Lettertjes

Nadat ik gis­ter mijn blog­je over sta­tistiek en cij­fer­reek­sen had geschreven ver­zonk ik in gedacht­en. Zoals zo vaak gin­gen mijn gedacht­en terug naar al het lees­baars wat ik in mijn actief lezende lev­en tot mij genomen heb. Van kinds af aan ben ik gefasci­neerd door niet alleen wat ik lees (kwaliteit), alsook hoeveel ik eigen­lijk gelezen heb (kwan­titeit). En dan niet ongeveer, maar pre­cies. Niet hoeveel boeken, niet hoeveel pagina’s, maar hoeveel let­ters. Tot op de laat­ste punt, euh let­ter zou ik dat wel eens willen weten.

Regel­matig (dag)droom ik over een data­base die dit alles voor mij heeft bijge­houden vanaf het moment dat ik mijn wankele schre­den op het leesplankje heb gezet. Eén druk op de knop en een uiterst gede­tailleerd overzicht wordt opge­hoest. Voorzien van grafieken en draaita­bellen, en bijgew­erkt tot juist voor­dat ik het rap­port opvroeg. Bij elke doork­lik naar een dieper, meer gede­tailleerd niveau wordt er tevens een refresh gedaan, zodat alle let­ters die ik tij­dens het reviewen onder ogen heb gekre­gen, meteen wor­den meegenomen in de vol­gende analyse.

Waarom is zoi­ets er niet?

Niet dat het enig nut heeft. Maar gewoon, omdat ik het wil. Tenslotte wor­den er al zoveel (privé)gegevens over jan en alle­man verza­meld, dat dit wat mij betre­ft er ook nog wel bij kan. Dat zou toch vol­doende reden moeten zijn.

Is er iemand die dit voor mij kan mak­en?

Of moet ik vooral­snog genoe­gen nemen met de Goodreads web­site die ik pas gele­den ont­dekt heb? Daar heb ik een aan­tal boeken aangek­likt die ik in mijn bez­it en/of gelezen heb (zodat ze me op maat leestips kun­nen geven) en een tar­get opgegeven van het aan­tal boeken dat ik dit lopende jaar wil gaan lezen (voor wie het wil weten: 50, en ik zit op schema). En zie, plot­sklaps is het mogelijk om te zien hoeveel pagina’s ik dit jaar gelezen heb => 2184.

Het is natu­urlijk ver ver­wi­jderd van wat ik voor ogen heb, maar een begin is gemaakt. Wie weet wan­neer ik stug boeken bli­jf toevoe­gen en deze web­site bijvoor­beeld een app gaat ontwikke­len die kan scan­nen wat ik lees (omgezet naar strekkende meter, net zoals er apps zijn die de afs­tand en route kun­nen bijhouden van wat iemand loopt of fietst) dan moeten mijn let­ter­dromen in de nabi­je toekomst ooit uitkomen.

~ ~ ~

Bezoek mijn profiel op Goodreads [inmid­dels gede­ac­tiveerd omdat het me erg tegen­viel de boeken te vin­den die ik las, maar niet getreurd er is inmid­dels een leesli­jst op dit blog te vin­den) om mijn leesvorderin­gen te vol­gen of om te zien wat Goodreads voor jou (en mij, want tenslotte is het een zoveel­ste social media plat­form) kan beteke­nen.

 

~ ~ ~

15 Comments

Het duurt niet zo lang meer voor­dat je boeken recht­streeks in je eigen geheugen kunt neer­laden. Hoef je meteen al die moeite van het let­tert­je voor let­tert­je con­sumeren van al die boeken niet meer te doen.

De eerste boeken die ik las had­den hele grote let­ters!
Ik ben gis­teren begonnen aan ‘Kruis­tocht in spijker­broek’, daar­voor ‘Kruimelt­je’, ‘Sjakie en de choco­lade­fab­riek’, ‘Dolf­je weer­wolf­je’ en twee delen van de kameleon gelezen.

Voor­lezen heeft zijn voorde­len .…

Ik vraag me wel eens af waar jij uber­haüpt de tijd van­daan haalt om iedere dag te bloggen, te lezen en dan ook nog diep in gedacht­en ver­zonken te zijn:)

Ik heb het even voor je opge­zocht, want je ver­haal deed me denken aan vriendin van mij. Ze is bib­lio­the­ca­resse op een mid­del­bare school en ze leest echt alles wat los en vast zit. Vorig jaar heeft ze ruim 200 boeken gelezen, geloof ik. Of bij­na 300? Of meer? Weet niet pre­cies. Extreem veel, in ieder geval.
Ze houdt alles bij op een web­site, http://www.shelfari.com. Geen idee of het iets is, maar ik zie het alti­jd voor­bij komen omdat ze die gekop­peld heeft aan Face­book. Miss­chien zit er wel een let­tertellert­je in…? 🙂

Holy Mozes, dat zijn nog eens aan­tallen.
De site ga ik zek­er bezoeken. Vooral­snog bevalt Goodreads.com ook goed. De meeste boeken zijn er te vin­den, en de sta­tistieken bouwen zich langza­am maar zek­er op.
Ook istie gekop­peld aan face­book.

Heer­lijk om dat te kun­nen.
En ik zou ook wel willen weten hoeveel letters/woorden/pagina’s ik eigen­lijk lees op mijn werk. Gewoon, uit pure nieuws­gierigheid.

Geef een reactie