Conformeer

Ik had ze op een rijt­je, de regelt­jes.
En de tips.
Net­jes gerangschikt.

Max­i­maal 350 woor­den.
Lief­st min­der.
Pakkende titel.
Geen lange zin­nen.
Gebruik tre­f­wo­or­den.
Min­i­maal één link.
Ver­mi­jd moeil­ijke woor­den.
Denk aan struc­tu­ur (inlei­di…

struc­tu­ur?
je weet wel
als in opbouw:
begin
mid­den
einde

te moeil­ijk?

moeil­ijk?
je weet wel
als in ingewikkeld
niet?

Ver­mi­jd woor­den

Maar bli­jf wel dicht bij jezelf.
Alsook authen­tiek.

ga toch weg!

dan heb ik ze maar niet op een rijt­je

~ ~ ~

quote:
“There are no rules.
That is how art is born, how break­throughs hap­pen.
Go against the rules or ignore the rules.
That is what inven­tion is about.”
Helen Franken­thaler 

n.a.v. #blog­praat dd 4 juni 2012
hoe schri­jf je een blog­a­r­tikel? Waar moet je op let­ten? Of is er geen gouden for­mule?? 

~ ~ ~

15 Comments

Ach, er mogen wel regels zijn. Maar laat ze niet het keursli­jf zijn waaruit geen ontsnap­ping meer mogelijk is. Als je regels kunt mak­en, kun je ze ook breken.

Elke vorm van regel­gev­ing kan wel­haast dodelijk zijn voor de orig­i­naliteit, de spon­tan­iteit en de cre­ativiteit van een mens al neemt dat niet weg dat regels in som­mige gevallen ook een zek­er hou­vast kun­nen bieden… ’t is maar hoe je het bek­ijkt en hoe rigide je die regels begint toe te passen @->–

Zon­der regels is het pure anar­chie en dat is voor een samen­lev­ing niet echt hand­ig (althans niet de samen­lev­ing die ik voor ogen heb). Maar op andere vlakken is het wel eens nodig om de regels de regels te lat­en.

Vol­gens mij is het ooit zo gegaan:

- Er zijn een paar suc­cesvolle blog­gers
— Iemand analy­seert waarom deze suc­cesvol zijn
— Er vol­gen een aan­tal gouden tips
— Anderen schri­jven in het keursli­jf van de tips
— suc­ces bli­jft uit
— Men gaat zijn eigen gang
— cre­ativiteit wordt beloond
— er is suc­ces

Zoi­ets,

Er is voor mij één cri­te­ria, ik vond het pret­tig om te lezen, of niet

Er is echter één gouden regel :
Bli­jf schri­jven

Het gekke is dat ik wel dacht dat er regels waren. Althans, dat er de gouden tips waren. Zoals Raoul zegt. Waar­door je blog ‘beter’ kon wor­den. Tot ik iedere dag ging bloggen. Toen had ik geen tijd meer voor regels, en geen zin, en zie…nu is het pas leuk! 🙂

Natu­urlijk ben ik niet geheel tegen regels, maar wel tegen het klakkeloos toepassen of copiëren zon­der er een per­soon­lijke noot aan toe te voe­gen. Dan zijn het gewoon (min­dere) klo­nen en hoeft het voor mij niet. Gewoon los gaan en je eigen sti­jl ontwikke­len.

Geef een reactie