Boeken

Wan­neer je in een boek leest dat ‘het boek’ ten dode is opgeschreven, dan voelt dat bij mij (ondanks dat ik het niet voor de eerste keer lees) toch alti­jd weer als een klap in het gezicht. Het is alsof je op ’t eind van een zorgvuldig opge­bouwd betoog een heus paard van Tro­je ziet opdoe­men waar onver­mi­jdelijk de gevrees­de med­edel­ing uit gaat rollen. Ontken­nen heeft geen zin. Daar­voor ben je al te ver meege­gaan in de log­i­ca van de redener­ing. Maar het bli­jft een vreemde gewaar­word­ing om het aangekondigde einde van druk­w­erk in gedruk­te vorm tot je te nemen:

Today, books remain as com­mon­place as ever, and there’s every rea­son to believe that print­ed works will con­tin­ue to be pro­duced and read, in some siz­able quan­ti­ty, for years to come. While phys­i­cal books may be on the road to obso­les­cence, the road will almost cer­tain­ly be a long and wind­ing one. Yet the con­tin­ued exis­tence of the codex, though it may pro­vide some cheer to bib­lio­philes, doesn’t change the fact that books and books read­ing, at least as we’ve defined those things in the past, are in their cul­tur­al twi­light. As a soci­ety, we devote ever less time to read­ing print­ed words, and even when we do read them, we do so in the busy shad­ow of the Inter­net.
[p.110, The shal­lows, by Nicholas Carr]

Gis­ter­avond las ik dit frag­ment en werd er een beet­je depressief van. Als fer­vent lez­er en in het bez­it van een flinke verza­mel­ing boeken is het niet leuk om regel­matig te lezen dat je bezig bent met een ten dode opgeschreven tijd­ver­dri­jf. Weggeza­kt in mijn door­leefde leesstoel liet ik mijn blik dwalen over de goedge­vulde wand­kast. Hoe lang nog voor­dat de schap­pen leegge­haald zouden wor­den en vol­ge­propte bana­nen­dozen aan de straatkant oud papi­er verza­me­laars een bli­je dag zouden geven? Moest ik miss­chien diezelfde avond al begin­nen? Het zou in ieder geval een hoop ruimte geven. En met een­zelfde verza­mel­ing in de vorm van ebooks kon ik over­al en alti­jd mijn geliefde lit­er­atu­ur tot me nemen. Waarom niet? Omdat het voelt alsof ik een relatie ver­breek. Een­z­i­jdig. Zon­der opgaaf van rede­nen.

Ik keek verder rond in mijn werkkamer en zag de rekken vol cd’s staan. Ook hier had ik eerder getwi­jfeld of ik ze niet alle­maal van de hand moest doen om uit­slui­tend verder te gaan met dig­i­tale muziek op mijn com­put­er. Maar ik kan het niet. Net zoals het geval is met mijn boeken heb ik met cd’s een band opge­bouwd. Van de meeste weet ik waar en wan­neer ik ze gekocht heb. Of van wie ik ze heb gekre­gen. Ik heb de boek­w­erk­jes doorge­bladerd ter­wi­jl ik de muziek op mijn hoofdtele­foon beluis­ter­de. Ik heb de tek­sten gelezen, de foto’s bekeken, de namen van de meew­erk­ende arti­esten bestudeerd. Op de een of andere manier hoort dit bij mijn belev­ing van de muziek. En denk ik meer mee te kri­j­gen van de bedoel­ing van het kunst­werk. Het is vol­gens mij onderdeel van een totaaler­var­ing.

Bij boeken heb ik dat ook. Zodra een boek in mijn bez­it komt, begin­nen we aan een geza­men­lijke geschiede­nis. Daar kan geen ebook tegenop. En dan spreek ik uit ervar­ing, want ik heb al ver­schei­dene pogin­gen onder­nomen om er een­t­je tot de ‘laat­ste pag­i­na’ uit te lezen. Maar het lukt me niet. Ik begin er aan op mijn iPad en merk dat ik bin­nen de korste keren afgeleid raak door bin­nenkomende bericht­jes. Het uitzetten van die noti­fi­caties helpt tijdelijk. Omdat ik het ‘ding’ (de iPad) toch vast heb, merk ik dat ik de neig­ing nauwelijks kan onder­drukken om tussendoor email, twit­ter, face­book of dergelijks te check­en. Er aan toegeven lei­dt ver­vol­gens ontzettend af. Er niet aan toegeven lei­dt ook af. Waar­door ik veel eerder afhaak dan bij een fysiek boek. Een­maal afge­haakt vergeet ik ver­vol­gens dat ik in het ebook begonnen was, omdat het me niet con­tinu ‘ligt aan te kijken’, zoals een fysiek boek wel doet. Kor­tom, ik heb nog geen klik met het ebook.

En daarom was ik van­daag aan­ge­naam ver­rast door het ini­ti­atief van Let­ter­Ri­jn op Face­book:

Het ver­haal achter de boekenkast — Maak een foto van je boekenkast en ver­tel het bijbe­horende ver­haal. Waar staat je kast, wat is de glob­ale inhoud en hoe ben je tot de samen­stelling van je verza­mel­ing gekomen. Staat er een boek in de kast waaraan bij bijvoor­beeld het verkri­j­gen een ver­haal kleeft? Schri­jf je ver­haal en stu­ur je foto naar verhalenvertellers@live.nl en maak kans op een boeken­pakket­je bestaande uit de 3 tot nu toe door Let­ter­Ri­jn uit­gegeven boeken. De inzendter­mi­jn sluit op 30 juni 2012. Alle foto’s en ver­halen kri­j­gen een plaats in een foto-album op de Face­book­pag­i­na van Uit­gev­er­ij Let­ter­Ri­jn

Dat zie ik voor­lop­ig nog niet gebeuren voor diege­nen die in het bez­it zijn van een dig­i­tale bib­lio­theek.

De foto heb ik al gemaakt (niet de boven­staande illus­tratie). Nu nog het ver­haal er bij schri­jven. Miss­chien kan ik een ‘oud­je’ met een vergelijk­bare the­matiek eens verder uitwerken.

~ ~ ~

Door­dat ik in het ver­melde boek ook las hoezeer men afgeleid wordt door hyper­links in een blog, heb ik er voor gekozen om ze voor­taan onder aan mijn blog op te nemen.

Bespro­ken boek(en):
The shal­lows — What the inter­net is doing to our brains, door Nicholas Carr

~ ~ ~

 • Wat een ini­ti­atief van Let­ter­Ri­jn. Miss­chien dat ik zelf ook een fotoot­je ga mak­en. Ik heb nu 2x een poging gedaan om dig­i­taal te lezen, maar ik kan het niet. De hele ervar­ing is anders. Min­der leuk dan een gewoon boek. Twee dagen gele­den heb ik wel mijn cd’s eruit gegooid. Zoveel waren dat er niet en ik heb verder niets met muziek dus dat maakt het een stuk makke­lijke. Lat­en we hopen dat het papieren boek nooit verd­wi­jnt.. In ieder geval niet zolang ik nog leef =D

  • Gewoon mee doen met het ver­haal achter de boekenkast. Met z’n allen lat­en zien hoe dieper de ervar­ing is die je met fysieke boeken hebt. Dat is echt niet te vergelijken met een ebook. Soms is het hand­ig, dat zal ik niet ontken­nen. Maar voor een echte leeser­var­ing kan er niets op tegen een echt boek.

 • je moet e-boeken ook niet op een tablet lezen, dan heb je inder­daad al die aflei­d­ing. Ik heb een e-read­er en dat gaat pri­ma.
  Goed dat je even reclame maakt voor Theo’s ini­ti­atief

  • Ik geloof dat je daar wel een punt hebt. De ‘echte’ e-read­er is inder­daad erg basic en gericht op het pure lezen. Hoewel vol­gens mij ook daar een veran­der­ing in komt door ze meer te inte­gr­eren met andere toepassin­gen.

 • Doe mij maar boeken, boeken en nog eens boeken. In grote stapels en niet in megafiles ‘;-) Dank voor de aan­dacht voor het ‘wed­stri­jd­je’ op de face­book pag­i­na van Let­ter­Ri­jn. Een eerste inzend­ing is er al geplaatst en ik kan alleen maar zeggen dat het navol­ging ver­di­ent.

  • Voor mij het­zelfde. Fysieke boeken en niets anders. Toen ik het blog­je schreef kwam ook de uitn­odig­ing voor ‘de boekenkast’ onder mijn ogen. Dat kon ik dus mooi op een natu­urlijke manier invoe­gen 🙂

 • Ik denk er juist toch over om aan een eread­er te begin­nen. Zo hand­ig dat ik dan nooit meer hele­maal naar WH Smith moet reizen voor een Engels boek, nee sterk­er… dat ik gewoon Ned­er­landse boeken kan kopen. Maar het is waar, papi­er is echter. Meer boek.

  • Ik zal zelf ook heus nog wel eens een ebook lezen. Hoofdza­ke­lijk van­wege het gemak. En miss­chien voor die boeken die ik niet echt op mijn lijst­je heb staan, maar eerst eens wil ‘uit­proberen’. Maar ik denk dat ik er niet zo’n band mee kri­jg als met een echt boek.

 • .. ik zeg steeds tegen mezelf dat het er teveel zijn, dat ik er best een paar weg kan doen. Ik heb ze in bana­nen­dozen op zold­er staan bij mijn kers­verse schoon­moed­er. In Leeuwar­den had ik een boekenkamer. Hier is er eigen­lijk geen ruimte voor. Mijn hart huilt..
  Een paar weken gele­den ben ik ze gaan schei­den: de boeken die ik beslist wil houden en de boeken die eigen­lijk wel weg mogen.
  Maar ik kri­jg spi­jt. Dat weet ik nu al. Dus ga ik de ‘weg­doe­boeken’ bin­nenko­rt nog maar eens in mijn han­den houden..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets