Uitzwaaien

Ruim een jaar gele­den kwam ik uit de kast. Mijn lief­de voor voet­bal was ver­dwe­nen. Niet om het spel­le­tje te spe­len (hoe­wel ik zel­den of nooit nog tegen een bal trap), maar wel om er niet meer tijd in te ste­ken dan zo af en toe de uit­sla­gen op tele­tekst te lezen. Geen Stu­dio Sport, geen live wed­strijd­ver­sla­gen van alle Euro­pe­se com­pe­ti­ties, geen voor- en/of nabe­schou­win­gen.

Het was een logisch eind­punt van een pro­ces dat al lan­ger gaan­de was en door de soci­a­le media in een stroom­ver­snel­ling was geko­men. Want wat daar alle­maal aan onfat­soen­lijks en haat­dra­gends door fana­tie­ke voet­bal­sup­por­ters naar elkaar toe werd gezon­den begon mij steeds meer tegen te staan. Ver­der werd het ple­zier door alle over­kill op tv ook al flink ver­gald. Dus toen het besef er een­maal was, was de beslis­sing een­vou­dig geno­men. En ik kan zeg­gen dat het me geen enke­le moei­te heeft gekost om het van­af dat moment niet meer te vol­gen.

Natuur­lijk krijg ik zo af en toe een frag­ment of een dis­cus­sie mee. Ik kijk ten­slot­te nog wel eens tv en lees de krant. Maar daar blijft het dan bij. Het boeit me niet, en ik steek er ver­der geen tijd in. Zodat me steeds meer ont­gaat. Een heel voet­bal­sei­zoen is op deze manier aan me voor­bij gegaan. Gewel­dig. Pure tijds­winst.

Maar nu wordt het iets moei­lij­ker. Het EK staat voor de deur. Niet dat ik nu plot­se­ling als­nog door de voet­bal­koorts ben getrof­fen. Nee, ik doel op het feit dat je er niet aan kan ont­ko­men. De alge­he­le oran­je­hys­te­rie heeft NL weer in de ban en we heb­ben ons­zelf alweer uit­ge­roe­pen tot kam­pi­oen. Het kan alleen maar tegen­val­len met deze hoge ver­wach­tin­gen.

Geluk­kig niet voor mij. Op de dag van de uit­zwaai­wed­strijd van het Neder­lands elf­tal, vier ik dat ik een jaar gele­den het voet­bal heb uit­ge­zwaaid. Doei!

~ ~ ~

9 Replies to “Uitzwaaien”

 1. Het is en blijft natuur­lijk de belang­rijk­ste bij­zaak op aar­de, dat voet­je­bal.

  1. Nee hoor. Het speelt geen enke­le zaak meer voor mij. Alles gaat vol­le­dig langs me heen.

 2. twitter_anneeke 3 juni 2012 at 10:48

  Had er gis­te­ren nog n dis­cus­sie over met men­sen die beweer­den dat het onmaat­schap­pe­lijk is om niet te wil­len kij­ken naar t EK. Dat er belas­ting­geld moet wor­den besteed voor de inzet van ME’rs etc dat vind ik reden genoeg om niet te kij­ken.

  1. Haha, ik zou toch graag wat meer over de ach­ter­lig­gen­de logi­ca over dat ver­plicht kij­ken wil­len horen.

 3. Ik heb er dit jaar min­der zin in dan ooit

  1. ze heb­ben een clubske opge­richt
   voor men­sen met een oran­je gezicht
   ge ligt eruit, ge ligt eruit

 4. […] navol­ging van velen, waar­on­der Robert Kei­zer en Pete­pel, ont­kom ik er niet aan om ook een blog te wij­den aan het voet­bal in het alge­meen, en het […]

 5. .. ik ‘heb’ ineens een paar jon­gens die er graag naar wil­len kij­ken.
  Ik denk dat ik in bed ga lig­gen met een goed boek of een mooie film en een glas wijn.

  1. Op NL2 staat elke avond een detec­ti­ve gepro­gram­meerd.

Comments are closed.