20120213 — maandag

Making the Dif­fe­ren­ce — 14a

Van­daag voor de ver­an­de­ring een dag­je work­shop­pen in Door­werth in plaats van een maan­g­dag­se werk­dag in Ede. De trou­we lezer weet dat de tijd aan­ge­bro­ken was om de balans op te maken voor mijn 100 dagen actie­plan. Een plan opge­steld na afloop van de twee­daag­se work­shop ‘Making the Dif­fe­ren­ce’ in novem­ber 2011. Sinds­dien waren er 98 dagen ver­stre­ken. De gestel­de doe­len zou­den bereikt moe­ten zijn.

Maar voor­al­eer we reken­schap kon­den afleg­gen, wer­den we in de vroe­ge och­tend gecon­fron­teerd met weer­alarm Code Rood. Extre­me glad­heid ver­oor­zaakt door ijzel en opvrie­zen­de weg­ge­deel­tes zorg­de voor nieu­we een uit­da­ging. Het tij­dig en vei­lig berei­ken van het Gol­den Tulip hotel in Door­werth werd ons voor­naams­te doel. Iets na 10:00 uur was ieder­een bin­nen en kon de dag beginnen.

Aller­eerst werd beves­tigd wat ik gis­ter al dacht, we gaan vro­lijk ver­der met het wer­ken aan en ont­dek­ken van ons­zelf. Zon­der de uit­slag af te wach­ten van de vor­de­rin­gen met betrek­king tot onze actie­plan­nen pre­sen­teer­de onze HR mana­ger een kort over­zicht van de acti­vi­tei­ten voor de komen­de maan­den tot aan de zomer:

 • een groeps­pro­gram­ma (drie groe­pen van 8 personen)
 • een indi­vi­du­eel pro­gram­ma (1 op 1 met een pro­fes­si­o­ne­le coach)
 • een Chan­ge Mana­ge­ment training
 • een medi­sche keuring
 • en een eind­pre­sen­ta­tie rich­ting het mana­ge­ment ter afslui­ting van deze nieu­we cyclus

Hier­na namen de twee coa­ches (Dia­na Rem­mers en Hans van Don­gen) van Route5 het over en werd er na een kor­te intro­duc­tie­ron­de begon­nen met het terug­blik­ken op zowel wat we had­den geleerd in novem­ber vorig jaar als onze vor­de­rin­gen op het gebied van ons per­soon­lij­ke actie­plan. Geluk­kig niet in de vorm van dro­ge opsom­min­gen, maar door bij­voor­beeld inter­ac­tie­ve ‘Teach Back’ (een oefe­ning in het kader van ’the best way to learn some­thing is through tea­ching’) en onder­lin­ge coa­ching ses­sies. Zo moch­ten we ons opnieuw ver­die­pen in o.a. het Bill Gates Model, de ver­schil­len tus­sen IQ, EQ en PQ, en natuur­lijk in de 10 prin­ci­pes van Mark McGregor.

Na de lunch was het moment aan­ge­bro­ken om met elkaar in klei­ne­re groe­pen over de actie­plan­nen te gaan pra­ten. De balans met betrek­king tot mijn eigen actie­plan viel posi­tief uit. Het meren­deel van wat ik mij­zelf opge­dra­gen had in novem­ber, had ik bin­nen de gestel­de tijd van 100 dagen tot een goed ein­de weten te bren­gen. Erg leuk was de posi­tie­ve feed­back over mijn gestruc­tu­reer­de aan­pak en het weke­lijks blog­gen. Hier­door kon ik voor mijn gevoel beter onder woor­den bren­gen wat het actie­plan mij tot dus­ver gebracht had.

Bleef over de taak om een nieuw plan te for­mu­le­ren voor de komen­de 100 dagen. Dat moet nog con­cre­ter wor­den. Han­dig hier­voor is de vraag­stel­ling: Waar sta ik van­daag, waar wil ik uit­ko­men over 100 dagen en wat is nodig om dat te berei­ken? Een valkuil die ver­me­den moet wor­den is dat een mid­del om je doel te berei­ken tot doel ver­he­ven wordt.
Dus niet: Ik moet een nieu­we func­tie­om­schrij­ving opstel­len, maar: Ik wil dui­de­lijk­heid heb­ben over mijn rol bin­nen de afde­ling en een groot pro­ject, en daar­voor is het nodig een nieu­we func­tie­om­schrij­ving op te stel­len samen met mijn lei­ding­ge­ven­de.

Van­daag is het niet gelukt om mijn nieu­we 100 dagen actie­plan op te stel­len. Dat is nu huis­werk gewor­den. Snel­heid is gebo­den, want het start­sein voor de twee­de ron­de is al gegeven.

~ ~ ~

Hier nog­maals de 10 prin­ci­pes uit de work­shop van novem­ber 2011 die ik in dit blog heb toe­ge­licht.
Het is een set van ver­schil­len­de lei­dra­den die indi­vi­du­eel, maar zeker in samen­hang met elkaar een krach­tig mid­del zijn om rich­ting te geven aan je leven:

 1. I am res­pon­si­ble / I choose
 2. I cla­ri­fy my valu­es / My foundation
 3. I have a visi­on / The prin­ci­ple of leadership
 4. I live my mis­si­on / The prin­ci­ple of execution
 5. I stri­ve for life balan­ce / Put­ting more living in our life
 6. I give and take / The fair­ness-prin­ci­ple in nego­ti­a­ti­on, sel­ling and in life
 7. I focus on empa­thy / Under­stan­ding is the key
 8. I belie­ve in invol­ve­ment and diver­si­ty / A small com­mit­ted group of peo­p­le can chan­ge the world
 9. I make rela­ti­ons­hip depo­sits / It’s the small things
 10. I re-ener­gi­ze wee­kly / You can’t mana­ge time, but you can mana­ge your energy

[copy­right: Mark McG­re­gor — Being on a mission]


Reacties

 1. jjvoerman

  hij leest een beet­je mat.
  behal­ve de terech­te posi­tie­ve feed­back lees ik de lol en de zin niet hele­maal terug.

  en als ik het pro­gram­ma lees krijg ik het voor­oor­deel dat wat mooi begin steeds meer inge­blikt gaat wor­den tot hap­kla­re mana­ge­ment brokken.

  klop dat vooroordeel?

  of zit ik er gewoon hele­maal naast ?
  heeft het je een nieu­we dri­ve opgeleverd? 

  ik hoop het.

  ik hoop dat je net zo’n wow! moment hebt gehad als #blog­praat gisteren.

  1. Peter

   Sterk opge­merkt!
   Ik denk dat het mat­te voor een gedeel­te komt door­dat ik best wel moe was toen ik het blogje schreef. Het was een inspan­nen­de dag waar­bij het in het begin moei­lijk was om me vrij te maken van de pro­ject­ac­ti­vi­tei­ten die con­ti­nu door mijn hoofd speelden.
   Je hebt gelijk dat het ‘speel­se’ karak­ter van de eer­ste work­shop nu een stuk min­der was. Dat was ook wen­nen. We gaan nu inder­daad rich­ting een iets meer for­meel pro­ces om een aan­tal actie­plan­nen goed uit te wer­ken en uit­ge­voerd te krijgen.
   Maar de dri­ve is er nog wel degelijk!

 2. Dina-Anna

  Ja maar ja… je kan nu een­maal niet alles heb­ben hé 😉