20120219 — zondag

Making the Dif­fe­ren­ce — 15

Het voelt als een natuur­lij­ke door­start. Ten­min­ste nu, een aan­tal dagen na die work­shop van afge­lo­pen maan­dag. Niet met­een op dins­dag. Toen was ik nog bezig om een ver­ge­lij­king te trek­ken met de work­shop door Mark McG­re­gor. Oneer­lijk, want de bij­een­komst onder lei­ding van de twee coa­ches van Route5 was bedoeld om te zien hoe ver wij gevor­derd waren met onze actie­plan­nen. En om uit de doe­ken te doen hoe de komen­de maan­den er uit zou­den zien in het kader van ons Per­soon­lij­ke Ont­wik­ke­ling Traject.

Zij bou­wen dus voort op het fun­da­ment zo vak­kun­dig en enthou­si­ast door McG­re­gor gelegd. Hun opdracht was niet om het nog eens over­nieuw te doen. Het enthou­si­as­me is er nog steeds bij ons, en zij gaan ons nu vak­kun­dig bege­lei­den met onze groeps­op­drach­ten en in de per­soon­lij­ke 1‑op‑1 sessies.

Daar­voor is het wel nodig dat ik weer een nieuw actie­plan opstel. Het vori­ge is alge­meen aan­vaard als zijn­de tot een goed ein­de gebracht. Er werd niet gedis­cus­si­eerd over het feit of de acties ambi­ti­eus genoeg waren. Dat was het doel niet. Het eer­ste 100 dagen actie­plan was bedoeld om te zien of, door het sim­pel­weg opstel­len van een aan­tal acties en deze daar­na con­se­quent opvol­gen, er ver­an­de­ring zou optreden.

Op deze manier zou­den we hope­lijk beves­tigd krij­gen dat het wel dege­lijk moge­lijk is om zelf ver­an­de­rin­gen in gang te zet­ten. Die beves­ti­ging heb ik zelf (en ver­schil­len­de collega’s die ook seri­eus met hun plan aan de slag zijn gegaan) gekre­gen. Wat voor mij belang­rijk is geble­ken (niet de eer­ste keer trou­wens, maar dit­maal heb ik het bewus­ter beleefd) is niet zozeer dat ik mijn eer­ste doe­len heb bereikt door con­se­quent mijn opge­stel­de taken uit te voe­ren. Maar het was veel meer het gege­ven dat de regel­ma­ti­ge reflec­tie over de zaken waar­aan ik wil­de wer­ken in com­bi­na­tie met de inzich­ten van­uit de work­shop gezorgd heeft voor een veel bete­re inbed­ding in mijn systeem.

De gelei­de­lijk­heid (het vol­gen van mijn eigen tem­po) waar ik bewust voor heb geko­zen, heeft voor­ko­men dat ik mezelf voor­bij ben gehold en na een aan­tal weken weer zou zijn afge­haakt. Dat is een valkuil die ik nu heb pro­be­ren te ver­mij­den. En voor mijn gevoel heeft het gewerkt. Het enthou­si­as­me is er nog steeds. De over­tui­ging dat ikzelf ver­an­de­rin­gen in wer­king kan zet­ten wordt met de dag ster­ker. Ik zie het terug in mijn werk. Maar ook thuis.

Natuur­lijk wil dat niet zeg­gen dat het ook daad­wer­ke­lijk altijd even goed uit­pakt. Ik ben leren­de. Zoe­ken­de. Ik pro­beer uit. En soms gaat het mis. Maar zolang ik me daar bewust van ben en erover reflec­teer kan ik er ook weer van leren. Het is één ding om voor jezelf te bepa­len wat je wil berei­ken, het is een twee­de om dit bin­nen een com­plex stel­sel van rela­ties waar je onder­deel van bent, te realiseren.

Ik ben dus klaar voor een nieuw 100 dagen actie­plan. Een vol­gen­de stap. Een ver­de­re con­cre­ti­se­ring van zaken waar­aan ik wil wer­ken. Het is me nog niet hele­maal dui­de­lijk waar­heen de reis me gaat bren­gen, maar dat is tevens onder­deel van de uit­da­ging. Ik heb de smaak te pakken!

~ ~ ~

De 10 prin­ci­pes die ik voor­lo­pig blijf hanteren:

  1. I am res­pon­si­ble / I choose
  2. I cla­ri­fy my valu­es / My foundation
  3. I have a visi­on / The prin­ci­ple of leadership
  4. I live my mis­si­on / The prin­ci­ple of execution
  5. I stri­ve for life balan­ce / Put­ting more living in our life
  6. I give and take / The fair­ness-prin­ci­ple in nego­ti­a­ti­on, sel­ling and in life
  7. I focus on empa­thy / The prin­ci­ple of coaching
  8. I belie­ve in invol­ve­ment and diver­si­ty / The prin­ci­ple of teamwork
  9. I make rela­ti­ons­hip depo­sits / It’s the small things
  10. I re-ener­gi­ze wee­kly / You can’t mana­ge time, but you can mana­ge your energy

[copy­right: Mark McG­re­gor — Being on a mission]