Making the Difference — 10

Deze blog­post is deel 10 van 17 in de serie Mak­ing the Dif­fer­ence

Aangezien ik mijn blogkruit eerder van­daag al ver­schoten heb door een Work­shop — Blogroll pag­i­na te schri­jven,  hou ik het deze zondag kort voor wat betre­ft de weke­lijkse update.

Om eerst maar met het gezond­hei­d­saspect te begin­nen. Ik heb het gevoel dat de ‘ver­stor­ing’ door de trap­val gelei­delijk aan onder con­t­role is. Door de weke­lijkse fysio-sessies is de beknelde zenuw in mijn nek zo goed als vri­jge­maakt en func­tion­eert mijn rechter­arm weer naar behoren. Met die aan­teken­ing dat duidelijk is gewor­den dat er nog een hoop werk door mijzelf ver­richt zal moeten wor­den om de nek- en schoud­er­par­tij soe­pel­er te mak­en en te houden. En daar­door heb ik nu ein­delijk een (in mijn ogen) Tell-Sell-achtig appa­raat in huis: De Back­stretch­er!

Het was­bor­dgelijk­end voor­w­erp is aan­bev­olen door mijn fys­io­ther­a­peut, en afgelopen vri­jdag heb ik het mee moeten nemen, zodat hij mij kon uit­leggen hoe ik het martel­w­erk­tu­ig op de juiste wijze dien te gebruiken. Want geloof me mensen, het is met mijn bolle rug voor­waar geen pret­je om je neer te vli­jen op de onschuldig lijk­ende houten dwars­lat­jes. Met niet min­der dan drie kussens onder mijn hoofd is het enkele sec­on­den goed ver­to­even, tot­dat ik geacht word mijn armen naar achter te strekken. Als op com­man­do schi­eten dan tegelijk­er­ti­jd de pijn­scheuten door mijn boven­rug en de tra­nen in mijn ogen. Moest ik een beken­tis moeten afleggen voor welke mis­daad dan ook, ik zou het met alle plezi­er in bloed onderteke­nen als ik maar meteen van die ruggen­brek­er ver­lost zou wor­den.

De bedoel­ing is dat ik het gebruik in de eerste weken voorzichtig opbouw. Eerst maar eens begin­nen met slechts 10 minuten door­bren­gen op dat ding. Tien minuten! Want twintig minuten is best wel lang, zei de fys­io­ther­a­peut er nog bij. Tot nu toe heb ik er al bij­na acht minuten op gele­gen. Ver­spreid over drie dagen.

Gelukkig was daar op het eind van het week­end een mooie beloning voor al dat afzien. “Kijk opa! Ik kan zelf mijn naam schri­jven!” Een heldere stem die door de kamer schalde. Aan tafel zat hij, ruim vier jaar, gecon­cen­treerd met de pen in zijn han­den en een bloc­note voor zijn neus. “Zal ik jouw naam ook schri­jven?”

~ Foto: Peter Pel­lenaars ~ Tekst: Noah Peter Juri­an ~ 

Van die kleine din­gen die pas echt het grote ver­schil mak­en. Wan­neer je ze wil zien en de tijd neemt om er van te geni­eten.

~ ~ ~

Naar aan­lei­d­ing van de tweedaagse work­shop ‘Mak­ing the Dif­fer­ence’, waar­bij we afs­loten met een 100 dagen actieplan om te zien in hoev­erre we in staat zijn veran­derin­gen door te voeren, geef ik hier weke­lijks reken­schap af van mijn vorderin­gen.  

Hier nog eens de 10 principes die ik eerder heb toegelicht. Het is een set van ver­schil­lende lei­draden die los van elka­ar, maar zek­er in samen­hang met elka­ar een krachtig mid­del kun­nen zijn om richt­ing te geven aan je lev­en:

 1. I am respon­si­ble / I choose
 2. I clar­i­fy my val­ues / My foun­da­tion
 3. I have a vision / The prin­ci­ple of lead­er­ship
 4. I live my mis­sion / The prin­ci­ple of exe­cu­tion
 5. I strive for life bal­ance / Putting more liv­ing in our life
 6. I give and take / The fair­ness-prin­ci­ple in nego­ti­a­tion, sell­ing and in life
 7. I focus on empa­thy / Under­stand­ing is the key
 8. I believe in involve­ment and diver­si­ty / A small com­mit­ted group of peo­ple can change the world
 9. I make rela­tion­ship deposits / It’s the small things
 10. I re-ener­gize week­ly / You can’t man­age time, but you can man­age your ener­gy
  [copy­right: Mark McGre­gor — Being on a mis­sion]

Het 100 dagen actieplan dat ik voor mezelf heb opgesteld, ziet er ver­vol­gens als vol­gt uit:

 • Begin met een week­plan­ning
 • Drink meer water – Meer bal­ans in voed­ing
 • Vak­er sporten – Dagelijkse work­out
 • Leg visie en missie vast
 • Pre­sen­teer jezelf als lei­der
 • Maak een betere tijdsverdel­ing bin­nen je rollen

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« Mak­ing the Dif­fer­ence — 9Mak­ing the Dif­fer­ence — 11 »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets