Blogtournee

Zater­dag zat er een envel­op bij de post, afkom­stig van Uit­gev­er­ij Podi­um uit Ams­ter­dam. Ik kon me niet herin­neren dat ik er iets besteld had. Een­maal open, gleed er een dun boek­je uit. Er begon iets te dagen. De naam van de auteur deed de rest. De blog­tournee was begonnen!

Voor de tweede maal organ­iseert NOT JUST ANY BOOK een boek­blog­tournee, waar­bij een nieuw ver­sch­enen boek (in dit geval een dicht­bun­del) van blog tot blog ‘reist’, en op ver­schil­lende manieren onder de aan­dacht wordt gebracht.

Op 26 jan­u­ari was de aftrap voor ‘Ademhalen onder de maan’, geschreven door Ing­mar Heytze.

Nu vraagt u zich miss­chien af waarom die envel­op bij mij bin­nen­viel. Dat is een­voudig te verk­laren. Ook ik ga aan­dacht best­e­den aan deze nieuwe poëziebun­del. En wel op 8 maart. Dat duurt dus nog even­t­jes. Tijd genoeg om me samen met de dichter Heytze in te lev­en in de lev­ens van anderen, want dat is (vol­gens de achter­flap) het the­ma van de gedicht­en:

In ‘Ademhalen onder de maan’ leeft Ing­mar Heytze lev­ens van anderen — nieuws­gierig, ver­baasd en soms weemoedig — want één lev­en is hem te weinig.
Waar staat het huis waarin je óók had kun­nen wonen? Hoe koester je een dochter die je nooit hebt vast­ge­houden? Wat zijn de gedacht­en van de aller­laat­ste mens op aarde?

Dit zijn vraagstukken die mij ook vaak bezighouden en welke ik probeer uit te werken in mijn fic­tieblogs. Ik kan uren fan­taseren over bijvoor­beeld die gedacht­en van de aller­laat­ste mens op aarde. Het kost mij weinig moeite mezelf te ver­plaat­sen in zijn of haar sit­u­atie en dan te bedenken wat er alle­maal in dat hoofd omgaat. Hoe weet je dat je de laat­ste mens bent? Voor wie moet je bli­jven lev­en? Wat ga je vanavond eten? Waarom hebben ze je niet verteld waar ze met z’n allen naar toe zijn gegaan? Als je over de aan­vanke­lijke aarzel­ing heen bent, dan gaat het vanzelf en is het moeil­ijk te stop­pen.

Probeer het zelf eens. Het is ver­slavend.

De bedoel­ing is dat ik voor de blog­tournee een essay of col­umn over de poëziebun­del ga schri­jven. Dat vergt een andere insteek. Maar, zoals gezegd, ik heb de tijd vooraleer de bun­del mijn blog aan­doet. Tijd die ik zal moeten gebruiken om de gedicht­en regel­matig te lezen en op me te lat­en inwerken. Zien of het iets met me doet. Of het iets bij me los­maakt. Waar ik, al bladerend, alle vertrouwen in heb. Want met een zin als (alweer op de achter­flap om nog niet teveel pri­js te geven):

bij jou vergeet ik bij­na
dat we samen maar één lev­en kri­j­gen

heb je mij al tot in het diepst ger­aakt.

~ ~ ~

Dit is het Tourschema:

Jan­u­ari
26 > Lit­er­atu­ur­log => Start boek­blog­tournee Ademhalen onder de maan van Ing­mar Heytze
29 > Poëzie-Leestafel => Ing­mar Heytze

Feb­ru­ari
1 > www.hanta.nl => Ademhalen onder de maan — Ing­mar Heytze
3 > www.mariafoerier.nl => ‘Ik ben toch een dichter van de soort die niet pre­cies weet waar hij eigen­lijk mee bezig is’ INGMAR HEYTZE
7 > www.ooteoote.nl => De woe­dende berust­ing van Ing­mar Heytze
10 > www.elinestiekema.nl => Vlekkeloos
13 > www.miriamrasch.nl => Ing­mar Heytze, Ademhalen onder de maan: Nu alleen zijn is ver­bo­den
16 > http://woutsorgdrager.wordpress.com => Ademhalen onder de maan
19 > www.tzum.info => Film­p­je: Ing­mar Heytze leest ‘Schaduwen’
22 > http://winterlief.blogspot.com => Ademhalen onder de maan
25 > www.arte-mi-sia.com => Ein­de­loos bewustz­i­jn
28 > www.hiepr.nl => Ademhalen onder de maan

Maart
2 > http://schrijfwijzen.wordpress.com => Ademhalen tij­dens een inter­view onder de maan
5 > http://grondtoon.wordpress.com => Wonen in een tuin­wijk
8 > www.petepel.nl => scheef­groei
11 > http://jacobjanvoerman.wordpress.com => Ander­half lev­en
14 > www.lenaleen.nl => Ademhalen onder de maan
17 > www.literairnederland.nl => De getergde dichter

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets