Making the Difference — 15

Deze blog­post is deel 16 van 17 in de serie Mak­ing the Dif­fer­ence

Het voelt als een natu­urlijke doorstart. Ten­min­ste nu, een aan­tal dagen na die work­shop van afgelopen maandag. Niet meteen op dins­dag. Toen was ik nog bezig om een vergelijk­ing te trekken met de work­shop door Mark McGre­gor. Oneer­lijk, want de bijeenkomst onder lei­d­ing van de twee coach­es van Route5 was bedoeld om te zien hoe ver wij gevorderd waren met onze actieplan­nen. En om uit de doeken te doen hoe de komende maan­den er uit zouden zien in het kad­er van ons Per­soon­lijke Ontwik­kel­ing Tra­ject.

Zij bouwen dus voort op het fun­da­ment zo vakkundig en ent­hou­si­ast door McGre­gor gelegd. Hun opdracht was niet om het nog eens overnieuw te doen. Het ent­hou­si­asme is er nog steeds bij ons, en zij gaan ons nu vakkundig begelei­den met onze groep­sop­dracht­en en in de per­soon­lijke 1-op-1 sessies.

Daar­voor is het wel nodig dat ik weer een nieuw actieplan ops­tel. Het vorige is alge­meen aan­vaard als zijnde tot een goed einde gebracht. Er werd niet gedis­cussieerd over het feit of de acties ambitieus genoeg waren. Dat was het doel niet. Het eerste 100 dagen actieplan was bedoeld om te zien of, door het sim­pel­weg opstellen van een aan­tal acties en deze daar­na con­se­quent opvol­gen, er veran­der­ing zou optre­den.

Op deze manier zouden we hopelijk beves­tigd kri­j­gen dat het wel degelijk mogelijk is om zelf veran­derin­gen in gang te zetten. Die beves­tig­ing heb ik zelf (en ver­schil­lende collega’s die ook serieus met hun plan aan de slag zijn gegaan) gekre­gen. Wat voor mij belan­grijk is gebleken (niet de eerste keer trouwens, maar dit­maal heb ik het bewuster beleefd) is niet zozeer dat ik mijn eerste doe­len heb bereikt door con­se­quent mijn opgestelde tak­en uit te voeren. Maar het was veel meer het gegeven dat de regel­matige reflec­tie over de zak­en waaraan ik wilde werken in com­bi­natie met de inzicht­en vanu­it de work­shop gezorgd heeft voor een veel betere inbed­ding in mijn sys­teem.

De gelei­delijkheid (het vol­gen van mijn eigen tem­po) waar ik bewust voor heb gekozen, heeft voorkomen dat ik mezelf voor­bij ben gehold en na een aan­tal weken weer zou zijn afge­haakt. Dat is een valkuil die ik nu heb proberen te ver­mi­j­den. En voor mijn gevoel heeft het gew­erkt. Het ent­hou­si­asme is er nog steeds. De over­tuig­ing dat ikzelf veran­derin­gen in werk­ing kan zetten wordt met de dag sterk­er. Ik zie het terug in mijn werk. Maar ook thuis.

Natu­urlijk wil dat niet zeggen dat het ook daad­w­erke­lijk alti­jd even goed uit­pakt. Ik ben lerende. Zoek­ende. Ik probeer uit. En soms gaat het mis. Maar zolang ik me daar bewust van ben en erover reflecteer kan ik er ook weer van leren. Het is één ding om voor jezelf te bepalen wat je wil bereiken, het is een tweede om dit bin­nen een com­plex stelsel van relaties waar je onderdeel van bent, te realis­eren.

Ik ben dus klaar voor een nieuw 100 dagen actieplan. Een vol­gende stap. Een verdere con­cre­tis­er­ing van zak­en waaraan ik wil werken. Het is me nog niet hele­maal duidelijk waarheen de reis me gaat bren­gen, maar dat is tevens onderdeel van de uitdag­ing. Ik heb de smaak te pakken!

~ ~ ~

De 10 principes die ik voor­lop­ig bli­jf hanteren:

  1. I am respon­si­ble / I choose
  2. I clar­i­fy my val­ues / My foun­da­tion
  3. I have a vision / The prin­ci­ple of lead­er­ship
  4. I live my mis­sion / The prin­ci­ple of exe­cu­tion
  5. I strive for life bal­ance / Putting more liv­ing in our life
  6. I give and take / The fair­ness-prin­ci­ple in nego­ti­a­tion, sell­ing and in life
  7. I focus on empa­thy / The prin­ci­ple of coach­ing
  8. I believe in involve­ment and diver­si­ty / The prin­ci­ple of team­work
  9. I make rela­tion­ship deposits / It’s the small things
  10. I re-ener­gize week­ly / You can’t man­age time, but you can man­age your ener­gy

[copy­right: Mark McGre­gor — Being on a mis­sion]

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« Mak­ing the Dif­fer­ence — 14aMak­ing the Dif­fer­ence — 16 »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets