Maandag, 23 januari 2012

Boom — 4

Van­uit zijn nieu­we (tij­de­lij­ke) plek keek hij uit over de vreem­de omge­ving. Had hij me zien aan­ko­men? Had hij gezien dat ik alles in het werk had gesteld om op tijd te komen? Juist van­daag? En dat juist van­daag onvoor­zie­ne omstan­dig­he­den roet in het eten had­den gegooid? Ik schraap­te mijn keel om me te ver­ex­cu­se­ren. Maar hij was me voor. Excu­ses waren niet nodig. Ik was er toch?

Gerust­ge­steld zocht ik mijn plek op onder het zelfs hier ver­trouwd aan­voe­len­de bla­der­dek. Als van­zelf ver­dween de onaan­ge­na­me ste­rie­le lucht die op deze plek zo ken­mer­kend heet te zijn, om plaats te maken voor de her­ken­ba­re geur die ik al sinds mijn kin­der­tijd met hem asso­ci­eer. Op slag ver­gat ik waar we waren. Waar­om hij daar was.

Hij was er klaar voor, zo ver­tel­de hij. Nadat alle voor­be­rei­den­de onder­zoe­ken en checks ach­ter de rug waren had hij de dagen staan aftel­len. Elke dag dat er geen ver­los­send bericht kwam was een ver­lo­ren dag. Nu hij fit genoeg bevon­den was om de zwa­re ope­ra­tie te onder­gaan kon het wat hem betrof maar beter van­daag dan mor­gen gebeu­ren. Waar­om gedraald?

Ik knik­te beves­ti­gend en vroeg me tege­lij­ker­tijd af wat ik zelf zou doen. Zou ik ook zo onbe­vreesd uit­kij­ken naar wat hem te wach­ten stond? Maar het ging niet om mij, maar om hem. En ik voel­de bewon­de­ring voor zijn kracht. Zijn lef. Altijd al.

~ ~ ~

Het viel nog niet mee om gis­ter van­uit Ede op tijd in het Catha­ri­na Zie­ken­huis in Eind­ho­ven te zijn. Van­we­ge een omge­val­len hijs­kraan op de A50 ston­den alle door­gangs­we­gen van­uit Ede rich­ting het zui­den vol files. Ondanks dat ik ruim op tijd ver­trok­ken was voor het bezoek­uur van 19:45 uur, kwam ik pas om 20:45 uur in Eind­ho­ven aan. Geluk­kig was het me toe­ge­staan om toch nog even­tjes bij m’n vader langs te gaan om hem heel veel sterk­te te wen­sen voor zijn hart­klepope­ra­tie die voor van­daag gepland staat.

~ ~ ~

[upda­te dins­dag 24 janu­a­ri]
Op dins­dag­och­tend is de ope­ra­tie om acht uur gestart. Rond 12 uur kre­gen we bericht dat de hart­klep suc­ces­vol is ver­van­gen en dat er tevens een klei­ne omlei­ding is gedaan. Tot nu toe posi­tief nieuws. Later op de dag krij­gen we meer nieuws.