Nummertjes

Van­daag ben ik begon­nen in Super­freak­ono­mics, het ver­volg op Freak­ono­mics. Geschre­ven door opnieuw dezelf­de twee auteurs, weten­schap­per Ste­ven D. Levitt en jour­na­list Step­hen J. Dub­ner. Het boek staat bol van de getal­len­reek­sen die met veel gevoel voor humor gebruikt wor­den voor de onder­bou­wing van aan­van­ke­lijk nog­al bela­che­lijk klin­ken­de theoriën.

Wat te den­ken van het gege­ven dat het vei­li­ger is om met een bor­rel­tje teveel toch de auto te nemen dan naar huis te lopen.

Vei­li­ger voor de chauf­feur tenminste.

Want de kans dat een dron­ken chauf­feur een onge­val met dode­lij­ke afloop ver­oor­zaakt is stuk­ken lager dan de kans dat die­zelf­de dron­ken chauf­feur slacht­of­fer van een onge­luk wordt wan­neer hij besluit de auto te laten staan en de benen­wa­gen te nemen. Van­uit eigen­be­lang gere­de­neerd blijft er van dat op het eer­ste gezicht wij­ze besluit niet veel over.

Logisch gere­de­neerd is een taxi nemen nog vei­li­ger. Of niet drinken.

Dat is natuur­lijk altijd de mak­ke van sta­tis­tiek. Je ziet wat je wil zien.

Maar dat wil niet zeg­gen dat je de kale cij­fers links moet laten lig­gen. De auteurs ver­de­di­gen hun eco­no­mi­sche aan­pak om aller­lei ‘vreemd’ gedrag te ver­kla­ren, als volgt:

Some peo­p­le may argue that sta­tis­tics can be made to say any­thing, to defend inde­fen­si­ble cau­ses or tell pet lies. But the eco­no­mic appro­ach aims for the oppo­si­te: to address a given topic with nei­ther fear nor favor, let­ting num­bers speak the truth. We don’t take sides.

[p.16, Super­freak­ono­mics, by Levitt and Dubner]

En het is maar goed ook dat ze geen par­tij kie­zen, want je zult je niet echt geliefd maken in con­ser­va­tief Ame­ri­ka door te bewe­ren dat een aan­zien­lijk deel van hun ((over)groot)moeders eigen­lijk (oude) hoe­ren waren.

In the ear­ly 1910s, the Depart­ment of Jus­ti­ce con­duc­ted a cen­sus of 310 cities in 26 sta­tes to tal­ly the num­ber of pros­ti­tu­tes in the Uni­ted Sta­tes: “We arri­ve at the con­ser­va­ti­ve figu­re of approxi­ma­te­ly 200,000 women in the regu­lar army of vice.“
At the time, the Ame­ri­can popu­la­ti­on inclu­ded 22 mil­li­on women bet­ween the ages of fifteen and for­ty-four. If the DOJ num­bers are to be belie­ved, 1 of eve­ry 110 women in that age ran­ge was a pros­ti­tu­te. But most pros­ti­tu­tu­es, about 85 per­cent, were in their twen­ties. In that age ran­ge, 1 of eve­ry 50 Ame­ri­can women was a prostitute.

[p.23]

Kort­om, zin­ne­prik­ke­len­de sta­tis­tiek die mij met­een deed den­ken aan de manier waar­op Bri­git­te Kaan­dorp ooit haar publiek via het opstap­je van het aan­tal geboor­tes per secon­de deed belan­den op een surf­plank varend over een zee van sperma.


Super­freak­ono­mics
Ste­ven D. Levitt
Step­hen J. Dubner 

Je kunt mijn lees­vor­de­rin­gen even­tu­eel vol­gen op Good­reads.

Het frag­ment van Bri­git­te Kaan­dorp komt uit het pro­gram­ma Kunst.


Reacties

 1. Rianne

  Dat plaat­je is echt ge-wel-dig ^^

  1. Peter

   Ik vraag me dan toch af hoe groot het per­cen­ta­ge vrou­wen is dat King Kong niet met­een opmerkt 😉

 2. Jolka

  .. euh.. welk plaatje..?

  1. Peter

   Jij gaat zeker bewe­ren dat je alleen King Kong hebt gezien…

   1. Jolka

    .. euh.. King Kong..? *scha­ter­lacht*

    1. Peter

     Zie je wel! Je hebt King Kong hele­maal niet gezien!

 3. raoul slavenburg

  eerst geschre­ven, toen gele­zen. Toe­vals­tref­fer of sta­tis­tiek? Mijn eer­ste zin uit mijn nieu­we blog (nog niet gepubliceerd) :
  “Ik ben gek op sta­tis­tie­ken, cij­fer­tjes, en dan maar weg­dro­men, ana­ly­se­ren, fantaseren
  waar­om de cij­fers nu juist dat laten zien van wat ik er in zie.”

  Graag gele­zen, zoals (bij­na) elke dag

  1. Peter

   Nu ben ik weel erg benieuwd naar je onge­pu­bli­ceer­de blog. Ik volg je 🙂

 4. Carel

  dat zijn twee belang­rij­ke pun­ten die je naar voren brengt. Waar is King Kong?

  1. Peter

   Ik ga daar niet op rea­ge­ren om te ver­mij­den dat ik beticht ga wor­den van te sek­sis­ti­sche uitin­gen. Ga jij gewoon nog maar eens goed kijken.