoel zomaar kwi­jt ben. Zo pret­tig schri­jf je. Die auto zou ook iets echt dier­baars kun­nen zijn. Knap. En dan achteloos switchen naar oud en nieuw en ter­loops die kleinkinderen. Ik heb dat beeld van dat kind achter dat zold­er­raam nog op mijn netvlies staan. Roep je hier weer bij mij op. Dank je wel.

Graag gedaan. Hoe die twee klein­t­jes half slaap­dronken zat­en te geni­eten voor het raam op nieuw­jaarsnacht is ook een beeld dat ik enorm koester. Daar kan niets mate­ri­al­is­tisch tegenop!

En met die “nieuwe” tweede­handse auto ga je weer alle­maal “nieuwe” din­gen meemak­en, voor de eerste keer tanken, voor de eerste keer een lange rit mak­en… enz, nieuw is eigen­lijk oneindig, elke moment begint er nieuwe min­u­ut, waarin nieuwe beslissin­gen genomen wor­den, maar ook nieuwe woor­den getypt wor­den…

Het voordeel van blogs in omge­keerde chro­nol­o­gis­che vol­go­rde lezen. 2007 was wat pes­simistisch, er bleek een per­fecte groene Ka op je te wacht­en uit 2009, 30 Jan­u­ari 2009 om pre­cies te zijn. Ik had, zon­der tussenkomst van de garage meneer, zelf de con­clusie getrokken dat reparatie duur­der zou zijn dan een nieuwe oude, of oude nieuwe

~ met plezi­er gelezen, en de vol­gende blog ook met plezi­er gelezen ~

[…] Alles is nieuw voor zolang het duurt Ein­delijk was het dan zover! Don­derdag! De #wot kon van start gaan. En het start­wo­ord was Nieuw. Dat kwam mooi uit want net die dag kreeg ik te horen dat mijn auto aan ver­vang­ing toe was. Gezien het bud­get zou dat een tweede­hand­sje gaan wor­den. Oud en gebruikt, maar voor mij nieuw. Wat een goede insteek bleek te zijn voor mijn #wot bij­drage. […]

Geef een reactie