Kapstok

In mijn werkdagelijkse lev­en ben ik Busi­ness Sys­tems Ana­lyst bij een groot beursgeno­teerd inter­na­tion­aal bedri­jf. Vaak werk ik mee aan meerdere IT-pro­jecten tegelijk. Ook ben ik soms pro­jectlei­der van een project. Op dit moment ben ik voor de volle 100% toegewezen als Glob­al Design Lead bin­nen een groot soft­ware imple­men­tatie tra­ject. Hoe het ook zij, alti­jd ben ik bezig met de plaats­bepal­ing van het project (of de pro­jecten) waarin ik een rol heb, ten opzichte van de andere pro­jecten in mijn directe omgev­ing. Waar zijn zij mee bezig? Con­flicteert hun beoogde func­tion­aliteit met de onze, of vult ze die juist aan? Gaan ze gebruik mak­en van dezelfde pro­gram­meurs bij onze externe lever­anciers? Valt hun imple­men­tatiemo­ment samen met dat van ons? En zo ja, wie moet er dan wijken?

Om al die ver­schil­lende gegevens makke­lijk te kun­nen onthouden en het overzicht niet te ver­liezen, heb ik voor mijzelf in gedacht­en een hele wijk van huizen neergezet. Elke project is daar terug te vin­den als een huis. Aan de buitenkant is goed te zien of een huis onbe­woon­baar is verk­laard (planken voor de ramen wan­neer het project weinig tot geen voort­gang laat zien) of dat er lev­en in de brouw­er­ij is. Wan­neer ik een willekeurig huis betreed dan zie ik op ver­schil­lende plekken voor­w­er­pen liggen die alleen voor mij iets beteke­nen. Het kan aangeven welke mod­ules het project wil imple­menteren. Wat voor pro­gram­meer­taal ze hanteren. Voor welke imple­men­tatiepart­ner ze hebben gekozen.

Op deze manier kan ik snel de karak­ter­istiek van een project oproepen en zien wat de relatie tot mijn eigen project is. Ik ben vrij om nieuwe voor­w­er­pen toe te voe­gen indi­en er zich nieuwe ontwik­kelin­gen bin­nen een project aan­di­en. Of om de voor­w­er­pen anders te rangschikken zodat het geheel een nieuwe beteke­nis kri­jgt. Omdat ik er veelvuldig ver­toef kost het me weinig moeite om de indi­vidu­ele pro­jecten voor de geest te halen en om ze van elka­ar te kun­nen onder­schei­den.

Deze tech­niek heb ik niet zelf ver­zon­nen, maar ben ik lang gele­den tegengekomen in een boek over rede­naars uit de oud­heid. Zij gebruik­ten wat nu bek­end staat als de Mnemotech­niek om hele voor­dracht­en uit het hoofd te leren om deze lat­er te kun­nen voor­dra­gen. Ik voelde me meteen aange­spro­ken door de cre­atieve manier om zak­en te onthouden door samen­hang aan te bren­gen. Vooral van de plaatsmeth­ode was ik erg gecharmeerd:

De plaatsmeth­ode (method of loci): door mid­del van een virtuele wan­del­ing. Als voor­beeld: een bood­schap­pen­li­jst­je: je beeldt je in dat je door je woonkamer wan­delt, en dat je voor­w­er­pen, die je op een te onthouden bood­schap­pen­li­jst zet, op je denkbeeldige route door je huis legt: een stok­brood aan de voordeur, een fles wijn op je salontafel, kaas in de keuken, enz.. Als je je op een lat­er tijd­stip opnieuw inbeeldt dat je deze weg aflegt, zul je je deze voor­w­er­pen herin­neren.
[Wikipedia — Mnemotech­niek]

Een bij­zon­dere plaats heb ik ingeruimd in elk huis voor de kap­stok. Feit­elijk heb ik zelfs meerdere kap­stokken in de hal geplaatst. Een­t­je is er voor het pro­ject­team. De pro­jec­tle­den die bij mij bek­end zijn hang ik hiërar­chisch en/of func­tion­eel aan de armen van de staande kap­stok.  Verder is er een kap­stok in de vorm van een stang waaraan kleer­hang­ert­jes hangen. Deze geven de ver­schil­lende mijl­palen in het project aan. Bij elke update die ik te horen kri­jg ver­schuif ik het betr­e­f­fende hang­ert­je. Een derde kap­stok, en eigen­lijk de meest belan­grijke, is opnieuw een staande waar ik de relatie(s) tot de andere pro­jecten probeer bij te houden. Links hangen de pro­jecten waar­van het project afhanke­lijk is. Rechts de pro­jecten die op hun beurt afhanke­lijk zijn van het bewuste project.

Deze kap­stokken zijn voor mij dus van essen­tieel belang om de sta­tus van een project te zien, te weten hoe de relatie ten opzichte van de andere pro­jecten er uit ziet, en wie de sleutelfig­uren zijn bin­nen het project. Zon­der de kap­stokken zou me dat niet zo snel lukken. De jassen zouden als een niet­szeggende hoop kled­ing op de grond liggen. Onont­war­baar. Om in ver­strikt te rak­en.

~ ~ ~

Mijn bij­drage voor #wot dd 9/2/2012

Wat is wot? => Write on Thurs­day

Deze week is het woord KAPSTOK:
[zelf­s­tandig naam­wo­ord]• plank of stan­daard met hak­en om jassen aan op de hangen
kap­stok (zn): aan­knop­ingspunt

~ ~ ~ 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets