Making the Difference — 13

Deze blog­post is deel 13 van 17 in de serie Mak­ing the Dif­fer­ence

Het is raar hoe voor je gevoel de din­gen soms bij elka­ar komen zon­der dat je je er op dat moment van bewust bent. Deze ocht­end reden we vanu­it Arn­hem naar Bra­bant voor een bezoek­je aan mijn oud­ers. Sinds mijn vad­er vorige week een nieuwe hartk­lep heeft gekre­gen ben ik de afgelopen weken al vak­er in Bra­bant geweest dan heel het vorige jaar bij elka­ar. Ter­wi­jl ik toen al van plan was om met meer regel­maat bij hen langs te gaan, heeft er toch weer eerst iets moeten gebeuren alvorens dit voorne­men omgezet werd in daden.

En wan­neer dit nu nog de eerste keer was. Maar nee hoor, neem van mij aan dat ik in het verleden te vaak aller­lei zak­en van plan was die in de meeste gevallen bleven wat ze waren. Plan­nen. Voorne­mens. Ideeën. Net zo makke­lijk als ik ze ver­zon, ver­gat ik ze weer. Kwa­men er andere plan­nen voor in de plaats. Om ook weer plaats te moeten mak­en. Waar­door ik soms het idee had druk bezig te zijn. Ter­wi­jl ik heel diep van bin­nen echt wel wist dat ik ver­keerd bezig was. Te slap. Niet door­tas­tend. Me ver­schuilend achter van alles. Achter mezelf. Om zo mezelf niet te hoeven zien. Om de con­frontatie niet te hoeven aan­gaan.

In de voor­bi­je maan­den ben ik die con­frontatie dus wel aange­gaan. Voorzichtig weliswaar. Omdat ik niet het idee had dat ik com­pleet ver­keerd bezig was. Eerder wat aan­moedig­ing nodig had. Struc­tu­ur. Richt­ing. En in de work­shop kreeg ik (niet voor de eerste keer overi­gens) een gereed­schapset aan­gereikt om een en andere te realis­eren. Met het 100 dagen actieplan ben ik aan de slag gegaan om te zien of ik in staat was veran­der­ing aan te bren­gen in de manier waarop ik de zak­en aan­pak­te. Een stok achter de deur wer­den de zondagse blogver­sla­gen die ik mezelf opgelegd had om lat­er terug te kun­nen kijken op deze peri­ode.

Niet dat ik in deze blogs het achter­ste van mijn tong heb lat­en zien. Daar­voor moet ik nog een lan­gere weg afleggen. Wel hield­en ze me de hele week scherp. Ze dwon­gen me veel bewuster bezig te zijn met dat­gene waar ik aan wilde werken. In die zin zijn ze me van onschat­bare hulp gebleken. En dat zijn ze nog steeds.

Dat bedacht ik me alle­maal tij­dens die autorit. Op weg naar Bra­bant. Met op de radio muziek die je alleen op zondag mooi vin­dt. Met tussendoor gesprekken die je alleen tij­dens zondagse autorit­ten voert. Met buiten het land­schap dat je alti­jd op zondag ziet.
Met ook de spi­jt te weten dat ik dit veel te weinig doe. Maar ook met de weten­schap dat ik bezig ben dit te veran­deren. Omdat met elke week het voor mij duidelijk­er wordt wat ik wil. En hoe ik dat kan bereiken.

Meer focus op de din­gen die ik belan­grijk vind. Verdieping. Aan­dacht voor mijn naas­ten. Tijd voor lezen en schri­jven. Geni­eten van muziek. Bouwen aan mijn con­di­tie. En alles wat daar­van aflei­dt zoveel mogelijk zien te ver­mi­j­den. Geen lange lijsten van din­gen die ik nog wil doen. Daar­voor in de plaats korte lijst­jes met de din­gen die ik belan­grijk vind en waarmee ik bezig ben. Om ze niet te ver­geten. Om het overzichtelijk te houden en haal­baar te mak­en. Zodat ik er ook echt mee aan de slag ga en er mee bezig bli­jf. Komt er op deze wijze ruimte vrij voor iets nieuws, dan komt tijd komt raad.

Voor­lop­ig luidt mijn devies:

~ ~ ~

Naar aan­lei­d­ing van de tweedaagse work­shop ‘Mak­ing the Dif­fer­ence’, waar­bij we afs­loten met een 100 dagen actieplan om te zien in hoev­erre we in staat zijn veran­derin­gen door te voeren, geef ik hier weke­lijks reken­schap af van mijn vorderin­gen.  

Hier nog eens de 10 principes die ik eerder heb toegelicht. Het is een set van ver­schil­lende lei­draden die los van elka­ar, maar zek­er in samen­hang met elka­ar een krachtig mid­del kun­nen zijn om richt­ing te geven aan je lev­en:

 1. I am respon­si­ble / I choose
 2. I clar­i­fy my val­ues / My foun­da­tion
 3. I have a vision / The prin­ci­ple of lead­er­ship
 4. I live my mis­sion / The prin­ci­ple of exe­cu­tion
 5. I strive for life bal­ance / Putting more liv­ing in our life
 6. I give and take / The fair­ness-prin­ci­ple in nego­ti­a­tion, sell­ing and in life
 7. I focus on empa­thy / Under­stand­ing is the key
 8. I believe in involve­ment and diver­si­ty / A small com­mit­ted group of peo­ple can change the world
 9. I make rela­tion­ship deposits / It’s the small things
 10. I re-ener­gize week­ly / You can’t man­age time, but you can man­age your ener­gy
  [copy­right: Mark McGre­gor — Being on a mis­sion]

Het 100 dagen actieplan dat ik voor mezelf heb opgesteld, ziet er ver­vol­gens als vol­gt uit:

 • Begin met een week­plan­ning
 • Drink meer water – Meer bal­ans in voed­ing
 • Vak­er sporten – Dagelijkse work­out
 • Leg visie en missie vast
 • Pre­sen­teer jezelf als lei­der
 • Maak een betere tijdsverdel­ing bin­nen je rollen

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« Mak­ing the Dif­fer­ence — 12Mak­ing the Dif­fer­ence — 14 »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets