Workshop — Blogroll pagina

De afge­lo­pen dagen kreeg ik al een paar keer de vraag hoe ik op mijn blogsite een apar­te pagi­na had aan­ge­maakt met daar­in alle blogs die ik volg. Omdat deze vra­gen meest­al via Twit­ter komen, en dat medi­um niet echt geschikt is om de door mij gevolg­de werk­wij­ze (elke keer weer) hel­der uit de doe­ken te doen, daar­om hier een kor­te ‘work­shop’.

Of de door mij hier­on­der beschre­ven manier de meest han­di­ge, meest geschik­te of voor de hand lig­gen­de is, dat kan ik niet beoor­de­len. Zelf ben ik een auto-didact op de mees­te gebie­den, dus ook voor wat betreft Word­Press. Een goe­de hulp is voor mij het boek Kick­start Word­Press geweest. Geschre­ven door Rob­bert Ravens­ber­gen. Daar­naast is het voor­al de tri­al & error metho­de die ik hanteer.

Aller­eerst is het belang­rijk te ver­mel­den dat ik mijn Word­Press site niet via WordPress.com beheer, maar het pak­ket heb gedown­load via WordPress.org en ver­vol­gens heb geïn­stal­leerd bij een hos­ting­be­drijf (in mijn geval is dat One.com). Daar­door heb ik de moge­lijk­heid om bij­voor­beeld plu­gins te instal­le­ren die ik in dit geval gebruikt heb voor het aan­ma­ken van mijn blogroll.
Voor de voor­naams­te ver­schil­len tus­sen WordPress.com en WordPress.org kun je hier een kijk­je nemen.

De eer­ste ver­eis­te voor een blo­groll op je web­si­te is dat je een lijst aan­maakt via het Links-menu (ik han­teer de engels­ta­li­ge ver­sie van WordPress):

Ik neem aan dat het aan­ma­ken van een nieu­we Link (dus een blogsite die je in je blo­groll wilt opne­men) niet ver­der uit­ge­legd hoeft te wor­den. Wat even­tu­eel over­wo­gen kan wor­den, maar wat later altijd nog aan­ge­past kan wor­den, is het gebruik van Cate­go­ries. Hier­op kun je later groe­pe­ren, of weg­fil­te­ren zodat je ver­schil­len­de blo­groll pagina’s per Cate­go­rie kunt aan­ma­ken. Een goe­de Cate­go­rie zou bij­voor­beeld #iede­re­dag­blog­gen kun­nen zijn. Je kunt dezelf­de blog meer­de­re Cate­go­ries toekennen.

Wan­neer je op deze manier enke­le blogsi­tes hebt aan­ge­maakt, kun je via de stan­daard func­ti­o­na­li­teit van Word­Press een Link-wid­get in een van je side-bars opne­men. Maar veel moge­lijk­he­den heeft deze Word­Press wid­get niet:

Daar­om ben ik op zoek gegaan naar een Plu­gin die wat meer te bie­den heeft. En kwam uit bij WP Soci­al Blo­groll. Na het down­lo­a­den en instal­le­ren zie je onder het Set­tings menu van Word­Press een nieuw menu ver­schij­nen. Dat van WP Soci­al Blogroll:

De set­tings van WP Soci­al Blo­groll die je m.b.v. dit menu kunt instel­len zijn teveel om op te noe­men. De mees­te spre­ken voor zich en je kunt ze op je gemak uit­pro­be­ren door de wid­get van de plu­gin eerst in een van je side-bars te zet­ten en het resul­taat op je web­si­te te bekij­ken. Het kan zijn dat je met een niet al te lan­ge blo­groll al meer dan tevre­den bent met hoe deze wid­get werkt. Dan kun je hier stop­pen met ver­der lezen.

Maar wat indien je je blo­groll op een apar­te pagi­na wilt zet­ten? Daar­voor moet je in het plu­gin menu (dus het sub­me­nu onder het Set­tings-menu van Word­Press) zoe­ken naar de optie Ena­ble Link­pa­ge, deze ver­vol­gens aan­vin­ken en natuur­lijk opslaan:

Dat is het mak­ke­lij­ke gedeel­te 😉 Hier­na heb ik gebruik gemaakt van het vraag­te­ken  wat ach­ter de optie staat, en deze aangeklikt:

Klik­ken op Help brengt je naar de web­pa­gi­na van Weinschenker.

De instruc­ties zijn als volgt kort samen te vatten:

Bena­der de fol­ders waar je hui­di­ge Word­Press the­ma is opge­sla­gen. Je kunt dit offli­ne doen indien je een bac­kup hebt gemaakt van je Word­Press instal­la­tie, en na de hier­on­der beschre­ven aan­pas­sin­gen moet je dit dan natuur­lijk nog onli­ne bren­gen. Je kunt ook naar de onli­ne fol­ders gaan (bij­voor­beeld via de func­ti­o­na­li­teit bij je hos­ting­be­drijf, of met behulp van een ftp pro­gram­ma wat je gebruikt hebt bij de eer­ste instal­la­tie van WordPress).

Maak een copie van de file page.php

Her­noem de geco­pi­eer­de file in page-feedreading-blogroll.php

Open de her­noem­de file met een tekst edi­tor, en breng de wij­zi­gin­gen aan zoals hier­on­der in de screenshot:

Het gaat dus om de wij­zi­gin­gen in cursief
/*
Tem­pla­te Name: Feed Rea­ding Blo­groll Page
*/
onder de eer­ste <?php
en de toevoeging
<?php feedreading_blogroll(); ?>
met­een onder <?php the_content(); ?>

Daar­na sla je de wij­zi­gin­gen op en sluit je de file.

Als laat­ste stap moet je nog een nieu­we Menu Pagi­na aan­ma­ken (let op: geen Post). Deze Pagi­na kun je een wil­le­keu­ri­ge naam geven zoals jij die in je menu terug wil zien. Ik heb geko­zen voor ‘Bete­re Blog­gers’.
Tij­dens het aan­ma­ken van deze pagi­na, die ver­der geheel leeg dient te blij­ven, moet je er voor zor­gen dat je bij de attri­bu­ten er voor kiest om de pagi­na te base­ren op de tem­pla­te Feed Rea­ding Blo­groll Page, want die zou er nu bij moe­ten staan omdat je die zojuist hebt aangemaakt:

Sla de pagi­na op, en check onder het menu of de pagi­na verschijnt.

De pagi­na laat nu een blo­groll zien zoals jij hebt gede­fi­ni­eerd onder de Plu­gin settings.

Het is nog steeds moge­lijk om de Blo­groll ook als wid­get in één van je side-bars op te nemen. Je kunt ook ver­schil­len­de pagina’s aan­ma­ken met elke keer weer een ande­re blo­groll op basis van de Cate­go­ries die je aan­ge­maakt hebt en die je selecteert.

Ik ben benieuwd of deze beschrij­ving gehol­pen heeft, en zou graag alle feed­back wil­len horen waar ik fou­ten heb gemaakt, zaken heb over­ge­sla­gen, belang­rij­ke stap­pen te kort heb beschre­ven, etce­te­ra, etce­te­ra, om een en ander te verbeteren.

Suc­ces!

~ ~ ~

17 reacties

  • Peter zegt:

   Ja, vind je het een voor­uit­gang qua lay-out? Ik weet het nog niet. De vori­ge was lek­ker sim­pel en over­zich­te­lijk. En mijn Inge vond het design met de krul zo mooi. Dus.

 1. iJacoline zegt:

  Heel erg infor­ma­tief. Ik moet het nog een keer gron­dig door­le­zen, maar kan er zeker wat mee. 

  Ver­der zou ik het leuk vin­den als je mij ook opneemt in je col­le­ga­blog­gers. Van­af begin dit jaar ook #iede­re­dag­blog­gen. Dank al vast en tot #blog­praat morgen.

 2. Merel zegt:

  Ja, ik vroeg me ook al af hoe je die fan­tas­ti­sche blo­groll zo had gekre­gen. Maare, ik ver­moed dat ik als wordpress.com gebrui­ker dus geen plu­gins kan installeren.

  • Peter zegt:

   Nee, dat kan inder­daad niet wan­neer je wordpress.com gebruikt. Dat is een van de wei­ni­ge nade­len naast de vele voordelen.

 3. Martha zegt:

  Ik heb een aanvulling.
  Zorg ervoor dat de eni­ge code die in je page-feedreading-blogroll.php de code is die de soci­al blo­groll pakt. Dus codes over sin­gle post en post en arti­cles ed kun je weg­ha­len. Laat wel staan dat de pagi­na hea­der en foo­ter ed moet inla­den, anders is je pagi­na een beet­je kaal. Zie bene­den: mijn the­ma is van Cyber­chimps, maar het gaat erom dat je dus alleen de code van de soci­al blo­grolll overneemt.
  Daar­naast moet je zor­gen dat er geen side­bars in de pagi­na staan. Het is enkel en alleen een pagi­na, zon­der side­bars, anders doet hij het ook niet.

  • Klopt, en bij lijkt het alle­maal van­af het begin goed te wer­ken. Elke keer wan­neer ik van the­ma ver­an­der (haast nooit…) dan plak ik die oor­spron­ke­lij­ke pagi­na via ftp gewoon onder het nieu­we the­ma en alles gaat goed. Ver­der heb ik er wei­nig ver­stand van.

Reacties zijn gesloten.