Lezen

Ruim een week gele­den ging inter­net voor de eer­ste kapot. Zomaar, ineens was er geen ver­bin­ding meer. Beet­je gebeld met de help­desk. Beet­je geklaagd. Beet­je gerom­meld met de ver­schil­len­de dra­den. Een dag erna deed inter­net het weer. Om er enke­le dagen later weer mee te stop­pen. En het enke­le uren later even­tjes nog te doen. Daar­na defi­ni­tief niet meer.

Afge­lo­pen vrij­dag kwam de mon­teur van UPC. Die zag het met­een tij­dens het door­me­ten. Kabel­breuk. Hoe­wel, nog net niet hele­maal. Een zwak sig­naal kwam soms door tot aan de modem. Maar het was niet sta­biel genoeg om het data­ver­keer con­ti­nu ‘in de lucht’ te hou­den. Geluk­kig kon hij de sig­naal­sterk­te iet­wat opschroe­ven zodat we de komen­de tijd inter­net kun­nen blij­ven gebrui­ken tot­dat de kabel ver­van­gen is.

Ik ver­moed dat ‘onze’ rat schul­dig is, maar heb dat niet hard­op uit­ge­spro­ken om elke aan­spra­ke­lijk­heids­claim uit de weg te gaan. Het zal mij benieu­wen of tij­dens de kabelop­graaf­werk­zaam­he­den ook de bij voor­baat al ver­dach­te rat tevoor­schijn komt. Want die heb­ben we al een tijd niet meer gezien. Hope­lijk heeft het gif wat door de bestrij­dings­dienst is neer­ge­legd ein­de­lijk effect gehad. En blijft de scha­de beperkt tot deze bijna-kabelbreuk.

Dat insta­bie­le inter­net heeft trou­wens wel een posi­tie­ve uit­wer­king gehad. Ik kreeg wat extra tijd in de schoot gewor­pen die ik van plan was op te vul­len met lezen. Over­al in huis lig­gen boe­ken waar ik ooit aan begon­nen ben zon­der (om wel­ke reden dan ook) het boek tot het ein­de uit te lezen, of waar ik zelfs nog hele­maal niet aan begon­nen ben. Hier stoor­de ik me al gerui­me tijd aan.

Aller­eerst heb ik al deze rond­slin­ge­ren­de boe­ken opge­ruimd zodat er enig over­zicht ont­stond. Daar­na heb ik vol­strekt wil­le­keu­rig een fic­tie en een non-fic­tie boek gepakt met het voor­ne­men niet aan ande­re boe­ken te begin­nen voor­dat ik deze uit heb. Ver­der heb ik een account aan­ge­maakt bij Good­reads om daar een wid­get te kun­nen gebrui­ken die de boe­ken laat zien wel­ke ik momen­teel lees (zie hier­naast in de rech­ter­ko­lom: Op ’t nacht­kast­je).

Heb ik aldus daad­wer­ke­lijk iets gele­zen, of is het bij deze omtrek­ken­de voor­be­rei­din­gen geble­ven? Nee, het is me gelukt Het trom­mel­vel van Artu­ro Pérez-Rever­te als­ook het boe­ken­week­ge­schenk Hel­de­re hemel van Tom Lanoye te lezen.

En van­daag ben ik (her)begonnen in Impe­ri­al bedrooms van Bret Eas­ton Ellis. Ook zo’n boek waar ik ooit enthou­si­ast mee van start ben gegaan waar­na op mys­te­ri­eu­ze wij­ze het boek uit zicht is ver­dwe­nen voor­al­eer het al zijn gehei­men had prijs­ge­ge­ven. Hope­lijk gaat dat deze keer niet weer gebeuren.

Aldus zal het nie­mand ont­gaan zijn dat ik mij­zelf de vrij­heid gun om na een uit­ge­le­zen fic­tie boek door te gaan met een ander fic­tie boek. Maar een vol­gend non-fic­tie boek zal toch pas echt kun­nen nadat ik Will­po­wer van Roy Bau­meis­ter tot een goed ein­de heb gebracht. De bedoe­ling is ver­der nog dat ik zal pro­be­ren alle gele­zen boe­ken in de vorm van een kor­te bespre­king de revue te laten passeren.

Tot zover de mij­zelf opge­leg­de regels en vor­de­rin­gen. Mis­schien dat de aan­ge­kon­dig­de boek­be­spre­kin­gen ervoor zul­len zor­gen de dra­ma­tisch inge­zak­te blog­fre­quen­tie weer wat omhoog te krikken.

~ ~ ~

8 reacties op “Lezen”

  1. Wel ik ben benieuwd naar je bespre­kin­gen en mis­schien zit er wel iets tus­sen dat tot lezen uit­no­digd… altijd leuk om lees­tips van ande­ren te krijgen 🙂

    1. Niet echt. Ondanks dat ik inter­net veel gebruik, kan ik ook goed zon­der. Voor mijn vrouw was het ver­ve­len­der. Zij heeft een eigen bedrijf en moet dus ook van­uit huis kun­nen werken.

  2. Ik vind de blogs waar­in je boe­ken bespreekt altijd erg leuk, dus… ben benieuwd. Je legt jezelf wel weer heel wat regels op, daar hou je wel van hè? haha.. 😉

  3. ‘Over­al in huis lig­gen boe­ken waar ik ooit aan begon­nen ben zon­der (om wel­ke reden dan ook) het boek tot het ein­de uit te lezen, of waar ik zelfs nog hele­maal niet aan begon­nen ben.’

    .. hier ook. Ver­schil: ik stoor me er niet aan. Wat in het vat zit ver­zuurt niet.

Reacties zijn uitgeschakeld.