20120224 — vrijdag

Bin­nen­kort: Mijn Popmeditatie

Deze avond heb ik de sum­mie­re tijd die ik beschik­baar had om aan een blog te wer­ken gebruikt om een lijst van 10 muziek­num­mers samen te stel­len voor Ste­ven Gort (@stevengort). Elke zon­dag publi­ceert hij een pop­me­di­ta­tie op zijn blogsite Wat nou, soci­aal? en voor aan­staan­de zon­dag valt mij de eer te beurt een lijst aan te leveren.

Ik heb de kans aan­ge­gre­pen om een zeer per­soon­lij­ke lijst van num­mers samen te stel­len. Num­mers die je mis­schien niet direct met mij zult asso­cie­ren, en ook niet altijd even mooie num­mers. Maar het zijn mij heel dier­ba­re lied­jes. Elk voor zich zijn ze in staat mij terug te halen naar peri­o­des in mijn leven waar ik een bepaal­de her­in­ne­ring aan heb. De muziek vormt een soort behang, of is de film­mu­ziek bij de bewus­te scene.

Wan­neer ik zo’n num­mer hoor, dan merk ik niet altijd met­een dat ik gaan­de­weg het luis­te­ren weg­drijf mijn ver­le­den in en alles om me heen ver­geet. Pas na een tijd schrik ik weer op. Het num­mer is dan al vaak voor­bij. Alleen wan­neer ik heel gecon­cen­treerd blijf luis­te­ren lukt het me af en toe om een num­mer tot het ein­de toe af te luis­te­ren. Maar eigen­lijk doe ik dat nooit. Daar­voor zijn me die her­in­ne­rin­gen te dier­baar (hoe pijn­lijk ze soms ook zijn).

Benieuwd wel­ke keu­ze ik gemaakt heb voor de pop­me­di­ta­tie? Volg Ste­ven dan van­af zon­dag­och­tend om 8.00 uur op twit­ter wan­neer hij de num­mers op de lijst één voor één ken­baar maakt. Daar­na zet hij ze op zijn blog.
Later die dag zal ik op mijn eigen blog nog wat ver­de­re toe­lich­ting bij de num­mers geven.