20120222 — woensdag

Beper­king

Pho­to by Alex Holyoa­ke on Unsplash

uit­bun­dig leven
rigoreus tot kern beperkt
ik heb er niets mee

~ ~ ~

Hai­ku (俳句; meer­voud: hai­ku of hai­ku’s) is een vorm van Japan­se dicht­kunst, geschre­ven in drie regels van pre­cies de eer­ste regel 5, de twee­de regel 7 en de der­de regel weer 5 lettergrepen.
De hai­ku drukt, in de klas­sie­ke vorm, een ogen­blik­er­va­ring uit, soms gel­inkt aan en geïn­spi­reerd door zen. De hai­ku is een vin­ger­hoed vol emo­tie, waar­in wei­nig ruim­te is voor ont­le­din­gen en bena­de­ren­de omschrijvingen.

Bon­sai (盆栽) is een Japans woord dat let­ter­lijk ‘boom in pot’ bete­kent. Het woord heeft betrek­king op een door mani­pu­la­tie klein gehou­den plant die ech­ter de illu­sie wekt een groot en oud exem­plaar te zijn. Dit wordt in de prak­tijk bereikt door tak­snoei, wor­tel­snoei, kwe­ken in klei­ne pot­ten en door sten­gels en stam­men met behulp van alu­mi­ni­um- of uit­ge­gloeid koper­draad in de gewens­te vorm te laten groei­en. Zo kan een boom, die onder natuur­lij­ke omstan­dig­he­den uit­groeit tot een eni­ge meters of tien­tal­len meters hoog exem­plaar, een sier­lij­ke plant wor­den op kamer­plant­for­maat.