Donderdag, 5 januari 2012

Alles is nieuw voor zolang het duurt

Van­daag kreeg ik te horen dat de kos­ten om mijn auto door de APK keu­ring te lood­sen zoda­nig hoog uit­val­len dat ik heb beslo­ten er van af te zien. Dan beter een nieu­we. Nieu­we twee­de­hand­se. Net zoals de hui­di­ge die ik in 2004 kocht. Die was toen wel­is­waar nieuw voor mij, maar niet nieuw als zijn­de auto. Dat was hij in janu­a­ri van het jaar 2000. Ten­min­ste, dat staat in zijn ‘pas­poort’.

Rond die tijd moet de auto in Neder­land gear­ri­veerd zijn via een con­tai­ner­schip afkom­stig uit een of ander lage­lo­nen­land waar hij enke­le maan­den eer­der als nieuw uit een fabriek was gerold.

Maar was hij toen echt nieuw? Wan­neer kun je spre­ken van een nieu­we auto?

Was de auto nieuw toen het aller­laat­ste onder­deel­tje in de assem­bla­ge­hal door een robot beves­tigd werd? Of toen de laat­ste inspec­tie in de fabriek aan­gaf dat de auto aan alle kwa­li­teits­nor­men vol­deed en ver­kocht kon wor­den? Maar was hij dan nog nieuw toen hij in de con­tai­ner ver­dween om ver­scheept te wor­den? Laat staan toen hij weken later weer uit­ge­la­den werd in de haven van Rotterdam?

Of was hij pas nieuw toen hij in de show­room werd gezet? Met een label ‘NIEUW’ er op geplakt. Maar hoe nieuw was hij nog toen er zich pas na enke­le weken een koper aan­dien­de? Want in de tus­sen­tijd had de ‘nieu­we’ auto al heel wat mee­ge­maakt. Had hij zee­ën beva­ren en proef­rit­ten onder­gaan. Was hij betast en beze­ten. Toch werd hij als nieuw verkocht.

Ik denk dat het komt omdat de auto tel­kens opnieuw nieuw is. Elke keer weer is hij nieuw gege­ven de zich ver­an­de­ren­de omstan­dig­he­den. Hij ver­nieuwt zich niet, maar is nieuw in een ‘nieu­we rol’. Nieuw als een van de band rol­len­de auto. Nieuw als een goed­ge­keur­de auto. Nieuw als per boot rei­zen­de auto.

Zo is de auto slechts een bepaal­de peri­o­de nieuw. Om daar­na weer nieuw te zijn. In zijn vol­gen­de hoe­da­nig­heid. Wel­ke die ook mag zijn. Elke hoe­da­nig­heid is name­lijk nieuw voor de auto en van­zelf­spre­kend is de auto dus nieuw in die vol­gen­de hoedanigheid.

Net zoals een nieu­we dag of een nieuw jaar slechts heel even nieuw is. Daar­na is het over en gedaan met de nieu­we dag. En is het een nieu­we dag van enke­le secon­den oud. Om later een nieu­we enke­le uren oude dag te zijn.

Tege­lij­ker­tijd is iets ook nog eens elke keer nieuw van­uit het per­spec­tief van iemand die er naar kijkt. Toen de klok op de avond van 31 decem­ber rich­ting 12 uur ging, was het nieu­we jaar voor mij bij­na aan­ge­bro­ken. Ter­wijl ik wist dat het allang nieuw­jaars­dag was in een groot deel van de wereld. Pre­cies om twaalf uur hief ik het glas en wens­te mijn vrien­din een voor­spoe­dig nieuw­jaar. Enke­le minu­ten later haal­den we onze klein­kin­de­ren uit hun logeer­bed­jes om ze het vuur­werk te laten zien. Voor hen was het jaar nu pas nieuw.

Alles is dus slechts een kor­te peri­o­de nieuw om met­een daar­na weer nieuw te zijn. Zolang het er is is het con­ti­nu nieuw. Tot iets com­pleet ver­dwe­nen is. Dat is het defi­ni­tie­ve nieuw-zijn als zijn­de verdwenen.

Voor mij is dat alles een heel troos­ten­de gedach­te wan­neer ik mor­gen met mijn beperk­te bud­get een ande­re auto ga uit­zoe­ken. Ondanks dat ik hoogst­waar­schijn­lijk de keus laat val­len op een auto met bouw­jaar ergens in 2007 zal het voor mij een nieu­we auto zijn.
En de auto zal zich­zelf zon­der mok­ken in een nieu­we hoe­da­nig­heid van nieu­we ver­koch­te twee­de­hands auto schikken.

Hoe de keus ook uit­valt, ik heb altijd waar voor mijn geld.

~ ~ ~

Mijn bij­dra­ge voor #wot dd 5/1/2012

Wat is wot? => Wri­te on Thursday

Deze week is het woord NIEUW:
Nieuw [bij­voeg­lijk naam­woord] • wat nog niet lang bestaat of nog niet gebruikt is
vb: ik heb nieu­we kle­ren aan
tegen­stel­ling: oud

Zie het blog van Karin Rama­ker (@metkcom) voor meer info.