Maandag, 30 januari 2012

Blogtour­nee

Zater­dag zat er een enve­lop bij de post, afkom­stig van Uit­ge­ve­rij Podi­um uit Amster­dam. Ik kon me niet her­in­ne­ren dat ik er iets besteld had. Een­maal open, gleed er een dun boek­je uit. Er begon iets te dagen. De naam van de auteur deed de rest. De blogtour­nee was begonnen!

Voor de twee­de maal orga­ni­seert NOT JUST ANY BOOK een boek­blogtour­nee, waar­bij een nieuw ver­sche­nen boek (in dit geval een dicht­bun­del) van blog tot blog ‘reist’, en op ver­schil­len­de manie­ren onder de aan­dacht wordt gebracht.

Op 26 janu­a­ri was de aftrap voor ‘Adem­ha­len onder de maan’, geschre­ven door Ingmar Heyt­ze.

Nu vraagt u zich mis­schien af waar­om die enve­lop bij mij bin­nen­viel. Dat is een­vou­dig te ver­kla­ren. Ook ik ga aan­dacht beste­den aan deze nieu­we poë­zie­bun­del. En wel op 8 maart. Dat duurt dus nog even­tjes. Tijd genoeg om me samen met de dich­ter Heyt­ze in te leven in de levens van ande­ren, want dat is (vol­gens de ach­ter­flap) het the­ma van de gedichten:

In ‘Adem­ha­len onder de maan’ leeft Ingmar Heyt­ze levens van ande­ren — nieuws­gie­rig, ver­baasd en soms wee­moe­dig — want één leven is hem te wei­nig.
Waar staat het huis waar­in je óók had kun­nen wonen? Hoe koes­ter je een doch­ter die je nooit hebt vast­ge­hou­den? Wat zijn de gedach­ten van de aller­laat­ste mens op aarde?

Dit zijn vraag­stuk­ken die mij ook vaak bezig­hou­den en wel­ke ik pro­beer uit te wer­ken in mijn fic­tie­blogs. Ik kan uren fan­ta­se­ren over bij­voor­beeld die gedach­ten van de aller­laat­ste mens op aar­de. Het kost mij wei­nig moei­te mezelf te ver­plaat­sen in zijn of haar situ­a­tie en dan te beden­ken wat er alle­maal in dat hoofd omgaat. Hoe weet je dat je de laat­ste mens bent? Voor wie moet je blij­ven leven? Wat ga je van­avond eten? Waar­om heb­ben ze je niet ver­teld waar ze met z’n allen naar toe zijn gegaan? Als je over de aan­van­ke­lij­ke aar­ze­ling heen bent, dan gaat het van­zelf en is het moei­lijk te stoppen.

Pro­beer het zelf eens. Het is verslavend.

De bedoe­ling is dat ik voor de blogtour­nee een essay of column over de poë­zie­bun­del ga schrij­ven. Dat vergt een ande­re insteek. Maar, zoals gezegd, ik heb de tijd voor­al­eer de bun­del mijn blog aan­doet. Tijd die ik zal moe­ten gebrui­ken om de gedich­ten regel­ma­tig te lezen en op me te laten inwer­ken. Zien of het iets met me doet. Of het iets bij me los­maakt. Waar ik, al bla­de­rend, alle ver­trou­wen in heb. Want met een zin als (alweer op de ach­ter­flap om nog niet teveel prijs te geven):

bij jou ver­geet ik bij­na
dat we samen maar één leven krijgen

heb je mij al tot in het diep­st geraakt.

~ ~ ~

Dit is het Tourschema:

Janu­a­ri
26 > Lite­ra­tuur­log => Start boek­blogtour­nee Adem­ha­len onder de maan van Ingmar Heyt­ze
29 > Poë­zie-Lees­ta­fel => Ingmar Heyt­ze

Febru­a­ri
1 > www.hanta.nl => Adem­ha­len onder de maan — Ingmar Heyt­ze
3 > www.mariafoerier.nl => ‘Ik ben toch een dich­ter van de soort die niet pre­cies weet waar hij eigen­lijk mee bezig is’ INGMAR HEYTZE
7 > www.ooteoote.nl => De woe­den­de berus­ting van Ingmar Heyt­ze
10 > www.elinestiekema.nl => Vlek­ke­loos
13 > www.miriamrasch.nl => Ingmar Heyt­ze, Adem­ha­len onder de maan: Nu alleen zijn is ver­bo­den
16 > http://woutsorgdrager.wordpress.com => Adem­ha­len onder de maan
19 > www.tzum.info => Film­pje: Ingmar Heyt­ze leest ‘Scha­du­wen’
22 > http://winterlief.blogspot.com => Adem­ha­len onder de maan
25 > www.arte-mi-sia.com => Ein­de­loos bewust­zijn
28 > www.hiepr.nl => Adem­ha­len onder de maan

Maart
2 > http://schrijfwijzen.wordpress.com => Adem­ha­len tij­dens een inter­view onder de maan
5 > http://grondtoon.wordpress.com => Wonen in een tuin­wijk
8 > www.petepel.nl => scheef­groei
11 > http://jacobjanvoerman.wordpress.com => Ander­half leven
14 > www.lenaleen.nl => Adem­ha­len onder de maan
17 > www.literairnederland.nl => De geterg­de dichter

19 reacties

linda kwakernaat 30 januari 2012 Reageer

wauw wat gaaf om zo een boek, en voor­al een gedich­ten­bun­del onder de aan­dacht te brengen

Peter 4 februari 2012 Reageer

Dat vind ik zelf ook. Daar­om ga ik er de komen­de dagen eens goed voor zit­ten om de bun­del gecon­cen­treerd door te lezen.

Naomi 30 januari 2012 Reageer

Oeh heel veel suc­ces! En dat geeft inder­daad wel denk­voer. Wat zou ik doen als ik de laat­ste op aar­de was?

Peter 4 februari 2012 Reageer

Dank je. Ik voel me ver­eerd, en daar­door wil het natuur­lijk ook erg goed invullen.
Ben je er inmid­dels al uit wat jij zou doen als laat­ste per­soon op de aar­de? Kun je een leuk blogje over schrijven 🙂

anneeke 31 januari 2012 Reageer

Leuk! Ben erg benieuwd!

Merel 31 januari 2012 Reageer

Leuk idee zo’n blogtour­nee! Ben benieuwd naar jouw blog, want boven­staan­de belooft al veel goeds!

Lauradenkt 31 januari 2012 Reageer

Die quo­te klinkt mooi 🙂

Jolka 31 januari 2012 Reageer

.. dat hoofd van jou staat niet zo heel vaak stil, hè..

Peter 4 februari 2012 Reageer

Zelfs niet wan­neer ik slaap. Ik kan daar ook niets aan doen. Maar ik heb er mee leren leven 😉

Dina-Anna 31 januari 2012 Reageer

Samen met Ingmar Heyt­ze… nou ik ken zijn werk en ben alvast reu­ze benieuwd. Veel succes!

Peter 4 februari 2012 Reageer

Ik ken­de slechts een enkel gedicht van hem, maar via zijn laat­ste bun­del al een hele hoop meer 😉

Monique 31 januari 2012 Reageer

Wat ont­zet­tend leuk, zo’n blogtour­nee. En ook leuk dat het om een poë­zie­bun­del gaat in dit tournee!

Peter 4 februari 2012 Reageer

Ja he! Doe je de vol­gen­de keer ook mee?

Rianne 4 februari 2012 Reageer

Wat een leuk idee! ik ben benieuwd wat er komend gaat..

Peter 5 februari 2012 Reageer

Ik hou jul­lie op de hoogte 😉

Geef een antwoord