Fantasie

“Hoor ik dat nou goed? Komt er iemand naar boven?”

Ver­baasd keek ik op. Haar gro­te teen nog in mijn mond. Ik hoor­de niets. Hoe zou het ook kun­nen? Zojuist had ik nog alle deu­ren op slot gedaan. Met iets van teleur­stel­ling liet ik haar teen gaan.
“Ik hoor niets.“
Langs haar gestrek­te been keek ik tegen haar lon­ken­de kruis. Het flak­ke­ren­de kaars­licht deed het wei­ni­ge ros­si­ge schaam­haar af en toe vlam­men. Ik kie­tel­de onder haar voet­zool en begon tus­sen haar licht gesprei­de tenen te lik­ken. Ze kreun­de zacht.

“Ik hoor toch echt iemand de trap oplo­pen. Oh, ik schaam me dood als ze mij hier zo vinden.”

Opnieuw staak­te ik mijn acti­vi­tei­ten.
“Hoe kan er nu iemand bin­nen zijn, ik heb…“
Ik maak­te mijn zin niet af.

“Wat? Wat is er? Is er echt iemand? Zei ik het niet! Oh, wat moet ik nu?

Ze draai­de onrus­tig op het bed heen en weer. Omdat haar han­den aan het boven­eind van het bed waren vast­ge­bon­den en haar voe­ten aan het ande­re eind kon ze ner­gens naar toe. Room­wit­te bor­sten bewo­gen zacht wie­gend van links naar rechts.
“Sstt, ik ga wel even kij­ken.“
Voor­dat ze kon pro­tes­te­ren prop­te ik het zwart kan­ten slip­je in haar mond. Bij toe­val zat het klei­ne strik­je aan de voor­kant tus­sen haar lip­pen. Mijn cadeau­tje voor later vanavond.

Een kwar­tier­tje later haal­de ik het minie­me kle­ding­stuk weer uit haar mond. Hij­gend kwam ze op adem.
“Je had gelijk,” zei ik. “Er is echt iemand in huis.“
Ter­wijl ik sprak kneep ik zacht om beur­ten in haar lin­ker- en rech­ter­te­pel. Omdat een reac­tie uit­bleef trok ik nu wat harder.

“Wie? Wie is er in huis? Waar is hij nu? Heb je hem weggestuurd?”

“Wie zegt dat het een man was? Maar het klopt. Het was mijn neef. Hij heeft ooit een sleu­tel van mij gekre­gen toen hij tij­de­lijk om woon­ruim­te ver­le­gen zat.“
Uit het nacht­kast­je haal­de ik twee klei­ne klem­me­tjes die ik op haar tepels zet­te. Ik ver­meed het om al te voor­zich­tig te zijn. Hier­na beves­tig­de ik er een zil­ver­kleu­ri­ge ket­ting tus­sen.
“Van­avond kwam mijn neef die sleu­tel terug­bren­gen. Ik was dat hele­maal ver­ge­ten.“
Ik nam de ket­ting goed vast en gaf er een ruk aan. Alles bleef vast­zit­ten. Nog­maals trok ik aan de ket­ting maar liet de span­ning er nu op en bracht ‘m voor haar mond. Ze begreep de hint en nam de ket­ting tus­sen haar tan­den. Tevre­den bekeek ik het resul­taat.
“Hij wil­de een bier­tje blij­ven drin­ken, maar ik heb hem ver­teld dat we boven bezig waren.“
Haar blind­doek was aan de ene kant wat naar boven ver­scho­ven, zo zag ik nu.
“Heb jij gepro­beerd die blind­doek af te schud­den!“
Ze knik­te hef­tig van nee met de ket­ting nog steeds tus­sen de tan­den. Toch besloot ik haar pas­send te straf­fen nadat ik de blind­doek weer goed voor haar ogen had gedaan.
“Mijn neef wil­de met­een naar huis gaan, maar ik heb hem gevraagd om naar boven te komen. Ten­slot­te heb je al zo vaak gesmeekt om eens een trio uit te pro­be­ren, dus ik dacht…”

“Schat, je neef is toch niet echt boven? Dat van die trio was voor de grap. Een fan­ta­sie. Om ons sex­le­ven span­nend te houden.”

Ze had de ket­ting uit haar mond laten glip­pen.
“Wie heeft je gezegd dat je mocht pra­ten?“
Ik gaf haar enke­le klap­pen met mijn plat­te hand op haar onder­lijf waar ik eer­der een flink kus­sen onder had gescho­ven. Zo kon ik over­al goed bij.
“Een fan­ta­sie. Om ons sex­le­ven span­nend te hou­den.” Ik her­haal­de haar woor­den en blies zacht tus­sen haar benen waar ik net nog strie­men­de sla­gen had laten neer­ko­men.
“Wat dacht je zelf…?“
Hard­op vroeg ik mijn neef dich­ter­bij te komen.

Voor­dat ze haar mond weer om de ket­ting sloot, zei ze nog snel

“Ik hou van je.”

~ ~ ~

Geschre­ven n.a.v. een ver­zoek door LS Hart­e­veld * Queen of Ero­ti­ca * (@LSHarteveld) om een fic­tief blog te schrij­ven over een trio, waar­in twee man­nen en één vrouw figureren.