Press "Enter" to skip to content

Snellezen

Een snel­le­zer ben ik nooit geweest. Wel een veel­le­zer. En omdat ik veel wil­de lezen maar niet snel kon lezen had ik daar een truc­je voor gevon­den. Ik sloeg gewoon hele stuk­ken over. Wan­neer je veel leest (zoals ik) ont­wik­kel je daar van­zelf een han­dig­heid in om te her­ken­nen wel­ke pas­sa­ges je gerust kunt over­slaan zon­der de lijn van het ver­haal te mis­sen. Op een gege­ven moment werd ik hier zo bedre­ven in dat ik niet alleen hele pas­sa­ges aan me voor­bij liet gaan, maar zelfs com­ple­te hoofd­stuk­ken.

Daar­na was het een klei­ne stap om de boe­ken die ik toen­der­tijd nog van de bibli­o­theek mee naar huis nam ver­vol­gens weer onge­le­zen in te leve­ren. Ik wist toch wel hoe het ver­haal zich zou ont­wik­ke­len op basis van de titel en de auteur. Voor­al de zoge­naam­de klas­sie­kers moesten het op deze manier ont­gel­den. Ik had er al zoveel over gele­zen dat ze me niets nieuws te bie­den zou­den heb­ben.

Hoe kon ik er meer naast heb­ben geze­ten!

Geluk­kig heb ik de fase van inzicht dat dit lees­ge­drag wei­nig recht doet aan de cre­a­tie­ve inspan­nin­gen van de oor­spron­ke­lijk auteur alweer lan­ge tijd gele­den door­lo­pen. Daar­om kan ik nu op het eind van deze zomer­se len­te­dag met vol­doe­ning con­sta­te­ren dat ook The Gre­at Gats­by door F. Scott Fitz­gerald beter en ori­gi­ne­ler in elkaar steekt dan ik vroe­ger had kun­nen bevroe­den toen ik het boek in record­tem­po onge­le­zen naar de sta­pel gele­zen ver­plaatste.

Zo blijkt maar weer dat een wel­be­kend cli­ché als ‘Haas­ti­ge spoed is zel­den goed’ niet voor niets tot de klas­sie­kers gere­kend kan wor­den. Iets wat in het ver­haal van Gats­by met fata­le afloop al bewe­zen wordt. Althans dat was mijn inter­pre­ta­tie van het beschre­ven onge­luk in een van de laat­ste hoofd­stuk­ken.
Of zou ik nu toch weer iets te snel gele­zen heb­ben…

~ ~ ~

The Gre­at Gats­by
F. Scott Fitz­gerald

Wil je weten wel­ke boe­ken ik nog meer lang­zaam­lees, kijk dan eens op mijn lees­lijst.

~ ~ ~

9 Comments

 1. Rianne 28 mei 2012

  Ik sla vaak zin­nen over.. Super irri­tant, want soms (als ik gauw ben afge­leid) moet ik dan drie of vier keer hele alinea’s terug lezen omdat ik het ver­haal niet meer begrijp..

  • Peter 29 mei 2012

   Dat deed ik dus ook, maar juist van­we­ge dat tel­kens terug moe­ten bla­de­ren ben ik lang gele­den begon­nen met mezelf aan te leren om rus­tig te lezen. Het net­to resul­taat is dat je er net zo lang over doet maar het wel met­een de eer­ste keer goed begrijpt.

 2. raoul slavenburg 28 mei 2012

  Ik kan alleen een reac­tie gege­ven over de laat­ste ali­nea, de rest heb ik over­ge­sla­gen.

  • Peter 29 mei 2012

   Ik hoef je reac­tie niet te lezen om te weten wat er deze keer in staat.

 3. Jolka 28 mei 2012

  .. fijn idee om te weten dat je bij mijn blogs dus ook alleen maar de titel leest.. gheg­heg­he..

  • Peter 29 mei 2012

   Dat heb je dus goed opge­pikt 😉

 4. Anneke de Bundel 28 mei 2012

  Ik heb dit in alle rust gele­zen, daar­om ga ik nu snel wat hoofd­stuk­ken van mijn boek over­slaan.

  • Peter 29 mei 2012

   Dan moet je de vol­gen­de keer toch nog iets rus­ti­ger lezen om te ont­dek­ken dat je juist geen hoofd­stuk­ken moet over­slaan. Zelfs niet van je eigen boek.

 5. Janneke 3 juni 2012

  Er zijn heel veel fabel­tjes over snel­le­zen. Wil jij een beter begrip en toch snel­ler over de tekst heen kijk dan eens hier: http:www.snellezen.eu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *