20120212 — zondag

Making the Dif­fe­ren­ce — 14

Mor­gen (maan­dag 13 febru­a­ri) staat de terug­kom­dag gepland voor de twee­daag­se work­shop die mijn werk­ge­ver begin novem­ber 2011 had geor­ga­ni­seerd rond­om het the­ma ‘Making the Dif­fe­ren­ce’. Op ’t eind van de work­shop werd gevraagd het geleer­de in prak­tijk te bren­gen. Hier­voor moesten we een 100 dagen actie­plan opstel­len. Omdat ik voor mijn doen rede­lijk enthou­si­ast uit de work­shop kwam nam ik me voor om weke­lijks over onder­wer­pen uit de work­shop te blog­gen. Of even­tu­e­le vor­de­rin­gen met betrek­king tot het 100 dagen actie­plan te delen.

De weken zijn voor­bij­ge­vlo­gen. Van­daag heb ik de aan­te­ke­nin­gen van die work­shop plus alle blogs nog eens door­ge­le­zen. In veel geval­len gin­gen de blogs niet altijd recht­streeks in op de pun­ten die ik van­uit mijn actie­plan zou aan­pak­ken. Maar over het geheel geno­men is alles aan bod geko­men. Zelf heb ik het idee dat er op ver­schei­de­ne ter­rei­nen ook beschei­den voort­gang geboekt is. Mor­gen zal blij­ken of deze mening gedeeld wordt door de coa­ches. Ik zal er mor­gen­avond (na het groeps­di­ner, dus geen #blog­praat voor mij) een ver­volg­blog aan wijden.

Hoe de beoor­de­ling ook uit­valt, ik weet nu al dat de acti­vei­ten van de voor­gaan­de 100 dagen mor­gen niet door mij afge­slo­ten wor­den. De voor­bije maan­den is er iets in wer­king gezet, meer niet. Het ech­te werk moet nog begin­nen. Ik heb op eigen kracht een deur geo­pend, wel­is­waar slechts op een kier, waar­ach­ter veel­be­lo­vend maar gro­ten­deels onont­gon­nen gebied ligt. Daar ga ik ver­der op expeditie.

~ ~ ~

Naar aan­lei­ding van de twee­daag­se work­shop ‘Making the Dif­fe­ren­ce’, waar­bij we afslo­ten met een 100 dagen actie­plan om te zien in hoe­ver­re we in staat zijn ver­an­de­rin­gen door te voe­ren, geef ik hier weke­lijks reken­schap af van mijn vorderingen. 

Hier nog eens de 10 prin­ci­pes die ik eer­der heb toe­ge­licht. Het is een set van ver­schil­len­de lei­dra­den die los van elkaar, maar zeker in samen­hang met elkaar een krach­tig mid­del kun­nen zijn om rich­ting te geven aan je leven:

 1. I am res­pon­si­ble / I choose
 2. I cla­ri­fy my valu­es / My foundation
 3. I have a visi­on / The prin­ci­ple of leadership
 4. I live my mis­si­on / The prin­ci­ple of execution
 5. I stri­ve for life balan­ce / Put­ting more living in our life
 6. I give and take / The fair­ness-prin­ci­ple in nego­ti­a­ti­on, sel­ling and in life
 7. I focus on empa­thy / Under­stan­ding is the key
 8. I belie­ve in invol­ve­ment and diver­si­ty / A small com­mit­ted group of peo­p­le can chan­ge the world
 9. I make rela­ti­ons­hip depo­sits / It’s the small things
 10. I re-ener­gi­ze wee­kly / You can’t mana­ge time, but you can mana­ge your energy
  [copy­right: Mark McG­re­gor — Being on a mission]

Het 100 dagen actie­plan dat ik voor mezelf heb opge­steld, ziet er ver­vol­gens als volgt uit:

 • Begin met een weekplanning
 • Drink meer water – Meer balans in voeding
 • Vaker spor­ten – Dage­lijk­se workout
 • Leg visie en mis­sie vast
 • Pre­sen­teer jezelf als leider
 • Maak een bete­re tijds­ver­de­ling bin­nen je rollen

Reacties

 1. Elja

  Span­nend! Heel benieuwd wat voor feed­back je krijgt en hoe je je er zelf over voelt na morgen!

  1. Peter

   Ja, ik kijk er ook wel naar uit.

 2. Dina-Anna

  Ah… ik ben benieuwd 🙂

 3. Merel

  Je bent er inder­daad erg goed mee bezig!

 4. Marjolein

  Mooi om zo reken­schap te geven van een bij­zon­der pro­ject. En her­ken­baar dat het een eer­ste stap is in een keten van ver­an­de­rin­gen. Er is iets in gang gezet…