Making the Difference — 14a

Deze blog­post is deel 15 van 17 in de serie Mak­ing the Dif­fer­ence

Van­daag voor de veran­der­ing een dag­je work­shop­pen in Door­w­erth in plaats van een maangdagse werkdag in Ede. De trouwe lez­er weet dat de tijd aange­bro­ken was om de bal­ans op te mak­en voor mijn 100 dagen actieplan. Een plan opgesteld na afloop van de tweedaagse work­shop ‘Mak­ing the Dif­fer­ence’ in novem­ber 2011. Sinds­di­en waren er 98 dagen ver­streken. De gestelde doe­len zouden bereikt moeten zijn.

Maar vooraleer we reken­schap kon­den afleggen, wer­den we in de vroege ocht­end gecon­fron­teerd met weer­alarm Code Rood. Extreme glad­heid veroorza­akt door ijzel en opvriezende weggedeeltes zorgde voor nieuwe een uitdag­ing. Het tijdig en veilig bereiken van het Gold­en Tulip hotel in Door­w­erth werd ons voor­naam­ste doel. Iets na 10:00 uur was iedereen bin­nen en kon de dag begin­nen.

Allereerst werd beves­tigd wat ik gis­ter al dacht, we gaan vrolijk verder met het werken aan en ont­dekken van onszelf. Zon­der de uit­slag af te wacht­en van de vorderin­gen met betrekking tot onze actieplan­nen pre­sen­teerde onze HR man­ag­er een kort overzicht van de activiteit­en voor de komende maan­den tot aan de zomer:

 • een groep­spro­gram­ma (drie groepen van 8 per­so­n­en)
 • een indi­vidueel pro­gram­ma (1 op 1 met een pro­fes­sionele coach)
 • een Change Man­age­ment train­ing
 • een medis­che keur­ing
 • en een eind­p­re­sen­tatie richt­ing het man­age­ment ter afs­luit­ing van deze nieuwe cyclus

Hier­na namen de twee coach­es (Diana Rem­mers en Hans van Don­gen) van Route5 het over en werd er na een korte intro­duc­tieronde begonnen met het terug­b­likken op zow­el wat we had­den geleerd in novem­ber vorig jaar als onze vorderin­gen op het gebied van ons per­soon­lijke actieplan. Gelukkig niet in de vorm van droge opsom­min­gen, maar door bijvoor­beeld inter­ac­tieve ‘Teach Back’ (een oefen­ing in het kad­er van ‘the best way to learn some­thing is through teach­ing’) en onder­linge coach­ing sessies. Zo mocht­en we ons opnieuw verdiepen in o.a. het Bill Gates Mod­el, de ver­schillen tussen IQ, EQ en PQ, en natu­urlijk in de 10 principes van Mark McGre­gor.

Na de lunch was het moment aange­bro­ken om met elka­ar in kleinere groepen over de actieplan­nen te gaan prat­en. De bal­ans met betrekking tot mijn eigen actieplan viel posi­tief uit. Het meren­deel van wat ik mijzelf opge­dra­gen had in novem­ber, had ik bin­nen de gestelde tijd van 100 dagen tot een goed einde weten te bren­gen. Erg leuk was de posi­tieve feed­back over mijn gestruc­tureerde aan­pak en het weke­lijks bloggen. Hier­door kon ik voor mijn gevoel beter onder woor­den bren­gen wat het actieplan mij tot dusver gebracht had.

Bleef over de taak om een nieuw plan te for­muleren voor de komende 100 dagen. Dat moet nog con­creter wor­den. Hand­ig hier­voor is de vraag­stelling: Waar sta ik van­daag, waar wil ik uitkomen over 100 dagen en wat is nodig om dat te bereiken? Een valkuil die ver­me­den moet wor­den is dat een mid­del om je doel te bereiken tot doel ver­heven wordt.
Dus niet: Ik moet een nieuwe func­tieom­schri­jv­ing opstellen, maar: Ik wil duidelijkheid hebben over mijn rol bin­nen de afdel­ing en een groot project, en daar­voor is het nodig een nieuwe func­tieom­schri­jv­ing op te stellen samen met mijn lei­d­inggevende.

Van­daag is het niet gelukt om mijn nieuwe 100 dagen actieplan op te stellen. Dat is nu huiswerk gewor­den. Snel­heid is gebo­den, want het start­sein voor de tweede ronde is al gegeven.

~ ~ ~

Hier nog­maals de 10 principes uit de work­shop van novem­ber 2011 die ik in dit blog heb toegelicht.
Het is een set van ver­schil­lende lei­draden die indi­vidueel, maar zek­er in samen­hang met elka­ar een krachtig mid­del zijn om richt­ing te geven aan je lev­en:

 1. I am respon­si­ble / I choose
 2. I clar­i­fy my val­ues / My foun­da­tion
 3. I have a vision / The prin­ci­ple of lead­er­ship
 4. I live my mis­sion / The prin­ci­ple of exe­cu­tion
 5. I strive for life bal­ance / Putting more liv­ing in our life
 6. I give and take / The fair­ness-prin­ci­ple in nego­ti­a­tion, sell­ing and in life
 7. I focus on empa­thy / Under­stand­ing is the key
 8. I believe in involve­ment and diver­si­ty / A small com­mit­ted group of peo­ple can change the world
 9. I make rela­tion­ship deposits / It’s the small things
 10. I re-ener­gize week­ly / You can’t man­age time, but you can man­age your ener­gy

[copy­right: Mark McGre­gor — Being on a mis­sion]

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« Mak­ing the Dif­fer­ence — 14Mak­ing the Dif­fer­ence — 15 »
 • hij leest een beet­je mat.
  behalve de terechte posi­tieve feed­back lees ik de lol en de zin niet hele­maal terug.

  en als ik het pro­gram­ma lees kri­jg ik het vooro­ordeel dat wat mooi begin steeds meer inge­b­likt gaat wor­den tot hap­klare man­age­ment brokken.

  klop dat vooro­ordeel?

  of zit ik er gewoon hele­maal naast ?
  heeft het je een nieuwe dri­ve opgeleverd?

  ik hoop het.

  ik hoop dat je net zo’n wow! moment hebt gehad als #blog­praat gis­teren.

  • Sterk opge­merkt!
   Ik denk dat het mat­te voor een gedeelte komt door­dat ik best wel moe was toen ik het blog­je schreef. Het was een inspan­nende dag waar­bij het in het begin moeil­ijk was om me vrij te mak­en van de pro­jec­tac­tiviteit­en die con­tinu door mijn hoofd speelden.
   Je hebt gelijk dat het ‘speelse’ karak­ter van de eerste work­shop nu een stuk min­der was. Dat was ook wen­nen. We gaan nu inder­daad richt­ing een iets meer formeel pro­ces om een aan­tal actieplan­nen goed uit te werken en uit­gevo­erd te kri­j­gen.
   Maar de dri­ve is er nog wel degelijk!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets