Donderdag, 19 januari 2012

Uit­da­gen

Voor wie het wil weten, de hotel­ka­mer is een stuk min­der warm dus ik hou de bal­kon­deu­ren dicht. Wat goed uit­komt want het stormt rond­om Hotel Ammer­see. De con­tai­ner is inmid­dels ver­dwe­nen van de bin­nen­plaats. Met mede­ne­ming van de dozen. Van­uit mijn kamer kijk ik ook uit op de zij­vleu­gel van het hotel. Daar zijn een aan­tal van onze con­sul­tants onder­ge­bracht. Over­al brandt licht, behal­ve op één kamer.

Van­och­tend ging ik na het ont­bijt een stuk­je wan­de­len. Via de hoofd­in­gang liep ik van­uit de hotel­lob­by de straat op waar ik bij­na door de storm­wind omver gebla­zen werd. Ter­nau­wer­nood kon ik me vast­hou­den aan de trap­leu­ning bij de ingang. Met de groot­ste moei­te luk­te het me uit de grip van de storm te komen door een zij­straat naast het hotel in te schie­ten. Daar was de wind een stuk minder.

Ik keek om me heen. Het bleek dat ik op de bin­nen­plaats van het hotel was beland. De con­tai­ner stond er nog maar de dozen waren hoogst­waar­schijn­lijk weg­ge­waaid. Aan de ande­re kant van de bin­nen­plaats zag ik een smal­le door­gang naar de Ammer­see. Mijn hor­lo­ge gaf aan dat we over een klein kwar­tier zou­den ver­trek­ken naar de fabriek in Wes­sling alwaar we onder­gronds zou­den gaan voor een dag­je vergaderen.

Bij het meer aan­ge­ko­men trof ik mijn pro­ject­ma­na­ger. We bespra­ken de dag van gis­ter. Of eigen­lijk, hij hield een mono­loog over zijn erva­rin­gen. “En weet je wat mij nog het meest dwars zit?”, zo sloot hij af. “Dat die eikel van een con­sul­tant mij iets voor­ge­lo­gen heeft.” Ik knik­te beves­ti­gend, hoe­wel iemand anders het zou kun­nen inter­pre­te­ren als een bewe­ging met mijn hoofd van­we­ge een onver­wacht­se ruk­wind. Daar­om besloot ik vol­le­dig­heids­hal­ve een beves­ti­ging uit te spreken.

Dat sti­mu­leer­de zijn enthou­si­as­me om ver­der op de zaak in te gaan. “Van­daag moet je goed oplet­ten. Wan­neer je op een gege­ven moment de con­sul­tant niet meer ziet, dan heb ik de ‘art of silent kil­ling’ inge­zet om hem te laten ver­dwij­nen.” Opnieuw instem­mend geknik van mijn kant. Ook ik heb een ver­schrik­ke­lij­ke hekel aan die con­sul­tant. Het zou mij wat waard zijn indien hij inder­daad van het pro­ject­to­neel zou verdwijnen.

Het bleef stil.
“Weet je zeker dat je dit kunt?” wil­de ik weten. “Of is het gewoon bluf?”

~ ~ ~

Mijn bij­dra­ge voor #wot dd 19/1/2012

Wat is wot? => Wri­te on Thursday

Deze week is het woord UITDAGEN:
Uit­da­gen [regel­ma­tig werk­woord] • iets doen of zeg­gen om een reac­tie uit te lok­ken Syno­niem: pro­vo­ce­ren, tar­ten, prik­ke­len, uitlokken