20120223 — donderdag

Fei­ten op een rij

Feit: Op 23 decem­ber 2011 ben ik begon­nen met #iede­re­dag­blog­gen
“De fei­ten spre­ken voor zich.”

Fei­ten. Ik heb er niet veel mee. Ze zeg­gen niets. Ze ver­tel­len geen ver­haal. Ten­min­ste niet hun eigen ver­haal. Want ze heb­ben niets te vertellen.
Het is de fei­ten­se­lec­teer­der die ze rang­schikt en gebruikt in zijn ver­haal. Het is de fei­ten­ver­za­me­laar die ze laat spre­ken. Met zijn stem.

Feit: Sinds 23 decem­ber 2011 heb ik 61 blogs geschreven.
“Alle fei­ten op een rij.”

Het is deze zelf­de fei­ten­buik­spre­ker die bepaalt of er vol­doen­de fei­ten aan­we­zig zijn om het ver­haal te onder­steu­nen. En mis­schien een aan­tal fei­ten weg­laat. Omdat ze uit de toon val­len. Fei­ten mogen dus ook niet ver­ward wor­den met waar­heid. Een ande­re ver­ha­len­ver­tel­ler kan met dezelf­de fei­ten een geheel ander ‘waar­heid’ componeren.

Feit: Sinds 23 decem­bers 2011 is mijn gemid­del­de bezoe­kers­aan­tal gestegen.
“De fei­ten staan vast.”

Mis­schien is dat wel een bete­re uit­leg. Fei­ten zijn pia­no­toet­sen. Ze zijn con­creet aan­we­zig. Ze maken geluid. Maar ze heb­ben een pia­nist nodig om ze muziek te laten pro­du­ce­ren. Ver­schil­len­de muziek­stuk­ken met dezelf­de toet­sen. Waar­bij dezelf­de toets door stem­ming ook nog eens anders kan klin­ken. Een ander geluid laat horen. Waar­door het een ande­re toon geeft aan een melodie.

Feit: Mijn #iede­re­dag­blogs wor­den gemid­deld gezien steeds korter.
“Fei­te­lijk gezien.”

Fei­te­lijk gezien zijn wij niet in staat om een feit weer te geven. We heb­ben taal nodig om een feit bij bena­de­ring over te bren­gen aan een ander. Daar­bij doen we ons uiter­ste best om de fei­te­lij­ke gebeur­te­nis zo con­creet moge­lijk te ver­woor­den. Maar er blijft altijd ruim­te voor interpretatie.

Feit: Tus­sen de regels door pro­beer ik iets te ver­tel­len. Check de fei­ten maar.
“Op basis van nieu­we fei­ten her­o­pe­nen wij het onderzoek.”

~ ~ ~

Mijn bij­dra­ge voor #wot dd 23/2/2012

Wat is wot? => Wri­te on Thursday

Deze week is het woord FEIT:
een gebeur­te­nis of omstan­dig­heid die wer­ke­lijk gebeurd is.

 

Reacties

 1. Carel

  de har­de waar­heid die dan ook weer betwij­feld kan worden

 2. Ruud

  Ik ga dit op ware fei­ten geba­seer­de ver­haal natuur­lijk niet weer­leg­gen of zo. Heb ik ook geen zin in, hoeft ook niet, want ik volg de ana­lo­gie met de pia­no hele­maal. Het is goed. Zo.

 3. Robert Keizer

  Het is een feit dat ik feit een lelijk woord vind. Al is dat dan weer een mening. En een mening is geen feit. Dat is ook al weer een feit.

  1. Elja1op1

   Een mening is geen feit. Maar eigen­lijk (lees ik hier­bo­ven) is ieder feit een mening, want door mid­del van taal (die sub­jec­tief is) wordt een feit slechts bij bena­de­ring weer­ge­ge­ven. Word er hele­maal filo­so­fisch van.

 4. Jolka

  Wist je dat je peri­ne­um het gedeel­te is tus­sen je anus en het begin van je bal­zak en dat deze vaak erg gevoe­lig is? #feit

 5. Sonja Broekhuizen

  Zoveel fei­ten op een rij leest meer als een ver­slag. Ik lees lie­ver je blogs 😉

 6. Marloes

  “Fei­ten zijn pianotoetsen”…maar ze moe­ten wel in de juis­te volg­or­de lig­gen om goed te kun­nen klinken.