Overleven

Sinds een paar dagen zit­ten de jon­ge tor­tel­duif­jes pon­ti­fi­caal over­eind in hun scha­me­le nest.
Bru­taal blik­ken ze over de rand de wij­de wereld in.
Om dan weer knus tegen elkaar te krui­pen en een mid­dag­dut­je te doen.

Hun ouders waken om beur­ten van­af de schut­ting of de carport.
Onver­moei­baar pare­ren ze de vele aan­val­len van de uit alle rich­tin­gen opdui­ken­de eksters.
Tus­sen­door zor­gen ze dat de hon­ge­ri­ge mon­den tij­dig gevoed worden.

Maar daar­van heb­ben de jon­kies geen weet.
Die heb­ben het te druk met overleven.
Veilig.
In hun scha­me­le nest.

~ ~ ~

Een foto­blog in het kader van #PHOT (Pho­to on Tuesday).
Het heeft een beet­je het­zelf­de prin­ci­pe als de #WOT (Word on Thurs­day), alleen is deze opdracht een vrije foto-opdracht, met jouw zelf­ge­maak­te foto, zon­der the­ma, waar­bij je wel of geen tekst plaatst maar titel is ver­plicht. Elke dins­dag ver­schijnt een #PHOT opdracht. Het is een blogex­pe­ri­ment waar­bij mis­schien op later ter­mijn iets aan kan ver­an­de­ren. Heb jij een foto voor dins­dag en een blog, doe mee en zet je link in de reac­tie­box bij Karin Rama­ker uit wiens cre­a­tie­ve koker deze opdracht komt.

~ ~ ~

[upda­te 4 juli — Inde­pen­den­ce day]

Het jong grut groeit als kool, maar de onaf­han­ke­lijk­heid zoe­ken ze nog niet op.
Voor­lo­pig blij­ven ze afhan­ke­lijk van de bescher­ming en voe­ding door hun ouders.

en dit is moe­der duif die over hen waakt…

 [upda­te 5 juli]

Hoe lang nog voor ze het nest verlaten?
Of er uit vallen…

[upda­te 7 juli]

Ze zit­ten nu bij­na de hele tijd alleen in hun nestje.
Er is geen plaats meer voor hun vader of moeder.
Die komen trouw voe­de­ren, maar nemen dan beschei­den plaats op de rand van het nest.
Hoe lang nog?

~ ~ ~


Reacties

 1. Anneke

  Leuk. Wij heb­ben n nest hout- en tor­tel­dui­ven. Heb ze nog niet kun­nen vast­leg­gen. Onze kat­ten vor­men n xtra gevaar.

  1. Peter

   Wij heb­ben geluk­kig bin­nen­kat­ten. Maar dan nog is er vol­doen­de gevaar voor de dui­ven zodat ze con­ti­nu alert moe­ten blij­ven. Tot nu toe gaat het nog steeds goed. Het zal niet lang meer duren nu voor­dat ze uitvliegen.

 2. Dina-Anna

  Mooi @->–

 3. LindaKwakernaat

  och wat lief!!
  love is in the air!

 4. Elja

  Ik wist hele­maal niet dat ze er zo uit­za­gen als klein­tjes! We had­den deze len­te een nest (Ame­ri­kaan­se) rood­borst­jes. Het was heel gek om te con­sta­te­ren dat de ouders op een gege­ven moment bij­na niet meer langs­ko­men, alleen om eten te geven! Ik dacht dat ze tot het laatst betrok­ken zou­den zijn, maar dat klopt hele­maal niet. Echt een cadeau­tje om dit van dicht­bij mee te maken, he?

  1. Peter

   We vin­den het hele­maal gewel­dig en had­den ook niet ver­wacht dat het zou gebeu­ren. In het begin had­den we het idee dat de duif elk moment zou ver­trek­ken omdat ze zo dicht bij het huis zat (slechts enke­le meters), maar ze hield stug vol. Daar­na waren we bang dat de klein­tjes ofwel snel geroofd zou­den wor­den of dat ze uit het nest zou­den val­len. Maar zie, alles gaat van een lei­en dak­je. En inder­daad, de ouders doen het alle­maal van op afstand.