Categorieën
Blogpost

20120223 — donderdag

Fei­ten op een rij

Feit: Op 23 decem­ber 2011 ben ik begon­nen met #iede­re­dag­blog­gen
“De fei­ten spre­ken voor zich.”

Fei­ten. Ik heb er niet veel mee. Ze zeg­gen niets. Ze ver­tel­len geen ver­haal. Ten­min­ste niet hun eigen ver­haal. Want ze heb­ben niets te vertellen.
Het is de fei­ten­se­lec­teer­der die ze rang­schikt en gebruikt in zijn ver­haal. Het is de fei­ten­ver­za­me­laar die ze laat spre­ken. Met zijn stem.

Feit: Sinds 23 decem­ber 2011 heb ik 61 blogs geschreven.
“Alle fei­ten op een rij.”

Het is deze zelf­de fei­ten­buik­spre­ker die bepaalt of er vol­doen­de fei­ten aan­we­zig zijn om het ver­haal te onder­steu­nen. En mis­schien een aan­tal fei­ten weg­laat. Omdat ze uit de toon val­len. Fei­ten mogen dus ook niet ver­ward wor­den met waar­heid. Een ande­re ver­ha­len­ver­tel­ler kan met dezelf­de fei­ten een geheel ander ‘waar­heid’ componeren.

Feit: Sinds 23 decem­bers 2011 is mijn gemid­del­de bezoe­kers­aan­tal gestegen.
“De fei­ten staan vast.”

Mis­schien is dat wel een bete­re uit­leg. Fei­ten zijn pia­no­toet­sen. Ze zijn con­creet aan­we­zig. Ze maken geluid. Maar ze heb­ben een pia­nist nodig om ze muziek te laten pro­du­ce­ren. Ver­schil­len­de muziek­stuk­ken met dezelf­de toet­sen. Waar­bij dezelf­de toets door stem­ming ook nog eens anders kan klin­ken. Een ander geluid laat horen. Waar­door het een ande­re toon geeft aan een melodie.

Feit: Mijn #iede­re­dag­blogs wor­den gemid­deld gezien steeds korter.
“Fei­te­lijk gezien.”

Fei­te­lijk gezien zijn wij niet in staat om een feit weer te geven. We heb­ben taal nodig om een feit bij bena­de­ring over te bren­gen aan een ander. Daar­bij doen we ons uiter­ste best om de fei­te­lij­ke gebeur­te­nis zo con­creet moge­lijk te ver­woor­den. Maar er blijft altijd ruim­te voor interpretatie.

Feit: Tus­sen de regels door pro­beer ik iets te ver­tel­len. Check de fei­ten maar.
“Op basis van nieu­we fei­ten her­o­pe­nen wij het onderzoek.”

~ ~ ~

Mijn bij­dra­ge voor #wot dd 23/2/2012

Wat is wot? => Wri­te on Thursday

Deze week is het woord FEIT:
een gebeur­te­nis of omstan­dig­heid die wer­ke­lijk gebeurd is.

 

10 reacties op “20120223 — donderdag”

Ik ga dit op ware fei­ten geba­seer­de ver­haal natuur­lijk niet weer­leg­gen of zo. Heb ik ook geen zin in, hoeft ook niet, want ik volg de ana­lo­gie met de pia­no hele­maal. Het is goed. Zo.

Een mening is geen feit. Maar eigen­lijk (lees ik hier­bo­ven) is ieder feit een mening, want door mid­del van taal (die sub­jec­tief is) wordt een feit slechts bij bena­de­ring weer­ge­ge­ven. Word er hele­maal filo­so­fisch van.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *