Making the Difference — 14

Deze blog­post is deel 14 van 17 in de serie Mak­ing the Dif­fer­ence

Mor­gen (maandag 13 feb­ru­ari) staat de terugkomdag gep­land voor de tweedaagse work­shop die mijn werkgev­er begin novem­ber 2011 had geor­gan­iseerd ron­dom het the­ma ‘Mak­ing the Dif­fer­ence’. Op ’t eind van de work­shop werd gevraagd het geleerde in prak­tijk te bren­gen. Hier­voor moesten we een 100 dagen actieplan opstellen. Omdat ik voor mijn doen redelijk ent­hou­si­ast uit de work­shop kwam nam ik me voor om weke­lijks over onder­w­er­pen uit de work­shop te bloggen. Of eventuele vorderin­gen met betrekking tot het 100 dagen actieplan te delen.

De weken zijn voor­bi­jgevlo­gen. Van­daag heb ik de aan­tekenin­gen van die work­shop plus alle blogs nog eens doorgelezen. In veel gevallen gin­gen de blogs niet alti­jd recht­streeks in op de pun­ten die ik vanu­it mijn actieplan zou aan­pakken. Maar over het geheel genomen is alles aan bod gekomen. Zelf heb ik het idee dat er op ver­schei­dene ter­reinen ook beschei­den voort­gang geboekt is. Mor­gen zal blijken of deze mening gedeeld wordt door de coach­es. Ik zal er mor­ge­navond (na het groeps­din­er, dus geen #blog­praat voor mij) een ver­vol­gblog aan wij­den.

Hoe de beo­ordel­ing ook uit­valt, ik weet nu al dat de activeit­en van de voor­gaande 100 dagen mor­gen niet door mij afges­loten wor­den. De voor­bi­je maan­den is er iets in werk­ing gezet, meer niet. Het echte werk moet nog begin­nen. Ik heb op eigen kracht een deur geopend, weliswaar slechts op een kier, waarachter veel­belovend maar gro­ten­deels onont­gonnen gebied ligt. Daar ga ik verder op expe­di­tie.

~ ~ ~

Naar aan­lei­d­ing van de tweedaagse work­shop ‘Mak­ing the Dif­fer­ence’, waar­bij we afs­loten met een 100 dagen actieplan om te zien in hoev­erre we in staat zijn veran­derin­gen door te voeren, geef ik hier weke­lijks reken­schap af van mijn vorderin­gen.  

Hier nog eens de 10 principes die ik eerder heb toegelicht. Het is een set van ver­schil­lende lei­draden die los van elka­ar, maar zek­er in samen­hang met elka­ar een krachtig mid­del kun­nen zijn om richt­ing te geven aan je lev­en:

 1. I am respon­si­ble / I choose
 2. I clar­i­fy my val­ues / My foun­da­tion
 3. I have a vision / The prin­ci­ple of lead­er­ship
 4. I live my mis­sion / The prin­ci­ple of exe­cu­tion
 5. I strive for life bal­ance / Putting more liv­ing in our life
 6. I give and take / The fair­ness-prin­ci­ple in nego­ti­a­tion, sell­ing and in life
 7. I focus on empa­thy / Under­stand­ing is the key
 8. I believe in involve­ment and diver­si­ty / A small com­mit­ted group of peo­ple can change the world
 9. I make rela­tion­ship deposits / It’s the small things
 10. I re-ener­gize week­ly / You can’t man­age time, but you can man­age your ener­gy
  [copy­right: Mark McGre­gor — Being on a mis­sion]

Het 100 dagen actieplan dat ik voor mezelf heb opgesteld, ziet er ver­vol­gens als vol­gt uit:

 • Begin met een week­plan­ning
 • Drink meer water – Meer bal­ans in voed­ing
 • Vak­er sporten – Dagelijkse work­out
 • Leg visie en missie vast
 • Pre­sen­teer jezelf als lei­der
 • Maak een betere tijdsverdel­ing bin­nen je rollen

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« Mak­ing the Dif­fer­ence — 13Mak­ing the Dif­fer­ence — 14a »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets