Zaterdag, 21 januari 2012

het voor­uit

Stel je voor dat ik een blog in ‘het voor­uit’ had geschre­ven. Bij­voor­beeld over het feit dat ik van­daag mijn nieu­we bril zou gaan ophalen.

Niet dat mijn bril nu zo blog­waar­dig is. Het zijn eer­der de nieu­we gla­zen die er in zit­ten die mis­schien wat aan­dacht ver­die­nen. Deze keer zou ik name­lijk de over­stap maken naar de zoge­naam­de mul­ti­fo­ca­le gla­zen die geschikt zijn om zowel van dicht­bij te kun­nen lezen als ver­af te kun­nen zien. Dat zou gega­ran­deerd wat komi­sche situ­a­ties heb­ben opge­le­verd omdat het nog­al onwen­nig is wan­neer je deze gla­zen gaat gebrui­ken. Maar helaas.

Bij het uit­pak­ken van de bril door de opti­cien, bleek het lin­ker­glas gebar­sten te zijn. Ik kon met lege han­den naar huis en krijg een ‘her­kan­sing’ zoals mij werd verteld.

U kunt zich voor­stel­len hoe blij ik was dat ik geen blog in ‘het voor­uit’ had geschreven.