Categorieën
Blogpost

20120220 — maandag

Twij­fel

Ik twij­fel.

Een door­snee werk­dag voor mij ziet er als volgt uit:
06.00 uur — opstaan
07.00 uur — ver­trek rich­ting kan­toor in Ede
07.45 uur — start werkdag
18.15 uur — ein­de werkdag
19.00 uur — weer thuis

Dit bete­kent dat ik zo rond 21.00 uur een begin kan maken met mijn door­de­week­se vrije­tijds­ac­ti­vi­tei­ten. Dou­chen, koken en eten zijn dan afgehandeld.

Wat te doen? Twijfel.
Behal­ve over één ding: er gaat in ieder geval een blog gepro­du­ceerd worden!
Dat is me van­af 23 decem­ber 2011 zon­der al te veel moei­te iede­re dag gelukt. De inspi­ra­tie komt op de meest vreem­de momen­ten en n.a.v. de meest dood­nor­ma­le zaken. Om in de mees­te geval­len zijn beklijf te krij­gen na 23.00 uur in de gewens­te vorm.

Van­daag zag mijn werk­dag er onge­veer het­zelf­de uit. Met het ver­schil dat ik op en neer naar hotel Dorinth bij Schip­hol ben geweest voor een ver­ga­de­ring met enke­le collega’s uit  Euro­pa. Dat bete­ken­de dat ik iets eer­der moest ver­trek­ken en nog wat later thuis was.
Resul­taat: pas om 22.00 uur kon ik aan mijn vrije­tijds­ac­ti­vi­tei­ten begin­nen. Slechts twee uur om vanal­les en nog wat te doen. En, oh ja, ook nog een blogje.

Ik twij­fel.

In mijn hoofd is het momen­teel een druk­te van jewel­ste. De infor­ma­tie die ik van­daag te ver­stou­wen heb gekre­gen moet ver­werkt wor­den. Mor­gen wordt van mij ver­wacht dat ik het in hap­kla­re brok­ken weet te pre­sen­te­ren en voor som­mi­ge geï­den­ti­feer­de pro­bleem­ge­bie­den mee­werk aan moge­lij­ke oplossingen.

Men zou kun­nen zeg­gen, ‘schrijf er een blog over’. Maar ik heb mij voor­ge­no­men zo wei­nig moge­lijk over mijn werk te blog­gen, zeker niet over de inhou­de­lij­ke kant. Het is hoogst­waar­schijn­lijk te saai, kan slechts gedeel­te­lijk van­we­ge ‘com­pa­ny con­fi­den­ti­al’ aspec­ten en uit­ein­de­lijk vind ik het niet thuis­ho­ren op dit blog. Hier hoort fic­tie, infor­ma­tie over film, muziek en lite­ra­tuur, en natuur­lijk af en toe een per­soon­lij­ke ont­boe­ze­ming. Dat is petepel.nl zo als ik het voor ogen heb.

Ik kan natuur­lijk de tips ter har­te nemen die ik de afge­lo­pen weken van ande­re #iede­re­dag­blog­gers heb gele­zen wan­neer je even in tijd­nood of zon­der inspi­ra­tie zit, zoals:

Plaats een blog over wat je van­daag gedaan hebt:
Valt af wegens boven­ver­mel­de reden.

Plaats een foto die je van­daag gemaakt hebt, en ver­tel er even­tu­eel wat bij.
Een flog:

Ik had natuur­lijk een foto onder­weg naar Schip­hol en terug kun­nen maken, maar in de auto heb ik op de heen­weg een con­fe­ren­ce call gehad, en op de terug­weg mijn mobiel in mijn tas laten zit­ten. Dan maar een foto van één van mijn blog­plek­ken thuis. Hier schrijf ik het bes­te fic­tie. Wan­neer ik infor­ma­tief blog, dan zit ik nor­maal gespro­ken op mijn stu­deer­ka­mer. Met alles bij de hand. Op bei­de plek­ken lukt het me een per­soon­lijk blog te tik­ken. Van­daag dus op deze plek.

Plaats een blog over iets wat je op de tv hebt gezien:
Dan moet dat wel over iets gaan wat recent op tv is geweest, en helaas heb ik al een hele tijd geen tv meer geke­ken. Als ik kijk, kijk ik naar het journaal.

Plaats een blog over iets wat nu in het nieuws is:
Zit iemand te wach­ten op mijn mening over prins Friso…

Plaats een link naar een ander blog en ver­tel er kort iets bij:
Gis­ter stuit­te ik op een blog met de (voor mij) aan­spre­ken­de titel ‘The won­der­ful and ter­ri­ble habit of buying too many books’. Ik denk dat ik me in eer­ste instan­tie aan­ge­spro­ken voel­de omdat ook ik (die­zelf­de zater­dag ervoor nog) de onbe­dwing­ba­re behoef­te voel om almaar boe­ken te blij­ven aan­schaf­fen, ondanks dat er nog sta­pels onge­le­zen boek lig­gen te wach­ten ein­de­lijk eens gele­zen te wor­den. Geluk­kig werd in het blog al snel dui­de­lijk dat dit niet iets is waar­voor ik me hoef te scha­men (iets wat ik geluk­kig al niet deed):

A libra­ry of most­ly unread books is far more inspi­ring than a libra­ry of books alrea­dy read. There’s nothing more exci­ting than finis­hing a book, and wal­king over to your shel­ves to figu­re out what you’re going to read next.

Plaats een reeds eer­der geschre­ven blog:
Tot nu toe is het me nog niet gelukt in ‘het voor­uit’ te schrij­ven. Eerst moet ik bij­voor­beeld nog onge­le­zen boe­ken lezen.

Maar stel dat het me zou luk­ken één van boven­staan­de tips om te vor­men in een blog. Wat dan? Dan zou ik vol­daan heb­ben aan waar #iede­re­dag­blog­gen voor staat: een blog produceren.

Maar ik twijfel.
En dan voor­na­me­lijk over de blogs die ik de afge­lo­pen weken heb gepro­du­ceerd. Zijn het wel de blogs die thuis­ho­ren op dit blog? Voor mezelf heb ik bewe­zen dat ik het rede­lijk mak­ke­lijk voor elkaar krijg om dage­lijks te blog­gen. Ik schrijf voor mijn gevoel vlot­ter. Zit niet meer zolang te pie­len en te klooi­en voor­dat ik ein­de­lijk tevre­den ben over een zin of een ali­nea. Plaats een blog eer­der dan ik het voor­heen zou heb­ben gedaan (als ik het al geplaatst zou hebben).
Maar ben ik tevre­den over de blogs? En over de kwa­li­teit? Daar twij­fel ik over.

Ik zie dat mijn blogs kor­ter zijn gewor­den. Maar krach­ti­ger? Meer ’to the point’?
Ik schrijf nog steeds fic­tie. Maar zit het goed in elkaar? Is het ‘lite­rair’ genoeg?
Ik schrijf steeds min­der infor­ma­tief. Omdat teveel tijd gaat naar blog­gen? In plaats van lezen en studeren?
Ik lees steeds min­der bij mijn mede­blog­gers. Ter­wijl ik dat juist zo belang­rijk vind.
Ik twij­fel dus.

Tij­dens het eten van­avond, bla­der­de ik door de krant. In mijn geval is dat NRC Han­dels­blad. In de rubriek Zap (wel­ke ik lees om op de hoog­te te blij­ven van aller­lei op tv wat ik niet heb gemist) staat een uit­spraak van Aad van den Heuvel:

Weet u wat het is? Ik vind twij­fel een mensenrecht.

Dat vind ik mooi. Dat de twij­fel bij mij over de gepro­du­ceer­de blogs een men­sen­rech­ten­kwes­tie is gewor­den. Dat maakt de afwe­ging om er wel of niet mee door te gaan, een zeer belang­wek­ken­de. Ik kan me er niet al te licht­zin­nig van af maken.

12 reacties op “20120220 — maandag”

Ik twij­fel wat ik hier­van moet vin­den. Of ik er wel wat van moet vin­den. want het is jouw twij­fel. En om me met de twij­fels van iemand anders te bemoei­en lijkt me iets twijfelachtigs.
Dus rea­geer ik maar eens niet. Ik maak gebruik van met recht om niets te zeggen.

Die 10 uur per dag zijn eer­der norm dan uit­zon­de­ring. Maar dat is niet iets van de laat­ste jaren. Af en toe doe ik een stap­je terug en werk ik lek­ker 8 uur per dag 😉

Door het lezen van alle blogs ben ik uiter­aard ook de ‘iede­re dag stre­vers’ gaan/blijven lezen en heb ik er zelf ook over nage­dacht. De doel­stel­ling om het iede­re dag te doen vind ik een las­ti­ge. Als ik naar mezelf kijk; ik weet echt niet dage­lijks iets leuks om over te schrij­ven. De tips hier­bo­ven zijn reu­ze han­dig, maar als je enorm moet spit­ten om iets te vin­den en er dan een nog­al ‘leeg’ ver­haal­tje aan zou beste­den… Ik vind het ook wel wat heb­ben om een week met een blog bezig te zijn. Het idee, hoe ga ik het opbou­wen, zoe­ken naar de juis­te zin­nen etc. Maar ook haak ik dus enigs­zins af met blogs lezen. Er is zoveel te lezen. Zo ben ik dus ook gere­geld veel lees­tijd kwijt, waar­bij ik nader­hand denk, een paar hoofd­stuk­ken uit een boek was wel leu­ker geweest.
Zon­der geslijm, dat heb ik bij jou blogs niet! Maar ik snap de twij­fel dus wel.

‘A libra­ry of most­ly unread books is far more inspi­ring than a libra­ry of books alrea­dy read. There’s nothing more exci­ting than finis­hing a book, and wal­king over to your shel­ves to figu­re out what you’re going to read next.’

.. so true..

Ik heb geen twij­fel over iede­re dag blog­gen. En ook niet over de kwa­li­teit van jouw blog. Maar twij­fel is per­soon­lijk zoals al opge­merkt werd. Ik zie wel dat jij en ik alle­bei op 23 dec begon­nen zijn, en alle­bei na 2 maan­den een Punt berei­ken. Opval­lend. Wat mij ook opvalt is dat ik geen tijd meer kan vinden/maken om blogs te lezen. Dus dat doe ik nu op mijn semi-vrije vrij­dag dan maar. Ver­der blog ik vro­lijk door. Het is wel las­tig, zo savonds laat, maar ik vind het ook gewoon nog heel leuk.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *