20120214 — dinsdag

Meld­punt Valentijn

Sinds de jaren ’90 is er spra­ke van een toe­ne­mend ver­plicht karak­ter rond­om de Valen­tijns­vie­ring. Zon­der pre­sen­tje voor de part­ner kan men op deze dag met goed fat­soen niet meer thuis­ko­men. Op dit moment lopen de schat­tin­gen naar het aan­tal cadeaus (kaar­ten, bloe­men, geur­tjes, lin­ge­rie­setjes) wel­ke wor­den aan­ge­schaft, uit­een van 2.000.000 tot 3.500.000 stuks. Als één van de wei­ni­ge par­tij­en was de Par­tij Voor afschaf­fing Valen­tijns­dag (PVklei­ne­let­ter­tjesV) van­af het begin tegen deze opruk­ken­de ver­a­me­ri­ka­ni­se­ring (ook wel ver­loe­de­ring genoemd) van de ooit zo puur Hol­land­se ano­nie­me wenskaartencultuur.

Gezien alle pro­ble­men die samen­gaan met deze com­mer­ci­a­li­se­ring, is die opstel­ling terecht geble­ken. Onlangs heeft de PVklei­ne­let­ter­tjesV dan ook tegen ver­de­re open­stel­ling van de win­kels op Valen­tijns­dag gestemd.

De over­vloe­di­ge aan­schaf van cadeaus leidt name­lijk tot veel pro­ble­men; over­last in de win­kel­cen­tra, ver­vui­ling door het vele ver­pak­kings­ma­te­ri­aal, ver­drin­ging van het Valen­tijns­ge­voel en rela­tie- en lief­des­pro­ble­men wan­neer cadeaus wor­den ver­ge­ten of niet vol­doen aan de (te) hoge ver­wach­tin­gen. Voor veel men­sen vor­men deze zaken een seri­eus pro­bleem. Klach­ten wor­den ech­ter vaak niet gemeld, omdat men het idee heeft dat er toch niets mee wordt gedaan.

Heeft u over­last door de toe­ne­men­de com­mer­ci­a­li­se­ring rond­om Valen­tijns­dag? Of bent u uw gelief­de kwijt­ge­raakt aan een te opdrin­ge­ri­ge con­cur­rent (bv uit Oost-Euro­pa) die op oneer­lij­ke wij­ze een duur­der cadeau wist te bemach­ti­gen? Wij wil­len het graag horen. De PVklei­ne­let­ter­tjesV biedt u op deze web­si­te een plat­form om uw klach­ten te mel­den. Deze klach­ten zul­len wij in kaart bren­gen en de resul­ta­ten daar­van aan­bie­den aan de minis­ter van Cultuur.

~ ~ ~

Een niet seri­eus te nemen vari­ant op bij­voor­beeld Meld­punt PVV — Uw ver­haal over het poli­tie­ke tuig of Meld­punt­over­last PVV, wel­ke op haar beurt weer zeer seri­eu­ze vari­an­ten zijn op het zich in mijn ogen seri­eus aan dis­cri­mi­na­tie schul­dig maken­de Meld­punt Mid­den en Oost Euro­pe­a­nen door de Par­tij Voor afschaf­fing van de Vrij­heid (PVklei­ne­let­ter­tjesV).