Woensdag, 11 januari 2012

Samen uit, samen thuis

Vol­gen­de week is er een 3‑daagse bij­een­komst in Wes­sling. Een plaats­je dicht in de buurt van Mün­chen. Van­uit mijn woon­plaats Arn­hem is dat toch een afstand van om en nabij 750 km. Ik ga dus vlie­gen. Maar ik ga niet alleen. Dus besluit ik een rond­je te doen langs drie ande­re collega’s om te zien of we onder­ling wat kun­nen afstem­men over tijd­stip van ver­trek, vlieg­veld van voor­keur en even­tu­e­le car­pool­mo­ge­lijk­he­den naar het vlieg­veld. Zelf geef ik de voor­keur aan vlieg­veld Düs­sel­dorf omdat dit ‘op de rou­te ligt’.

Col­le­ga A geeft aan ook een voor­keur te heb­ben voor vlieg­veld Düs­sel­dorf (van­we­ge nabij­heid woon­plaats). Indien niet moge­lijk, dan Schip­hol. Hoe dan ook, ik kan met hem mee­rij­den. Dat klinkt goed en staat genoteerd.

Col­le­ga B geeft aan lich­te voor­keur te heb­ben voor een vlieg­veld in Bel­gië (van­we­ge nabij­heid woon­plaats). Indien niet moge­lijk, dan Eind­ho­ven. Hij reist dus voor­lo­pig alleen. Dat staat genoteerd.

Col­le­ga C geeft aan nog niet te weten of hij gaat. Maar indien hij gaat dan wil hij samen met mij rei­zen. Dat klinkt goed en staat genoteerd.

Mijn voor­lo­pi­ge con­clu­sie: We vlie­gen met twee of mis­schien drie man via Düs­sel­dorf. We kun­nen car­poo­len met Col­le­ga A. Col­le­ga B vliegt alleen. De reis­aan­vra­gen wor­den (behal­ve voor Col­le­ga C) inge­vuld en inge­diend bij de mede­wer­kers van het reisbureau.

De vol­gen­de och­tend krijg ik een over­zicht van de geboek­te reizen:

  • Ikzelf vlieg via Düs­sel­dorf. Bingo!
  • Col­le­ga A vliegt via Amster­dam. Niet via Düsseldorf.
  • Col­le­ga B vliegt via Amster­dam. Niet via Brus­sel. Of Eindhoven.
  • Col­le­ga C vliegt via Amster­dam. Niet via Düs­sel­dorf. Had nog niet beslo­ten om te gaan. En wil­de met mij samenreizen.

Eind­con­clu­sie: Ze vlie­gen met drie man via Amster­dam. Ikzelf vlieg alleen, en moet met eigen ver­voer naar Düsseldorf.

De 3‑daagse con­fe­ren­tie in Wes­sling gaat hoofd­za­ke­lijk over Plan­ning. Ik over­weeg om enke­le mede­wer­kers van het reis­bu­reau als­nog in te schrijven.

~ ~ ~

Ik blog zel­den of nooit (ja, Peter wat is het nu? zel­den of nooit?) over mijn werk, maar nu ik de uit­da­ging ben aan­ge­gaan om voor­lo­pig iede­re dag te blog­gen is het bij­na onmo­ge­lijk om mijn werk bui­ten de blo­gosfeer te hou­den. Maar wees gerust, ik zal het net zoals bij mijn ande­re blogs, dose­ren met een flin­ke scheut fan­ta­sie om de wer­ke­lijk­heid geweld aan te doen en iede­re gelij­ke­nis met wel­ke zich aan­ge­spro­ken col­le­ga dan ook teniet te doen.
Het boven­staan­de blog is dan ook vol­le­dig uit mijn duim gezo­gen behal­ve het feit dat ik vol­gen­de week samen met drie ande­re collega’s van­af ver­schil­len­de vlieg­vel­den naar Wes­sling reis voor een 3‑daagse bij­een­komst die hoofd­za­ke­lijk over Plan­ning zal gaan.