Workshop — Blogroll pagina

De afgelopen dagen kreeg ik al een paar keer de vraag hoe ik op mijn blogsite een aparte pag­i­na had aange­maakt met daarin alle blogs die ik volg. Omdat deze vra­gen meestal via Twit­ter komen, en dat medi­um niet echt geschikt is om de door mij gevol­gde werk­wi­jze (elke keer weer) helder uit de doeken te doen, daarom hier een korte ‘work­shop’.

Of de door mij hieron­der beschreven manier de meest hand­i­ge, meest geschik­te of voor de hand liggende is, dat kan ik niet beo­orde­len. Zelf ben ik een auto-didact op de meeste gebieden, dus ook voor wat betre­ft Word­Press. Een goede hulp is voor mij het boek Kick­start Word­Press geweest. Geschreven door Rob­bert Ravens­ber­gen. Daar­naast is het vooral de tri­al & error meth­ode die ik hanteer.

Allereerst is het belan­grijk te ver­melden dat ik mijn Word­Press site niet via WordPress.com beheer, maar het pakket heb gedown­load via WordPress.org en ver­vol­gens heb geïn­stalleerd bij een host­ingbedri­jf (in mijn geval is dat One.com). Daar­door heb ik de mogelijkheid om bijvoor­beeld plu­g­ins te installeren die ik in dit geval gebruikt heb voor het aan­mak­en van mijn blogroll.
Voor de voor­naam­ste ver­schillen tussen WordPress.com en WordPress.org kun je hier een kijk­je nemen.

De eerste vereiste voor een blogroll op je web­site is dat je een lijst aan­maakt via het Links-menu (ik hanteer de engel­stal­ige ver­sie van Word­Press):

Ik neem aan dat het aan­mak­en van een nieuwe Link (dus een blogsite die je in je blogroll wilt opne­men) niet verder uit­gelegd hoeft te wor­den. Wat eventueel over­wogen kan wor­den, maar wat lat­er alti­jd nog aangepast kan wor­den, is het gebruik van Cat­e­gories. Hierop kun je lat­er groeperen, of weg­fil­teren zodat je ver­schil­lende blogroll pagina’s per Cat­e­gorie kunt aan­mak­en. Een goede Cat­e­gorie zou bijvoor­beeld #iederedag­bloggen kun­nen zijn. Je kunt dezelfde blog meerdere Cat­e­gories toeken­nen.

Wan­neer je op deze manier enkele blogsites hebt aange­maakt, kun je via de stan­daard func­tion­aliteit van Word­Press een Link-wid­get in een van je side-bars opne­men. Maar veel mogelijkhe­den heeft deze Word­Press wid­get niet:

Daarom ben ik op zoek gegaan naar een Plu­g­in die wat meer te bieden heeft. En kwam uit bij WP Social Blogroll. Na het down­load­en en installeren zie je onder het Set­tings menu van Word­Press een nieuw menu ver­schi­j­nen. Dat van WP Social Blogroll:

De set­tings van WP Social Blogroll die je m.b.v. dit menu kunt instellen zijn teveel om op te noe­men. De meeste spreken voor zich en je kunt ze op je gemak uit­proberen door de wid­get van de plu­g­in eerst in een van je side-bars te zetten en het resul­taat op je web­site te bek­ijken. Het kan zijn dat je met een niet al te lange blogroll al meer dan tevre­den bent met hoe deze wid­get werkt. Dan kun je hier stop­pen met verder lezen.

Maar wat indi­en je je blogroll op een aparte pag­i­na wilt zetten? Daar­voor moet je in het plu­g­in menu (dus het sub­menu onder het Set­tings-menu van Word­Press) zoeken naar de optie Enable Linkpage, deze ver­vol­gens aan­vinken en natu­urlijk opslaan:

Dat is het makke­lijke gedeelte 😉 Hier­na heb ik gebruik gemaakt van het vraagteken  wat achter de optie staat, en deze aangek­likt:

Klikken op Help brengt je naar de web­pag­i­na van Wein­schenker.

De instruc­ties zijn als vol­gt kort samen te vat­ten:

Benad­er de fold­ers waar je huidi­ge Word­Press the­ma is opges­la­gen. Je kunt dit offline doen indi­en je een back­up hebt gemaakt van je Word­Press instal­latie, en na de hieron­der beschreven aan­passin­gen moet je dit dan natu­urlijk nog online bren­gen. Je kunt ook naar de online fold­ers gaan (bijvoor­beeld via de func­tion­aliteit bij je host­ingbedri­jf, of met behulp van een ftp pro­gram­ma wat je gebruikt hebt bij de eerste instal­latie van Word­Press).

Maak een copie van de file page.php

Her­noem de gecopieerde file in page-feedreading-blogroll.php

Open de her­noemde file met een tekst edi­tor, en breng de wijzigin­gen aan zoals hieron­der in de screen­shot:

Het gaat dus om de wijzigin­gen in cur­sief
/*
Tem­plate Name: Feed Read­ing Blogroll Page
*/
onder de eerste <?php
en de toevoeg­ing
<?php feedreading_blogroll(); ?>
meteen onder <?php the_content(); ?>

Daar­na sla je de wijzigin­gen op en sluit je de file.

Als laat­ste stap moet je nog een nieuwe Menu Pag­i­na aan­mak­en (let op: geen Post). Deze Pag­i­na kun je een willekeurige naam geven zoals jij die in je menu terug wil zien. Ik heb gekozen voor ‘Betere Blog­gers’.
Tij­dens het aan­mak­en van deze pag­i­na, die verder geheel leeg dient te bli­jven, moet je er voor zor­gen dat je bij de attribut­en er voor kiest om de pag­i­na te baseren op de tem­plate Feed Read­ing Blogroll Page, want die zou er nu bij moeten staan omdat je die zojuist hebt aange­maakt:

Sla de pag­i­na op, en check onder het menu of de pag­i­na ver­schi­jnt.

De pag­i­na laat nu een blogroll zien zoals jij hebt gedefinieerd onder de Plu­g­in set­tings.

Het is nog steeds mogelijk om de Blogroll ook als wid­get in één van je side-bars op te nemen. Je kunt ook ver­schil­lende pagina’s aan­mak­en met elke keer weer een andere blogroll op basis van de Cat­e­gories die je aange­maakt hebt en die je selecteert.

Ik ben benieuwd of deze beschri­jv­ing geholpen heeft, en zou graag alle feed­back willen horen waar ik fouten heb gemaakt, zak­en heb overges­la­gen, belan­grijke stap­pen te kort heb beschreven, etcetera, etcetera, om een en ander te ver­beteren.

Suc­ces!

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets