Lettertjes

Nadat ik gis­ter mijn blogje over sta­tis­tiek en cij­fer­reek­sen had geschre­ven ver­zonk ik in gedach­ten. Zoals zo vaak gin­gen mijn gedach­ten terug naar al het lees­baars wat ik in mijn actief lezen­de leven tot mij geno­men heb. Van kinds af aan ben ik gefas­ci­neerd door niet alleen wat ik lees (kwa­li­teit), als­ook hoe­veel ik eigen­lijk gele­zen heb (kwan­ti­teit). En dan niet onge­veer, maar pre­cies. Niet hoe­veel boe­ken, niet hoe­veel pagi­na’s, maar hoe­veel let­ters. Tot op de laat­ste punt, euh let­ter zou ik dat wel eens wil­len weten.

Regel­ma­tig (dag)droom ik over een data­ba­se die dit alles voor mij heeft bij­ge­hou­den van­af het moment dat ik mijn wan­ke­le schre­den op het lees­plank­je heb gezet. Eén druk op de knop en een uiterst gede­tail­leerd over­zicht wordt opge­hoest. Voor­zien van gra­fie­ken en draai­ta­bel­len, en bij­ge­werkt tot juist voor­dat ik het rap­port opvroeg. Bij elke door­klik naar een die­per, meer gede­tail­leerd niveau wordt er tevens een refresh gedaan, zodat alle let­ters die ik tij­dens het revie­wen onder ogen heb gekre­gen, met­een wor­den mee­ge­no­men in de vol­gen­de analyse.

Waar­om is zoiets er niet?

Niet dat het enig nut heeft. Maar gewoon, omdat ik het wil. Ten­slot­te wor­den er al zoveel (privé)gegevens over jan en alle­man ver­za­meld, dat dit wat mij betreft er ook nog wel bij kan. Dat zou toch vol­doen­de reden moe­ten zijn.

Is er iemand die dit voor mij kan maken?

Of moet ik voor­als­nog genoe­gen nemen met de Good­reads web­si­te die ik pas gele­den ont­dekt heb? Daar heb ik een aan­tal boe­ken aan­ge­klikt die ik in mijn bezit en/of gele­zen heb (zodat ze me op maat lees­tips kun­nen geven) en een tar­get opge­ge­ven van het aan­tal boe­ken dat ik dit lopen­de jaar wil gaan lezen (voor wie het wil weten: 50, en ik zit op sche­ma). En zie, plots­klaps is het moge­lijk om te zien hoe­veel pagina’s ik dit jaar gele­zen heb => 2184.

Het is natuur­lijk ver ver­wij­derd van wat ik voor ogen heb, maar een begin is gemaakt. Wie weet wan­neer ik stug boe­ken blijf toe­voe­gen en deze web­si­te bij­voor­beeld een app gaat ont­wik­ke­len die kan scan­nen wat ik lees (omge­zet naar strek­ken­de meter, net zoals er apps zijn die de afstand en rou­te kun­nen bij­hou­den van wat iemand loopt of fietst) dan moe­ten mijn let­ter­dro­men in de nabije toe­komst ooit uitkomen.

Bezoek mijn pro­fiel op Good­reads [inmid­dels gede­ac­ti­veerd omdat het me erg tegen­viel de boe­ken te vin­den die ik las, maar niet getreurd er is inmid­dels een lees­lijst op dit blog te vin­den) om mijn lees­vor­de­rin­gen te vol­gen of om te zien wat Good­reads voor jou (en mij, want ten­slot­te is het een zoveel­ste soci­al media plat­form) kan betekenen.