Making the Difference — 9

Deze blog­post is deel 9 van 17 in de serie Mak­ing the Dif­fer­ence

Een week op weg het nieuwe jaar in mag ik toch wel zeggen dat het #iederedag­bloggen een wereld van ver­schil uit­maakt. Hoewel ik onof­fi­cieel al op 23 decem­ber 2011 van start ging, voelt het deze week pas echt serieus. Dit komt hoogst­waarschi­jn­lijk omdat de andere #iederedag­blog­gers (bin­nenko­rt ver­schi­jnt de com­plete lijst op www.iederedagbloggen.nl) ook begonnen zijn. De sociale con­t­role heeft zijn intrede gedaan. Zek­er weten dat de eerste afhaker/afhaakster alge­hele hoon over zich heen kri­jgt gestort. Die verd­wi­jnt met pek en veren uit de blo­gos­feer. Ten­min­ste zo ervaar ik dat. Maar ik heb wel vak­er last van waan­beelden.

Van­daag wil ik stil­staan bij een week­je dagelijks bloggen. Men mag gerust weten dat één van de aspecten die ik in mijn dagelijks lev­en verder wil uitwerken het bloggen is. Schri­jven was alti­jd al een passie, maar bleef lang een privé-activiteit. Nu ik mijn korte vertellin­gen en per­soon­lijke ont­boezemin­gen op inter­net deel met de rest van de wereld, kri­jg ik regel­matig waarde­volle feed­back die mij helpt me verder te ontwikke­len. Door de mijzelf opgelegde dagelijkse dead­line om te posten hoop ik wat com­pleter te wor­den. Ik zal soms door tijd­nood ged­won­gen wor­den andere sti­jlen, vor­men, uitin­gen en dergelijke te gebruiken. En ik ben benieuwd wat dat bij me naar boven brengt.

Daarom dus deze terug­b­lik die, wan­neer ze me goed bevalt, vak­er zal plaatsvin­den.

Mak­ing the Dif­fer­ence — 8
Op zondag mijn weke­lijkse sta­tus update m.b.t. het 100 dagen actieplan. Omdat het de eerste dag van het nieuwe jaar is heb ik mijn actieli­jst tevoorschi­jn gehaald en gekeken waar ik ergens stond qua vorderin­gen. En heb het afgezet tegen het jaar­lijkse rit­ueel van de goede voorne­mens die gretig opges­paard en vooruit­geschoven wor­den naar 1 jan­u­ari om daar­na ergens in feb­ru­ari stilzwi­j­gend onder het tapi­jt te verd­wi­j­nen.
Mijn stelling: Begin zo snel mogelijk wan­neer je van plan bent een wezen­lijke veran­der­ing door te voeren. Ken je doel. Zorg dat je stap­pen bli­jft zetten, hoe klein ook, om voort­gang te houden. En in feb­ru­ari zullen we zien wie er nog steeds bezig is om te veran­deren.

Com­pen­satie
De eerste werkdag van het nieuwe jaar was voor mij nog een vri­je dag. Ter com­pen­satie van enkele vakantieda­gen die we in decem­ber moesten opof­fer­en. De vri­je dag werd ’s mid­dags inge­vuld met een zeer bij­zon­dere tweet­up in het gezelschap van Knet­terBlog­ger Robert Keiz­er (@robertkeizer en niet de eerste keer dat ik die in lev­ende lijve mocht ont­moeten) en Queen of Erot­i­ca LS Harteveld (@LSHarteveld die ik die dag voor de allereer­ste keer maar hopelijk nog lang niet voor de laat­ste keer tegen het beval­lige lijf mocht lopen). Na een mid­dag die voor­bij vloog en waar menig Dudok bezoek­er onze aan­wezigheid nog lang zal bijbli­jven, liepen we samen naar het sta­tion en mocht ik nog een stuk­je van mijn trein­reis met LS door­bren­gen. Toen viel het woord com­pen­satie. En ben ik daar niet over gaan bloggen. Want daar­voor is er #wow. En nog weer lat­er #wot. Maar of het woord ooit aan bod zal komen?

Open einde van de wereld
Een puur fic­tief ver­haal over het einde van de wereld. Aan­lei­d­ing was wat ik hoorde op de radio. Inspi­ratie was de weg die ik dagelijks afleg van huis naar werk en weer terug. Alti­jd wan­neer ik tussen de bomen rij vraag ik me af wat daarachter ligt. Je weet dat de wereld niet ophoudt achter die dichte rij bomen. Maar je weet het pas echt wan­neer je er een kijk­je gaat nemen. En zo’n kans kreeg ik door­dat het laat­ste duwt­je voor het onstaan van dit ver­haal gegeven werd door een val­lende tak door de storm die over ons land raas­de. Ook daar­door leek het even of het einde der tij­den was aange­bro­ken.

Waar zeggen kan iedereen
Een dag lat­er. Weer diezelfde weg. Weer diezelfde radio. Deze keer een deerniswekkende vrouw die als waarzeg­ster inder­daad niet veel meer wist voort te bren­gen dan ‘Ja, dat is waar’ en gecon­fron­teerd met haar ultiem vage voor­spellin­gen over 2011 met droge ogen bleef vol­houden dat ze het voor 90% bij het rechte eind had gehad. En de ont­brek­ende 10% zou voor 7% ook nog wel bewaarheid wor­den. Oh ja, iedereen kan het. Waar zeggen.

Op deze woens­dag ver­schi­jnt er ook weer een ver­vol­gdeel in de langza­am op gang komende serie Weerzien. Deze nieuwe bij­drage is geschreven door Ruud Kete­laar (@ruudketelaar). Wan­neer zich elke week een nieuw deel laat zien ben ik allang blij, en noem ik het ini­ti­atief ges­laagd. Wie vol­gt?

Alles is nieuw voor zolang het duurt
Ein­delijk was het dan zover! Don­derdag! De #wot kon van start gaan. En het start­wo­ord was Nieuw. Dat kwam mooi uit want net die dag kreeg ik te horen dat mijn auto aan ver­vang­ing toe was. Gezien het bud­get zou dat een tweede­hand­sje gaan wor­den. Oud en gebruikt, maar voor mij nieuw. Wat een goede insteek bleek te zijn voor mijn #wot bij­drage.

Fan­tasie
De vri­jdag moest ik er op uit om een nieuwe auto aan te schaf­fen. Dat klus­je was na een halve dag geklaard. Ik hield dus tijd over. Toen ik mijn lijst­je door­liep van Blogs-nog-te-doen zag ik daar de oproep van de eerder genoemde LS Harteveld staan: een ero­tisch blog over een trio (man man vrouw). Ze liep zelf met een bepaald idee rond (wat ze afgelopen maandag tij­dens de tweet­up wat verder uit de doeken deed en wat zojuist op haar eigen site alsook Don­der­steeg is ver­sch­enen) maar zou het ook wel leuk vin­den hoe ik het zou uitwerken. Mijn plot­selinge ingev­ing was om een fan­tasie te beschri­jven waar­bij het onduidelijk zou bli­jven of er daad­w­erke­lijk een derde man in het spel was.
Na het posten kreeg ik ent­hou­si­aste reac­ties (maar dit­maal beduidend min­der direct onder het blog, wat toch te denken zet) en het blog werd veel meer gelezen dan de andere blogs deze week die toch ook niet slecht gelezen wer­den. Sex sells, ook nu weer. Wat nog inter­es­sant was in de reac­ties op twit­ter, was de dis­cussie over het gebruik van het plaat­je. Zek­er bij een fic­tief ver­haal vult een plaat­je iets in wat miss­chien fan­tasie moet bli­jven. Toch nog eens goed over­we­gen of ik dat moet bli­jven doen.

Boom ‑2
Dit is geschreven direct na een indrin­gend tele­foonge­sprek en ligt in het ver­lengde van een bezoek­je een week gele­den. Voor de goede ver­staan­der, of trouwe vol­ger, hoef ik niet veel meer pri­js te geven over wie dit gaat. Waarover het gaat laat ik nog even in het ongewisse. Wie weet komen er nog meer Boom-blogs.

~ ~ ~

Naar aan­lei­d­ing van de tweedaagse work­shop ‘Mak­ing the Dif­fer­ence’, waar­bij we afs­loten met een 100 dagen actieplan om te zien in hoev­erre we in staat zijn veran­derin­gen door te voeren, geef ik hier weke­lijks reken­schap af van mijn vorderin­gen.  

Hier nog eens de 10 principes die ik eerder heb toegelicht. Het is een set van ver­schil­lende lei­draden die los van elka­ar, maar zek­er in samen­hang met elka­ar een krachtig mid­del kun­nen zijn om richt­ing te geven aan je lev­en:

 1. I am respon­si­ble / I choose
 2. I clar­i­fy my val­ues / My foun­da­tion
 3. I have a vision / The prin­ci­ple of lead­er­ship
 4. I live my mis­sion / The prin­ci­ple of exe­cu­tion
 5. I strive for life bal­ance / Putting more liv­ing in our life
 6. I give and take / The fair­ness-prin­ci­ple in nego­ti­a­tion, sell­ing and in life
 7. I focus on empa­thy / Under­stand­ing is the key
 8. I believe in involve­ment and diver­si­ty / A small com­mit­ted group of peo­ple can change the world
 9. I make rela­tion­ship deposits / It’s the small things
 10. I re-ener­gize week­ly / You can’t man­age time, but you can man­age your ener­gy
  [copy­right: Mark McGre­gor — Being on a mis­sion]

Het 100 dagen actieplan dat ik voor mezelf heb opgesteld, ziet er ver­vol­gens als vol­gt uit:

 • Begin met een week­plan­ning
 • Drink meer water – Meer bal­ans in voed­ing
 • Vak­er sporten – Dagelijkse work­out
 • Leg visie en missie vast
 • Pre­sen­teer jezelf als lei­der
 • Maak een betere tijdsverdel­ing bin­nen je rollen

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« Mak­ing the Dif­fer­ence — 8Mak­ing the Dif­fer­ence — 10 »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets