Shame

Zacht­jes sloot Mark de deur van de hotelka­mer achter zich. Een laat­ste blik verzek­erde hem er van dat ze nog sliep. Uit­geteld lag ze op de bank. Een straalt­je speek­sel had hij eerder nog voorzichtig van haar wang geveegd. Ze mom­pelde iets onver­staan­baars maar was niet wakker gewor­den. Het lak­en dat hij uit de slaap­kamer had gepakt om haar toe te dekken lag nog steeds op de grond.

In de lift op weg naar het restau­rant voor een ste­vig ont­bi­jt bekeek hij zichzelf in de spiegel­wand. De diepe wallen onder zijn ogen waren nog goed zicht­baar. Een afwis­se­lend koude en hete douche had daar niets aan kun­nen veran­deren. Veel had hij ook niet ges­lapen. Hoe laat waren ze naar zijn kamer gegaan? Twee uur? Drie uur? Hij kon het zich niet meer pre­cies voor de geest halen. Wel hoe ze elka­ar een paar uur eerder had­den ont­moet aan de hotel­bar.

Ongelooflijk toe­val! Alsof het zo moet zijn. Een teken. Alle­maal woor­den van haar die ze in hoog tem­po afraf­felde alsof ze bang was dat hij anders zijn inter­esse zou ver­liezen. Nooit had ze gedacht hem ooit nog te ont­moeten. Wist hij niet wie ze was? Herk­ende hij haar dan niet? Ze was zijn buurmeis­je van verderop in de straat. Waar hij tot zijn zeven­tiende had gewoond. Net zo oud als zij nu was. Begon het al te dagen? Nee? Hij had nog een tijd­je geschar­reld met haar zus. Ja? Inder­daad! Zij was haar jon­gere zus­je. En ze had alti­jd al een oog­je op hem gehad. Ondanks het leefti­jdsver­schil van acht jaar. Dus toen ze hem hier zo plot­sel­ing zag staan. Nou, toen moest ze wel opnieuw haar kans wagen. Het was nu of nooit! Dit liet ze zich niet meer afpakken. Niet door haar zus. Die er toch niet bij was. Niet door haar vriendin­nen. Die inmid­dels alle­maal aan een of andere plaat­selijke macho hin­gen. En niet door zijn vrien­den die van een afs­tand­je alle­maal thumbs up en vette kni­pogen ston­den te geven. Zal ik nog een biert­je voor je halen?

Enkele uren lat­er ston­den ze hevig zoe­nend in de lift. Zij op haar tenen. De armen om zijn nek ges­la­gen. Hij achterover gele­und tegen de spiegel­wand. Over haar schoud­ers heen keek hij in de spiegel en zag haar kleine witte slip­je toen hij haar korte jurk­je verder omhoog lichtte. Ze slik­te hoor­baar en hij voelde hoe haar hart opge­won­den tekeer ging. Ook hij deed geen enkele moeite zijn harde opge­wond­heid voor haar te ver­ber­gen. Tussen het zoe­nen door bleef ze maar her­halen hoe blij ze was. Dat haar vakantie niet meer stuk kon. Dat ze mor­gen meteen haar zus ging bellen. Ze maak­te geen bezwaar ter­wi­jl hij onder­tussen haar slip­je met een hand verder naar bene­den trok. De andere hand bewoog hij tussen haar billen op en neer. Haar ademhal­ing werd onregel­matiger.

Op de gang hup­pelde ze achter hem aan. Uit­ge­lat­en. Een spraak­wa­ter­val.

Een­maal op zijn kamer werd ze iets min­der spraakza­am. Ze keek hem niet meer de hele tijd aan. Zek­er niet toen hij res­olu­ut al zijn kleren had uit­getrokken en daar­na ruw begon haar ook uit te kle­den. Na wat aarzel­ing kwam het hoge woord er uit. Ze had nog niet zoveel ervar­ing. En of hij wat voorzichtig kon doen. Miss­chien dat hij eerst een douche moest nemen. Wat moest slapen. Een beet­je nuchter wor­den. Zal ik wat water voor je inschenken?

Lachend had hij haar op de bank gegooid. Ver­baasd was hij allang niet meer om geen tat­toos, pierc­ings, geschoren kut­je of iets anders extrav­a­gants aan te tre­f­fen. Het was hem al meteen opgevallen maar ze viel volledig uit de toon op dit kinky par­ty eiland. Wat ze hier deed was hem een raad­sel. Hoogst­waarschi­jn­lijk meegetroond door een zoge­naamde vriendin die haar wel kon gebruiken om zelf beter tot recht te komen. Of om alle logistieke zak­en te rege­len. Hoe dan ook, ze had een fan­tastisch lichaam. Dat kon nie­mand ontken­nen.

Wat hij wel kon ontken­nen was het feit dat ze nog niet zoveel ervar­ing had. Ze had hele­maal geen ervar­ing! Maar oh, wat was ze dap­per. En mee­gaand. Geen enkele keer had ze hem wegge­duwd toen hij haar onbe­heerst van achter nam. Zon­der mede­do­gen was hij als een razende in haar tekeer gegaan. Zoveel onschuld. Zoveel maagdelijkheid. Dan ook maar meteen de eerste keer een onu­itwis­bare indruk achter­lat­en. Onver­moeibaar ontheiligde hij haar waar hij maar kon. Niets was hem te gek. Alles liet zij gelat­en gebeuren. Alleen bij het bru­ut pen­e­tr­eren diep in haar keel moest ze flink kokhalzen. Maar kla­gen deed ze niet. En de blik in haar ogen toen hij luid kre­unend op haar gezicht klaark­wam was onbe­taal­baar.

Het ont­ging hem dat ze zacht­jes huilde nadat hij niet veel lat­er zwaar en zuch­t­end op haar in slaap was gevallen. Voorzichtig probeerde ze zon­der hem wakker te mak­en of hem van zich af te schud­den haar jurk­je van de grond te pakken om zo haar gezicht wat schoon te kun­nen veg­en. De verdere uren van wat inmid­dels ocht­end was gewor­den bleef ze stil­let­jes onder hem liggen. Uitein­delijk viel ze toch nog uit­geput in slaap. Het ont­ging haar dat hij iet­jes lat­er ont­waak­te en weer iet­sjes lat­er uit­ge­breid foto’s van haar nam.

In de ont­bi­jtza­al zat­en zijn vrien­den nog aan tafel. “Ein­delijk, ouwe rukker. Waar bleef je nou? Heb je die teef nog naar je kamer genomen voor een uit­ge­brei­de neuk­beurt? Of heb je d’r meteen al in de lift een veeg gegeven en gedumpt? Wat was dat trouwens voor een sim­pele doos. Je hebt toch wel foto’s genomen? Hé, luis­ter je wel naar me? Je hebt toch wel die gleuf dig­i­taal te grazen genomen? Of op z’n minst die harde boo­bies, want die had ze wel. Laat eens zien! Geef hier die foon! Wow, goz­ert, wat is dat voor een rare chick met zo’n stru­ikge­was. Heb jij ‘m daar ingesto­ken? Toch geen doorn­roos­je mag ik hopen voor je. Och wat de fuk. Opladen die foto’s. Hebben wij ook al gedaan. Hier, zie.”

De duim van Mark hing een korte tijd boven de send-knop voor­dat hij zijn zoveel­ste onher­roe­pelijke daad bin­nen vier­en­twintig uur vol­bracht. Slet, dacht hij nog, zomaar meteen de eerste avond met iemand in bed duiken. Dan vraag je er toch om?

Vergeet je niet de juiste hash­tag erbij te zetten!”

~ ~ ~

Bent u geïn­ter­esseerd ger­aakt, en over­weegt u mor­gen­vroeg ook een bij­drage te lev­eren, lees dan eerst hier nog wat meer achter­grond over deze nieuwe rage in aso­ci­aal medi­a­land. Hopelijk bedenkt u zich dan…

Geschreven n.a.v. een tweet door @LSHarteveld  * oftewel de onbe­twiste Queen of Erot­i­ca van de Lage Lan­den *  waarin zij gewag deed van de hash­tag #bed­of­shame, iets wat mij de rest van die ocht­end niet meer los liet. 

 ~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets