Meldpunt Valentijn

Sinds de jaren ’90 is er sprake van een toen­e­mend ver­plicht karak­ter ron­dom de Valen­ti­jnsvier­ing. Zon­der pre­sen­t­je voor de part­ner kan men op deze dag met goed fat­soen niet meer thuiskomen. Op dit moment lopen de schat­tin­gen naar het aan­tal cadeaus (kaarten, bloe­men, geurt­jes, lin­gerieset­jes) welke wor­den aangeschaft, uiteen van 2.000.000 tot 3.500.000 stuks. Als één van de weinige par­ti­jen was de Par­tij Voor afschaffing Valen­ti­jns­dag (PVk­leinelet­tert­jesV) vanaf het begin tegen deze oprukkende ver­amerikanis­er­ing (ook wel ver­loed­er­ing genoemd) van de ooit zo puur Hol­landse anon­ieme wen­skaar­ten­cul­tu­ur.

Gezien alle prob­le­men die samen­gaan met deze com­mer­cialis­er­ing, is die opstelling terecht gebleken. Onlangs heeft de PVk­leinelet­tert­jesV dan ook tegen verdere open­stelling van de winkels op Valen­ti­jns­dag gestemd.

De overvloedi­ge aan­schaf van cadeaus lei­dt namelijk tot veel prob­le­men; over­last in de winkel­cen­tra, vervuil­ing door het vele ver­pakkings­ma­te­ri­aal, ver­dring­ing van het Valen­ti­jns­gevoel en relatie- en liefde­sprob­le­men wan­neer cadeaus wor­den ver­geten of niet vol­doen aan de (te) hoge verwachtin­gen. Voor veel mensen vor­men deze zak­en een serieus prob­leem. Klacht­en wor­den echter vaak niet gemeld, omdat men het idee heeft dat er toch niets mee wordt gedaan.

Heeft u over­last door de toen­e­mende com­mer­cialis­er­ing ron­dom Valen­ti­jns­dag? Of bent u uw geliefde kwi­jt­ger­aakt aan een te opdringerige con­cur­rent (bv uit Oost-Europa) die op oneer­lijke wijze een duur­der cadeau wist te bemachti­gen? Wij willen het graag horen. De PVk­leinelet­tert­jesV biedt u op deze web­site een plat­form om uw klacht­en te melden. Deze klacht­en zullen wij in kaart bren­gen en de resul­tat­en daar­van aan­bieden aan de min­is­ter van Cul­tu­ur.

~ ~ ~

Een niet serieus te nemen vari­ant op bijvoor­beeld Meld­punt PVV — Uw ver­haal over het poli­tieke tuig of Meld­pun­tover­last PVV, welke op haar beurt weer zeer serieuze vari­anten zijn op het zich in mijn ogen serieus aan dis­crim­i­natie schuldig mak­ende Meld­punt Mid­den en Oost Euro­pea­nen door de Par­tij Voor afschaffing van de Vri­jheid (PVk­leinelet­tert­jesV) . 

~ ~ ~

15 Comments

Geef een reactie